Νόμος 1845/89 - Άρθρο 34

Άρθρο 34: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 1541/1985 κ.λ.π.


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

18. α) Οι διατάξεις του νόμου [Ν] 1279/1982 (ΦΕΚ 108/Α/1982) εφαρμόζονται και στις λοιπές μισθώσεις των Κεντρικών Λαχαναγορών Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

 

β) Για τις μισθώσεις της προηγούμενης περίπτωσης α' αντί της παραγράφου 2 του άρθρου 1 και του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 1279/1982 ισχύουν τα εξής:

 

{Οι λοιπές μισθώσεις, πλην καταστημάτων οπωροκηπευτικών, εφ' όσον έληξε ο συμβατικός χρόνος διάρκειάς τους, λύονται με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και οι μισθωτές κάνουν χρήση του μισθίου μέχρι τη σύναψη νέας σύμβασης μίσθωσης. Τα οικεία Διοικητικά Συμβούλια των Οργανισμού Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών και Οργανισμού Κεντρικής Λαχαναγοράς Θεσσαλονίκης συνάπτουν νέες συμβάσεις μίσθωσης σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις που θα ορίζει κοινή απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Εμπορίου. Για τις μισθώσεις που δεν θα συναφθούν νέες συμβάσεις μίσθωσης αποδίδεται ελεύθερη η χρήση των καταστημάτων μέσα σε 1 μήνα από την έγγραφη πρόσκληση των προέδρων Οργανισμού Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών και Οργανισμού Κεντρικής Λαχαναγοράς Θεσσαλονίκης αντίστοιχα.}

 

γ) Για τις μισθώσεις που δεν έληξε ο συμβατικός χρόνος μίσθωσης ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου αυτής και οι προθεσμίες αρχίζουν από το χρόνο λήξης τους.

 

δ) Για παραβάσεις στάθμευσης και εισόδου οχημάτων, για διεξαγωγή πωλήσεων χωρίς συγκεκριμένη μίσθωση ή άδεια από τα διοικητικά συμβούλια των Οργανισμών Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών και Θεσσαλονίκης, για κατάληψη κοινόχρηστων χώρων ή κενών καταστημάτων, για ρύπανση του χώρου της Αγοράς, για παράβαση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων, για παραβάσεις των μισθωτηρίων όρων και γενικά του κανονισμού λειτουργίας των Κεντρικών Λαχαναγορών Αθηνών και Θεσσαλονίκης επιβάλλονται χρηματικά πρόστιμα από 5.000 έως 50.000 δραχμές, τα οποία μπορεί να αναπροσαρμόζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Γεωργίας, Δικαιοσύνης και Εμπορίου.

 

Οι ανωτέρω παραβάσεις βεβαιώνονται από εξουσιοδοτημένα από τα Διοικητικά Συμβούλια του Οργανισμού Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών και Οργανισμού Κεντρικής Λαχαναγοράς Θεσσαλονίκης όργανα, τα δε χρηματικά πρόστιμα που επιβάλλονται από τα Διοικητικά Συμβούλια του Οργανισμού Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών και Οργανισμού Κεντρικής Λαχαναγοράς Θεσσαλονίκης αποτελούν έσοδα των Οργανισμών αυτών. Για την είσπραξη των ανωτέρω εσόδων εφαρμόζονται οι ουσιαστικές και δικονομικές διατάξεις του κώδικα Περί Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύουν κάθε φορά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 18 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 74 του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 55 του νόμου 2169/1993 (ΦΕΚ 149/Α/1993).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.