Νόμος 3982/11 - Άρθρο 74

Άρθρο 74


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 406/1998 (ΦΕΚ 286/Α/1998) περί μετατροπής του Οργανισμού Κεντρικής Αγοράς Αθηνών Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου σε ανώνυμη εταιρία προστίθεται άρθρο 36Α ως εξής:

 

{Άρθρο 36Α: Κανονισμός Μισθώσεων

 

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου, καταρτίζεται Κανονισμός Μισθώσεων της εταιρίας, ο οποίος εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2. Με τον Κανονισμό Μισθώσεων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εκμίσθωσης και ανανέωσης συμβάσεων μίσθωσης καταστημάτων εμπορίας προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης και λοιπών χώρων του Οργανισμού Κεντρικής Αγοράς Αθηνών, καθώς και κάθε σχετικό θέμα, σύμφωνα με τα κριτήρια που τίθενται από το νόμο 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α/2010).}

 

2. Στο άρθρο 21 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 411/1998 (ΦΕΚ 288/Α?1998) περί μετατροπής του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης σε ανώνυμη εταιρεία προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου, καταρτίζεται Κανονισμός Μισθώσεων της εταιρίας, ο οποίος εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Με τον Κανονισμό Μισθώσεων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εκμίσθωσης και ανανέωσης συμβάσεων μίσθωσης καταστημάτων εμπορίας προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης και λοιπών χώρων της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία, καθώς και κάθε σχετικό θέμα, σύμφωνα με τα κριτήρια που τίθενται από το νόμο 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α/2010).}

 

3. Το άρθρο 169 της αγρονομικής διάταξης [Π] 7/2009 (ΦΕΚ 1388/Β/2009) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 169: Επιχειρήσεις χονδρεμπορίας κρεάτων και πουλερικών

 

Οι επιχειρήσεις χονδρεμπορίας κρεάτων και πουλερικών χονδρικής πώλησης περιλαμβάνουν εισαγωγείς - χονδρεμπόρους, χονδρεμπόρους, ζωέμπορους, βιομηχανίες - βιοτεχνίες - εργαστήρια κοπής τεμαχισμού, επεξεργασίας, τυποποίησης και προσυσκευασίας κρεάτων, συνεταιριστικές οργανώσεις κτηνοτρόφων ή άλλων εμπορικών φορέων ανεξάρτητα βαθμίδας κτηνοτροφικές επιχειρήσεις, μεμονωμένους κτηνοτρόφους, εισαγωγείς - αντιπροσώπους οίκων εξωτερικού, χονδρέμπορο - λιανοπωλητή, αντιπροσώπους - εκπροσώπους που διενεργούν εμπορικές συναλλαγές για λογαριασμό τρίτων, άλλους μη κατονομαζόμενους, που ασκούν το επάγγελμα χονδρεμπορίας.}

 

4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:

 

α) Οι παράγραφοι 3, 4, 5 και 7 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 3475/1955 Περί τυποποιήσεως νωπών αγροτικών προϊόντων και ιδρύσεως κεντρικών και τοπικών αγορών αυτών (ΦΕΚ 353/Α/1955), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

 

β) το άρθρο 10 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 143/1963 Περί οργανώσεως της λειτουργίας της Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών (ΦΕΚ 33/Α/1963),

 

γ) το άρθρο 14 και το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 869/1966 Περί της νομικής μορφής, διοικήσεως, διαχειρίσεως και οργανώσεως της λειτουργίας της Κεντρικής Λαχαναγοράς Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 223/Α/1966),

 

δ) οι παράγραφοι 4, 5 και 7 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 159/1969 Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων τις Κεντρικές Λαχαναγορές Αθηνών και Θεσσαλονίκης και περί κυρώσεως Πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 63/Α/1969),

 

ε) τα άρθρα 3 και 4 του νόμου [Ν] 1279/1982 Περί μισθώσεων Κεντρικής Λαχαναγοράς (ΦΕΚ 108/Α/1982), καθώς και οι κατ' εξουσιοδότηση του τελευταίου εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις εκμίσθωσης και ανανέωσης συμβάσεων μίσθωσης καταστημάτων εμπορίας προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης και λοιπών χώρων των Κεντρικών Αγορών Αθηνών και Θεσσαλονίκης και ενδεικτικά οι υπουργικές αποφάσεις ΥΠ-4767/1984 (ΦΕΚ 953/Β/1984), Α2-8730/1990 (ΦΕΚ 545/Β/1990), Α2-1038/1991 (ΦΕΚ 254/Β/1991), Α2-2330/1995 (ΦΕΚ 600/Β/1995), Α2-1903/1996 (ΦΕΚ 429/Β/1996), Α2-5100/1997 (ΦΕΚ 1231/Β/1997), Α2-5100/1998 (ΦΕΚ 50/Β/1998), Α2-2186/2009 (ΦΕΚ 917/Β/2009), Α2-2187/2009 (ΦΕΚ 917/Β/2009),

 

στ) το άρθρο 5 του νόμου [Ν] 1279/1982 Διάρκεια μισθώσεων,

 

ζ) Η περίπτωση β' της παραγράφου 18 του άρθρου 34 του νόμου 1845/1989 Περί Αγροτικής Έρευνας - Τεχνολογίας, Δασοπροστασίας κ.λ.π. (ΦΕΚ 102/Α/1989) (βλέπε και άρθρο 14 του νόμου 3399/2005),

 

η) το άρθρο 35 του νόμου 3784/2009 Τροποποίηση διατάξεων περί Ανταγωνισμού, Ενέργεια, Λαϊκές Αγορές, Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων κ.λ.π. διατάξεις (ΦΕΚ 137/Α/2009),

 

θ) Οι παράγραφοι 1, 2, 4 - 15 του άρθρου 169 της αγρονομικής διάταξης [Π] 7/2009 Τροποποίηση και νέα κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων εκδοθεισών μέχρι και την 14-05-2009 (ΦΕΚ 1388/Β/2009).

 

5. Για τις καταργούμενες με την προηγούμενη παράγραφο διατάξεις, δεν ισχύει η παράγραφος 4 του άρθρου 2 του νόμου 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α/2011).

 

6. Οι τρέχουσες συμβάσεις που έχουν υπογραφεί σύμφωνα με τις καταργούμενες με την παράγραφο 4 του παρόντος διατάξεις παραμένουν σε ισχύ μέχρι τη λήξη τους. Η ανανέωση τους και η σύναψη νέων συμβάσεων διέπεται από τους όρους που τίθενται με τον Κανονισμό Μισθώσεων των οικείων Κεντρικών Αγορών. Συμβάσεις που λήγουν πριν από τη δημοσίευση του Κανονισμού Μισθώσεων ή και εντός διμήνου από τη δημοσίευση του, παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι την ημερομηνία της δημοσίευσης, πλέον δύο μηνών.

 

7. Για την πρώτη εφαρμογή των αντικαθιστώμενων διατάξεων με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος, οι Κανονισμοί Μισθώσεων που προβλέπονται στις διατάξεις αυτές εκδίδονται μέσα σε δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του. Μετά την παρέλευση άπρακτης της παραπάνω προθεσμίας δύναται να εκδοθούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

8. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αδειοδότηση της έδρας και των υποκαταστημάτων επιχειρήσεων χονδρικής πώλησης νωπών προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης εκτός των ΚΑ Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αποτελεί, πέρα από τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις, και η προσκόμιση βεβαίωσης της αρμόδιας κατά τόπον Πολεοδομικής Αρχής ότι είναι επιτρεπτή η χρήση του χώρου για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, εξαιρουμένων των ήδη νομίμως λειτουργούντων κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου.

 

9. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/2005), όπως τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του νόμου 3853/2010 (ΦΕΚ 90/Α/2010), αντικαθίστανται και προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 ως εξής:

 

{1. Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο εποπτεύεται από Εποπτικό Συμβούλιο, που εδρεύει στην Αθήνα, το οποίο απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

 

α) ένα μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στο γνωστικό αντικείμενο της διοικητικής ή της πολιτικής ή της νομικής ή της οικονομικής επιστήμης, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του,

 

β) έναν δικηγόρο, με ειδίκευση στο εμπορικό δίκαιο ή στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο που αποδεικνύεται από την κατοχή διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, με τον αναπληρωτή του,

 

γ) έναν ειδικό επιστήμονα, με ειδίκευση σε θέματα πληροφορικής που αποδεικνύεται από την κατοχή διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, με τον αναπληρωτή του,

 

δ) δύο υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Εμπορίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με τους αναπληρωτές τους,

 

ε) έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, με τον αναπληρωτή του,

 

στ) έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων, με τον αναπληρωτή του.

 

Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου, μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις ε' και στ' μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου, με τους αναπληρωτές τους, υποδεικνύονται από τους οικείους φορείς.

 

2. Το Εποπτικό Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α) συντονίζει τα Τμήματα και τις Υπηρεσίες του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, καθώς και τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης,

 

β) μεριμνά για την έναρξη και εύρυθμη λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου,

 

γ) συντονίζει το έργο της μετάπτωσης των αρχείων από τα Μητρώα των Επιμελητηρίων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο,

 

δ) μεριμνά για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού από όλα τα Επιμελητήρια της χώρας και τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης,

 

ε) μεριμνά για την εκπαίδευση των χρηστών του Γενικού Εμπορικού Μητρώου,

 

στ) παρακολουθεί τη λειτουργία, συγκεντρώνει τα προβλήματα και προτείνει προς το εποπτεύον Υπουργείο τις απαραίτητες νομοθετικές παρεμβάσεις.

 

Για την άσκηση των προαναφερόμενων αρμοδιοτήτων του, το Εποπτικό Συμβούλιο εκδίδει σχετικές εγκυκλίους και οδηγίες.

 

3. Τοποθετείται στο Εποπτικό Συμβούλιο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου Εκτελεστικός Διευθυντής

με επαγγελματική εξειδίκευση σε θέματα πληροφοριακών συστημάτων ή σε θέματα

ανάπτυξης υποδομών και εφαρμογών πληροφορικής που αποδεικνύεται από την κατοχή συναφούς διπλώματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και από δεκαπενταετή, τουλάχιστον, εμπειρία στη διαχείριση έργων πληροφορικής και στη διοίκηση διευθύνσεων πληροφορικής, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου.

 

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και έχει θητεία πέντε ετών.

 

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής μεριμνά για την υλοποίηση, εφαρμογή και τήρηση των πράξεων που εκδίδει το Εποπτικό Συμβούλιο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, διασφαλίζοντας την επίτευξη των στόχων της απρόσκοπτης και αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Γενικού Εμπορικού Μητρώου.

 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζεται η αμοιβή του Εκτελεστικού Διευθυντή του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, μετά από σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, η δαπάνη της οποίας βαρύνει τον προϋπολογισμό της.}

 

10. Οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 3419/2005 αναριθμούνται αντιστοίχως σε 5, 6 και 7.

 

11. Το άρθρο 11 του νόμου 3377/2005 Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς - θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 202/Α/2005), όπως έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του νόμου 3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α/2007), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 11

 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (νόμος [Ν] 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α/2001)), τα κάθε είδους εμπορεύματα, τα οποία διακινούνται στην αγορά με οποιονδήποτε τρόπο και τα οποία είτε συνιστούν παράνομη απομίμηση προϊόντων είτε κυκλοφορούν κατά παράβαση των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (προεδρικό διάταγμα 186/1992 (ΦΕΚ 84/Α/1992)) είτε αυτός που τα διαθέτει δεν κατέχει την απαιτούμενη άδεια ή τα νόμιμα παραστατικά, κατάσχονται και καταστρέφονται άμεσα, με κάθε πρόσφορο τρόπο, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος.

 

2. Η κατάσχεση των προϊόντων του υπαίθριου εμπορίου επιβάλλεται από τα Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εμπορίου του άρθρου 7Α του νόμου 2323/1995 Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 145/Α/1995), όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με την παράγραφο 13 του άρθρου 13 του νόμου 3557/2007 ή από τη Δημοτική Αστυνομία. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου παρέχεται η συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τα άρθρα 159 έως 162 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 141/1991 Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης υπηρεσιών (ΦΕΚ 58/Α/1991), όταν και όπου αυτή κρίνεται απαραίτητη.

 

3. Τα όργανα που προβαίνουν στις κατασχέσεις των προϊόντων της παραγράφου 1, είτε υπαίθριου εμπορίου είτε εντός αποθηκευτικών εν γένει χώρων, στεγασμένων ή μη, περιλαμβανομένων και αυτοκινούμενων μέσων, συντάσσουν πρωτόκολλο κατάσχεσης, το οποίο περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του ελεγχομένου, τον αριθμό του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου αυτού, καθώς και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, εφόσον παρέχονται, τον τόπο, το χρόνο και τα είδη που κατάσχονται, σε συνοπτική περιγραφή, καθώς και την αιτία της κατάσχεσης. Το πρωτόκολλο κατάσχεσης υπογράφεται από τα ελεγκτικά όργανα και αντίγραφο αυτού δικαιούται να λάβει ο ελεγχόμενος, ενώ το πρωτότυπο διαβιβάζεται στην προϊσταμένη, κατά περίπτωση, αρχή.

 

4. Η καταστροφή των εμπορευμάτων υπαίθριου εμπορίου γίνεται άμεσα και επί τόπου με κάθε πρόσφορο μέσο, περιλαμβανομένης της ρίψης εντός απορριμματοφόρου ή με την καταστροφή της εμπορικής αξίας του προϊόντος με ανεξίτηλο χρωματισμό (σπρέι). Κατ' εξαίρεση και εφόσον η επιτόπια καταστροφή δεν είναι τεχνικά δυνατή ή ακολουθηθεί η διαδικασία της παραγράφου 5, τα παράνομα προϊόντα συσκευάζονται σε σάκους, μεταφέρονται σε αποθηκευτικούς χώρους και καταστρέφονται αμελλητί. Τα παράγωγα προϊόντα της καταστροφής δύναται να διατίθενται για ανακύκλωση.

 

5. Αν κατά τη διαδικασία της κατάσχεσης το μόνο ελλείπον είναι η κατοχή της άδειας και γίνει επίκληση ύπαρξης αυτής, παρέχεται στον ενδιαφερόμενο τριήμερη προθεσμία προσκόμισης των νόμιμων εγγράφων στην αρμόδια για την κατάσχεση αρχή, τα δε κατασχεθέντα προϊόντα καταστρέφονται μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής.

 

6. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου τα ως άνω Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εμπορίου, καθώς και η Δημοτική Αστυνομία, έχουν τις ελεγκτικές αρμοδιότητες του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.}

 

12. Το εδάφιο στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του νόμου 3279/2004 Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης και ρύθμιση λοιπών θεμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 205/Α/2004), όπως προστέθηκε με το άρθρο 22 του νόμου 3853/2010 (ΦΕΚ 90/Α/2010), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{στ. Κατά το σχολικό έτος 2011 - 2012, τα δίδακτρα των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, ως ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, προσδιορίζονται ως εξής:

 

α)α) Τα δίδακτρα των νηπιαγωγείων και της πρώτης (α') τάξης των δημοτικών σχολείων και των γυμνασίων / λυκείων ιδιωτικής εκπαίδευσης παραμένουν ως ίσχυαν κατά το σχολικό έτος 2010 - 2011.

 

β)β) Τα δίδακτρα των λοιπών τάξεων των δημοτικών σχολείων και των γυμνασίων / λυκείων παραμένουν ως ίσχυαν κατά το σχολικό έτος 2010 - 2011 στην αντίστοιχη τάξη φοίτησης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.