Νόμος 1845/89 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το επιστημονικό προσωπικό, που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού στις περιφερειακές υπηρεσίες έρευνας (ινστιτούτα, ιδρύματα, κέντρα, σταθμούς) του Υπουργείου Γεωργίας και στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (ΜΦΙ), μπορεί να ζητήσει μέσα σε τέσσερις μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού να κριθεί για ένταξη σε βαθμίδες ερευνητικού προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού. Η ένταξη γίνεται σε αντίστοιχη βαθμίδα ερευνητή, ανάλογα με τα προσόντα που έχει ο ενδιαφερόμενος ύστερα από κρίση της ειδικής επιτροπής της παραγράφου 8. Μέχρι την ένταξή του το προσωπικό αυτό εξακολουθεί να παρέχει τις υπηρεσίες του με το ίδιο νομικό καθεστώς.

 

2. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης για ένταξη στις πιο πάνω βαθμίδες η ειδική επιτροπή κρίσης μπορεί να αποφασίσει, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου, την ένταξη του πιο πάνω προσωπικού σε υφιστάμενες κενές θέσεις ή συνιστώμενες ανάλογα με τα προσόντα του, που προβλέπονται στην παράγραφο 1 ή στην παράγραφο 3 περίπτωση α' του άρθρου 20.

 

3. Το επιστημονικό προσωπικό της παραγράφου 1 μπορεί να ζητήσει μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, να κριθεί απευθείας για ένταξή του στο προσωπικό της παραγράφου 1 ή της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 20, ανάλογα με τα προσόντα του.

 

4. Το επιστημονικό προσωπικό της παραγράφου 1 δεν υποβάλλουν αίτηση για ένταξη ή δεν αποδέχονται την ένταξή τους, καθώς και το προσωπικό για το οποίο οι κρίσεις των παραγράφων 1, 2 και 3 είναι αρνητικές, μετατίθεται σε άλλη υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας ή παραμένουν στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο.

 

5. Όσοι από το προσωπικό των παραγράφων 1, 6, 7 και 11 του άρθρου αυτού εντάσσονται σε θέσεις ερευνητή βαθμίδας Δ και δεν κρίνονται προακτέοι σε θέσεις ερευνητή βαθμίδας Γ εντάσσονται αυτοδικαίως σε προσωποπαγείς θέσεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 20 ή μεταφέρονται με αίτησή τους σε αντίστοιχη θέση του Υπουργείου Γεωργίας ή του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου ανάλογα με τα προσόντα τους.

 

6. Επιστήμονες χωρίς διδακτορικό δίπλωμα, κάτοχοι αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Master, DEA κ.λ.π.), που υπηρετούν σε ερευνητικά ιδρύματα του Υπουργείου Γεωργίας, ή επιστήμονες χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, με συνεχή υπηρεσία σε ερευνητικά ιδρύματα του Υπουργείου Γεωργίας τουλάχιστον πέντε ετών, μπορεί να κριθούν από την ειδική επιτροπή κρίσης της παραγράφου 8 για ένταξη στις θέσεις των παραγράφων 1 και 2. Σε περίπτωση θετικής κρίσης για ένταξη σε βαθμίδα ερευνητή κατατάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις και εξελίσσονται μέχρι τη βαθμίδα Β με βάση το σύνολο του ερευνητικού τους έργου σύμφωνα με το άρθρο 17, με εξαίρεση την κατοχή του διδακτορικού διπλώματος. Οι θέσεις αυτές καταργούνται, όταν κενωθούν κατά οποιονδήποτε τρόπο. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης μετατίθενται σε άλλη υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας.

 

7. Όσοι από το επιστημονικό προσωπικό, που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού σε ερευνητικά ιδρύματα του Υπουργείου Γεωργίας, εκπονούν διδακτορική διατριβή σχετική με το αντικείμενο απασχόλησής τους, παραμένουν σε προσωποπαγείς θέσεις έως τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος και κατά ανώτατο όριο μέχρι τρία χρόνια από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Όταν αποκτήσουν διδακτορικό δίπλωμα, κρίνονται για ένταξη σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 17. Αν κριθεί αρνητικά ή δε λάβει διδακτορικό δίπλωμα μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, μέσα σε δύο μήνες από τη γνωστοποίηση της κρίσης ή την εκπνοή της τριετούς προθεσμίας, να ενταχθεί στον κλάδο των ειδικών τεχνικών επιστημόνων του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας. Αν κριθεί αρνητικά, μετατίθεται σε υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας.

 

8. Η ειδική επιτροπή κρίσης συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας, και αποτελείται από:

 

α) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Γεωργίας, ως πρόεδρο

 

β) δύο αναγνωρισμένου κύρους επιστήμονες με πλούσιο συγγραφικό και ερευνητικό έργο στο χώρο της αγροτικής έρευνας,

 

γ) δύο εκλεγμένους εκπροσώπους του επιστημονικού προσωπικού, που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού σε ερευνητικά ιδρύματα του Υπουργείου Γεωργίας.

 

Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα Κυβερνήσεως.

 

Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, ύστερα από εισήγηση της πιο πάνω ειδικής επιτροπής, συγκροτούνται τριμελείς επιτροπές κριτών που αποτελούνται από επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, των οποίων τα γνωστικά αντικείμενα καλύπτουν ή είναι συγγενή με τις ειδικότητες των κρινόμενων για ένταξη.

 

Αντικείμενο των επιτροπών αυτών είναι η αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των κρινόμενων για ένταξη και η εισήγηση στην ειδική επιτροπή, η οποία αποφασίζει τελικά για την ένταξή τους κατά βαθμίδα.

 

9. Υπάλληλοι του Υπουργείου Γεωργίας, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, μπορούν να ζητήσουν να ενταχθούν στο ερευνητικό προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας. μέσα σε τρεις μήνες από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού. Η ένταξη γίνεται με την ολοκλήρωση της κρίσης από την ειδική επιτροπή της παραγράφου 8 και την αποδοχή της από τον αιτούντα.

 

10. Μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του διδακτικού ή ερευνητικού προσωπικού των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή ερευνητικών ιδρυμάτων ημεδαπής ή αλλοδαπής και άλλοι επιστήμονες που έχουν τα προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 17 μπορούν να ζητήσουν μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού την ένταξή τους στο ερευνητικό Προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας. Η ένταξη γίνεται σε κενές θέσεις κατά ειδικότητα, που θα προκύψουν με την ολοκλήρωση της κρίσης της ειδικής επιτροπής που αναφέρεται στην παράγραφο 8 και σύμφωνα με απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου ύστερα από γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου Ινστιτούτου του αντίστοιχου ινστιτούτου. Η κρίση για ένταξη γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17. Η ένταξη γίνεται με την ολοκλήρωση της κρίσης και την αποδοχή της από τον αιτούντα.

 

11. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι κρίσεις για το ερευνητικό προσωπικό οι εκπρόσωποι των ερευνητών με τους αναπληρωτές τους, που λαμβάνουν μέρος στα συλλογικά όργανα διοίκησης του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας και των ινστιτούτων, ορίζονται από τον Υπουργό Γεωργίας. Κατά την πρώτη εφαρμογή της διάταξης αυτής ως ερευνητές νοούνται το επιστημονικό προσωπικό, που κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού υπηρετεί στα ερευνητικά ιδρύματα του Υπουργείου Γεωργίας, που μεταφέρονται στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας.

 

12. Μέχρι τη δημοσίευση και ισχύ του κανονισμού κατάστασης προσωπικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκδίδει αποφάσεις με τις οποίες μπορεί να ρυθμίζονται προσωρινώς θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 32 του νόμου 2040/1992 (ΦΕΚ 70/Α/1992).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.