Νόμος 1845/89 - Άρθρο 37

Άρθρο 37: Φορέας Δασοπροστασίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στα πλαίσια οργάνωσης των δασικών υπηρεσιών, συνιστάται ειδικός ΦΟΡΕΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, η κύρια αποστολή του οποίου είναι η εξασφάλιση της δασικής προστασίας, όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 36 του παρόντος νόμου.

 

2. Ο Φορέας Δασοπροστασίας απαρτίζεται από τις επόμενες οργανικές μονάδες των δασικών υπηρεσιών.

 

α) Τη Διεύθυνση Προστασίας Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Τομέα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας.

β) Το Τμήμα Δασοπροστασίας των Νομαρχιακών Δασικών Υπηρεσιών.

γ) Το Σταθμό Δασοπροστασίας.

δ) Το Συντονιστικό Κέντρο Δασοπροστασίας που υπάγεται στη Διεύθυνση Προστασίας Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος και

ε) Το σταθμό αεροπυρόσβεσης που λειτουργεί στα αεροδρόμια και υπάγεται στο Συντονιστικό Κέντρο Πυρκαγιών.

 

3. Για τη διευκόλυνση του έργου του Διευθυντή, Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, συνιστάται με τον παρόντα νόμο θέση υποδιευθυντή. Οι θέσεις του διευθυντή και του υποδιευθυντή καταλαμβάνονται από υπαλλήλους κλάδου ΠΕ2 Δασολογικού με βαθμό Α.

 

4. Σε κάθε νομαρχιακή διεύθυνση συνιστάται με τον παρόντα νόμο Τμήμα Προστασίας Δασών και Δασικών Εκτάσεων. Οι αρμοδιότητες, η διάρθρωση, ο εξοπλισμός, το ωράριο λειτουργίας και η στελέχωση των παραπάνω τμημάτων και των υπηρεσιών των παραγράφων 6 και 7, καθώς και η αναγκαία αναδιάρθρωση της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος σε τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται πληρέστερα στους τομείς πρόληψης και καταστολής των κινδύνων που απειλούν τα δάση, καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Γεωργίας.

 

5. Στη Διεύθυνση Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας συνιστάται Συντονιστικό Κέντρο Δασοπροστασίας.

 

Σε αεροδρόμια και ελικοδρόμια της χώρας, που χρησιμοποιούνται ως μόνιμες ή εποχιακές βάσεις των πυροσβεστικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων, συνιστώνται σταθμοί αεροπυρόσβεσης υπαγόμενοι ως προς μεν τη διοικητικής τους εξυπηρέτηση στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Δασών, ως προς δε τη λειτουργία τους στο Συντονιστικό Κέντρο Δασοπροστασίας. Η έδρα, ο χρόνος και το ωράριο λειτουργίας, οι αρμοδιότητες, η διάρθρωση, ο εξοπλισμός και η στελέχωση του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασίας και των σταθμών αεροπυρόσβεσης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 19 του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 2538/1997 (ΦΕΚ 242/Α/1997).

 

6. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Γεωργίας, μετά από εισηγήσεις των νομαρχιακών διευθυντών και Διεύθυνσης Προστασίας Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, είναι δυνατή η σύσταση και λειτουργία τμημάτων δασοπροστασίας σε δασαρχεία, εφ' όσον κρίνεται ότι η έκταση, οι γεωγραφικές ιδιομορφίες και οι κίνδυνοι των δασών από πυρκαγιές και άλλες αιτίες επιβάλλουν τη σύστασή τους.

 

Οι αρμοδιότητες, η διάρθρωση, ο εξοπλισμός και η στελέχωση αυτών των τμημάτων καθώς και ο επαναπροσδιορισμός των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Προστασίας Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Διεύθυνσης Δασών ώστε να αποκτήσει συντονιστικό ρόλο, καθορίζονται με το ίδιο προεδρικό διάταγμα της σύστασής του.

 

7. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που λαμβάνεται μετά από πρόταση της αρμόδιας νομαρχιακής διεύθυνσης δασών και εισήγηση της Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατή η σύσταση και λειτουργία καθώς και η κατάργηση σταθμών δασοπροστασίας στα δασονομεία.

 

Τα δασονομεία και δασοφυλακεία δύναται, κατά τρόπο που εξυπηρετεί και εξασφαλίζει τη δασοπροστασία, να συγχωνεύονται και ανακατανέμονται ώστε οι περιοχές ευθύνης τους να καλύπτουν την εδαφική επιφάνεια που αποτελεί αντικείμενο δασοπροστασίας.

 

Όπου κρίνεται αρμοδίως ότι δεν συντρέχει λόγος δημιουργίας σταθμών δασοπροστασίας, τα δασονομεία και δασοφυλακεία που προβλέπονται από τον ισχύοντα Οργανισμό του Υπουργείου Γεωργίας, παραμένουν και λειτουργούν όπως έχουν.

 

Η ανακατανομή ή συγχώνευση, η περιοχή ευθύνης των δασονομείων στα οποία συστήνεται σταθμός δασοπροστασίας καθώς και των υπαγόμενων σ' αυτά δασοφυλακείων καθορίζονται με την απόφαση σύστασής τους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.