Νόμος 1845/89 - Άρθρο 38

Άρθρο 38: Υπεύθυνοι για τη δασική προστασία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η κατά το άρθρο 36 του παρόντος νόμου δασική προστασία ασκείται, στα πλαίσια των οικείων διατάξεων, από όλους γενικά τους δασικούς υπαλλήλους που τοποθετούνται και υπηρετούν στις δασικές υπηρεσίες, εξαιρουμένης της περίπτωσης η', όπου ο έλεγχος ασκείται από δασικούς υπαλλήλους των κλάδων δασολογικού, δασοπονικού και δασοφυλάκων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 58 του νόμου 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α/1998).

 

2. Στα πλαίσια άσκησης της δασικής προστασίας, οι δασικοί υπάλληλοι της παραγράφου 1 του άρθρου 39 του παρόντος νόμου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως και οι υπάλληλοι των κλάδων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Δασοφυλάκων και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών Δασοφυλάκων που μετατάχθηκαν από την Ελληνική Αγροφυλακή κατ' εφαρμογή του άρθρου 21 του νόμου 3938/2011 (ΦΕΚ 61/Α/2011), υποχρεούνται να συντάσσουν και υποβάλλουν αρμοδίως πρωτόκολλα μηνύσεως για κάθε παράβαση των δασικών νόμων, να προβαίνουν στην κατάσχεση των δασικών προϊόντων, όλων γενικά των υπό καθεστώς προστασίας υπαγόμενων ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας και των δειγμάτων αυτών ζώντων ή νεκρών, επεξεργασμένων ή μη που συγκομίζονται ή μεταφέρονται ή συλλέγονται ή συλλαμβάνονται ή διακινούνται ή διατίθενται στην αγορά ή κατέχονται παράνομα, στην κατάσχεση των κατά παράβαση των περί θήρας και ορεινής αλιείας διατάξεων αποκτώμενων θηραμάτων και αλιευμάτων στην κατάσχεση των μέσων που χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση των παράνομων πράξεων και τη σύλληψη, μεταγωγή και παράδοση όσων παρανομούν στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή.

 

Οι δαπάνες μεταγωγής και τροφοδοσίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία δαπάνη που πραγματοποιείται μέχρι την παράδοση των συλλαμβανόμενων από τις δασικές αρχές, για τα παραπάνω αδικήματα, στην οικεία αστυνομική αρχή βαρύνουν το Δημόσιο και οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Γεωργίας.

 

Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας καθορίζεται η κατ' άτομο ημερήσια δαπάνη τροφοδοσίας των κατά τα ανωτέρω συλλαμβανόμενων ατόμων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 58 του νόμου 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α/1998), με την παράγραφο 10 του άρθρου 55 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011).

 

3. Οι Δασικοί υπάλληλοι, πέραν των προβλεπόμενων στις διατάξεις του άρθρου 290 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 86/1969, μπορούν, ως ειδικοί προανακριτικοί υπάλληλοι, να ενεργούν προανάκριση και να ορίζουν εμπειρογνώμονες για τα εγκλήματα που υπάγονται στην ανακριτική αρμοδιότητά τους και χωρίς προηγούμενη παραγγελία του εισαγγελέα τηρώντας πάντοτε τους όρους του άρθρου 243 παράγραφος 2 του [Π] Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

 

4. Τα όργανα των Σωμάτων Ασφαλείας, οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και κάθε πολίτης έχουν υποχρέωση, εφ' όσον κληθούν από τους δασικούς υπαλλήλους, να συνδράμουν στην αντιμετώπιση δασικών παραβάσεων, και να ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες των τελευταίων. Διατάξεις νόμων και διαταγμάτων από τις οποίες απορρέουν υποχρεώσεις των ανωτέρω ή και άλλων φορέων συνδρομής στο έργο της δασοπροστασίας δε θίγονται από τον παρόντα νόμο.

 

5. Οι υπάλληλοι δασοπροστασίας του κλάδου ΥΕ7 πέραν των καθηκόντων που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του κανονισμού δασοπροστασίας είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν την εργασία τους στην εκτέλεση έργων δασικής προστασίας σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα της υπηρεσίες στην οποία υπάγονται.

 

6. Για την υποβοήθηση του έργου της προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων, συνιστώνται με απόφαση του οικείου νομάρχη σε κάθε δήμο ή κοινότητα ιδιαίτερου δασικού ενδιαφέροντος επιτροπές δασικής προστασίας.

 

Στις επιτροπές αυτές που προεδρεύονται από τον οικείο δήμαρχο ή πρόεδρο της κοινότητας, συμμετέχουν μέλη του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, εκπρόσωποι συνεταιριστικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων των αγροτών, οριζόμενοι απ' αυτές, εκπρόσωποι άλλων φορέων και δασικός υπάλληλος της υπεύθυνης για τη δασοπροστασία δασικής μονάδας της περιοχής.

 

Έργο της επιτροπής είναι η υποβοήθηση των δασικών υπηρεσιών στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων αντιμετώπισης των κινδύνων που απειλούν τα δάση και το δασικό περιβάλλον και η συνεργασία της στην ενεργοποίηση των πολιτών για την αντιμετώπιση των κινδύνων.

 

Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται τα της σύστασης και λειτουργίας των παραπάνω επιτροπών, ο τρόπος ενεργοποίησης των πολιτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη συνεργασία τους με τις δασικές υπηρεσίες και τη συμμετοχή τους στην κατάρτιση και εκτέλεση των προγραμμάτων δασικής προστασίας. Στα μέλη των επιτροπών δεν καταβάλλεται αποζημίωση.

 

Ομοίως για την υποβοήθηση του έργου της προστασίας και ιδιαίτερα της πρόληψης πυρκαγιών των δασών και δασικών εκτάσεων, μπορεί ο δασάρχης σε ορισμένες ο δραστηριότητες της υπηρεσίας να εντάσσει και υπηρεσίες εθελοντών πολιτών που ανήκουν σε οργανωμένους 5 ομίλους ή συλλόγους ή επιτροπές. Τα πρόσωπα αυτά δεν δικαιούνται αποζημίωσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του νόμου 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/2003).

 

7. Για την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 71 παράγραφος 2 του νόμου 998/1979 κατεδάφιση των κτισμάτων, ο προϊστάμενος της τοπικής δασικής υπηρεσίας δικαιούται να προβαίνει στην επίταξη των αναγκαίων για την κατεδάφιση μηχανημάτων μετά των υπηρεσιών των χειριστών τους. Η προβλεπόμενη από το άρθρο 31 παράγραφος 3 του νόμου 998/1979 αποζημίωση, προσδιοριζόμενη κατά τη διαδικασία της διάταξης αυτής, καταβάλλεται στον ιδιοκτήτη του μηχανήματος από τη δασική υπηρεσία και ταυτόχρονα καταλογίζεται εις βάρος του υπαίτιου, εισπραττόμενη κατά τις διατάξεις περί δημοσίων εσόδων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 53 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

8. Σε δίκες κατά των δασικών υπαλλήλων, που διώκονται γιατί ενήργησαν για το συμφέρον της Υπηρεσίας, παρίσταται για την υπεράσπισή τους, ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων και μετά από έγκριση του Υπουργού Γεωργίας εκπρόσωπος των νομικών υπηρεσιών της διοίκησης ή διορίζονται δικηγόρος με αμοιβή που βαρύνει πιστώσεις του Υπουργείου Γεωργίας.

 

Οι δασικοί υπάλληλοι δεν εξετάζονται και δεν διώκονται για γνώμη που διατύπωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Εξαιρούνται των ανωτέρω η περίπτωση δόλου και η παραβίαση του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 51 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

9. Όποιος διέρχεται μέσα από δάση ή δασικές χορτολιβαδικές, βιότοπους και ιδίως αγρότοπους και γεωργικές εκτάσεις που γειτνιάζουν με δάση και δασικές εκτάσεις είτε ως περιπατητής ή κατασκηνωτής ή επαγγελματίας δασοκαρπωτής ή βοσκός, καθώς και όποιος θηρεύει ή συλλέγει ή συλλαμβάνει ή κατέχει ή διακινεί οπουδήποτε, υποχρεούται σε έλεγχο της ταυτότητας άδειας κυνηγίου, άδειας CITES, άδειας μεταφοράς δασικών προϊόντων κ.λ.π., εφόσον κληθεί από δασικό όργανο. Σε στάθμευση και έλεγχο των στοιχείων ταυτότητας και των αυτοκινήτων υποχρεούνται επίσης όλοι οι οδηγοί που διέρχονται από οδούς που διασχίζουν δάση ή δασικές εν γένει εκτάσεις, καθώς και από οδούς του εθνικού και επαρχιακού δικτύου, όταν υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι μεταφέρονται παράνομα δασικά εμπορεύματα ή θηράματα ή είδη της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας και των δειγμάτων αυτών ζώντων ή νεκρών, επεξεργασμένων ή μη, ή αντικείμενα δυνάμενα να προκαλέσουν ρύπανση, βλάβες ή καταστροφές στη δασική χλωρίδα και την άγρια πανίδα. Κανείς δεν υπόκειται στον παραπάνω έλεγχο χωρίς προηγούμενη επίδειξη της υπηρεσιακής ταυτότητας του δασικού οργάνου που τον ενεργεί. Ο έλεγχος του προηγούμενου εδαφίου διενεργείται και σε κάθε χώρο, όπου διατίθενται, διακινούνται, φυλάσσονται, εκτίθενται, εμπορικά εκμεταλλεύονται είδη της αυτοφυούς χλωρίδας και της άγριας πανίδας και των δειγμάτων αυτών ζώντων ή νεκρών, επεξεργασμένων ή μη, σε συνεργασία όπου απαιτείται με υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών.

 

Οι παραβάσεις γνωστοποιούνται από τις υπηρεσίες που διενεργούν τους ελέγχους εγγράφως στον υποπέσαντα στην παράβαση, ο οποίος καλείται εντός 15 ημερών από τη γνωστοποίηση να υποβάλλει στην ελέγχουσα υπηρεσία έγγραφο υπόμνημα με τις θέσεις του ή τις αντιρρήσεις του επί της διαπιστωθείσας παράβασης.

 

Το σχετικό έγγραφο επιδίδεται με απόδειξη στον υποπέσαντα στην παράβαση.

 

Μετά παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας και ανεξάρτητα αν ο υποπέσας στην παράβαση υπέβαλε υπόμνημα ή όχι, η ελέγχουσα αρχή διαβιβάζει όλα τα σχετικά με την παράβαση στοιχεία στη αρμόδια Διεύθυνση Δασών της οικείας Γενικής Γραμματείας της Περιφέρειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 58 του νόμου 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α/1998).

 

10. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Γεωργίας, Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και ο τρόπος άσκησης ελέγχου ταυτότητας των οδηγών και έρευνας επιβατικών αυτοκινήτων από τα δασικά όργανα. Στον κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχο και έρευνα συμπράττουν και τα όργανα των σωμάτων ασφαλείας και της αγροφυλακής εφ' όσον κληθούν από τους δασικούς υπαλλήλους.

 

11. Οι παραβάτες της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11 περίπτωση ε του άρθρου 287 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 86/1969.

 

12. α) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 32 του νόμου 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979) προστίθεται δεύτερο εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Σε περίπτωση τραυματισμού ή θανάτου των μετεχόντων στη δασοπροστασία υπαλλήλων ή των εθελοντών πολιτών που μετέχουν στην κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών, μπορεί να χορηγείται, είτε στους ίδιους είτε στα μέλη της οικογένειάς τους μέχρι δεύτερου βαθμού συγγένειας, ειδική αποζημίωση το ύψος της οποίας καθορίζεται, κατά περίπτωση, με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, σε βάρος του Προϋπολογισμού του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, κτηνοτροφίας και Δασών.}

 

β) Λόγω του επικινδύνου επαγγέλματος των δασικών υπαλλήλων και των ειδικών συνθηκών άσκησης της δασοπροστασίας μπορεί με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας να χορηγείται σε μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Υπουργείου Γεωργίας, που συμμετέχουν ενεργά σε κατασβέσεις δασικών πυρκαγιών, άδεια απουσίας με αποδοχές, επί πλέον της κανονικής, μέχρι πέντε (5) ημέρες κατά ημερολογιακό έτος για κάθε υπάλληλο, ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας της περιοχής και το χρόνο απασχόλησης στην κατάσβεση των πυρκαγιών.

 

13. Στο άρθρο 23 του νόμου 998/1979 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Επίσης απαγορεύεται:

 

α) Η απόρριψη αναμμένων σιγαρέτων εντός δασών, δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων.

β) Η απόρριψη αναμμένων σιγαρέτων εκ των σιδηροδρομικών αμαξών και αυτοκινήτων εν γένει οχημάτων.

 

Οι παραβάτες των διατάξεων της παραγράφου αυτής τιμωρούνται κατά τη διάταξη του άρθρου 69 παράγραφος 1 του παρόντος νόμου ευθυνόμενοι, σε περίπτωση πυρκαγιάς και αστικά σε αποζημίωση κατά τη διάταξη της προηγούμενης παραγράφου.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.