Νόμος 1845/89 - Άρθρο 40

Άρθρο 40: Επαγγελματικές σχολές δασοθηροφυλάκων και υπαλλήλων δασοπροστασίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση των δασοθηροφυλάκων και των υπαλλήλων δασοπροστασίας, ιδρύονται αντίστοιχες επαγγελματικές σχολές που υπάγονται στη Διεύθυνση Προστασίας Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας.

 

Η διάρκεια της φοίτησης ορίζεται σε 2 εκπαιδευτικά δίμηνα για τους δασοθηροφύλακες και 1 εκπαιδευτικό δίμηνο για τους υπαλλήλους δασοπροστασίας.

 

Οι υποψήφιοι, εφ όσον είναι υπόχρεοι, πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές, να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 35ο, να είναι αρτιμελείς και υγιείς και να διαθέτουν για μεν τη Σχολή Δασοθηροφυλάκων απολυτήριο τίτλο λυκείου ή ισότιμης σχολής, για δε τη Σχολή Υπαλλήλων Δασοπροστασίας απολυτήριο τίτλο βασικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

 

2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται, με πρόταση του Υπουργού Γεωργίας, ρυθμίζονται:

 

α. Η έδρα των επαγγελματικών σχολών δασοθηροφυλάκων και υπαλλήλων δασοπροστασίας.

β. Ο τρόπος λειτουργίας.

γ. Ο τρόπος εισαγωγής των μαθητών.

δ. Τα μαθήματα που διδάσκονται, η διαδικασία των εξετάσεων, το χορηγούμενο αποφοιτήριο (τίτλος σπουδών), οι λόγοι διαγραφής των μαθητών, η πειθαρχική εξουσία του διευθυντή της σχολής, καθώς και κάθε λεπτομέρεια που ανάγεται στα θέματα εισαγωγής, φοίτησης και αποφοίτησης των μαθητών.

ε. Η αναστολή λειτουργίας και η συγχώνευση σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της υπηρεσίας σε προσωπικό δασοθηροφυλάκων και υπαλλήλων δασοπροστασίας.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίνεται ειδικός κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας των σχολών, με τον οποίο κανονίζονται θέματα αναγόμενα στο πρόγραμμα της διδακτέας ύλης, στην πρακτική άσκηση των μαθητών, στις υποχρεώσεις των διδασκόντων και διδασκομένων καθώς και σε κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εύρυθμη λειτουργία των σχολών.

 

4. Οι απόφοιτοι των Σχολών Δασοθηροφυλάκων και Υπαλλήλων Δασοπροστασίας διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις των κλάδων ΜΕ15 δασοθηροφυλάκων και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης υπαλλήλων δασοπροστασίας.

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και μετά από πρόταση της αρμόδιας υπηρεσίας επιλέγεται το απαραίτητο διδακτικό και βοηθητικό διδακτικό προσωπικό, από τους κλάδους ΠΕ2 Δασολογικού, ΤΕ2 Τεχνολογίας Δασοπονίας - Θηραματοπονίας, ΔΕ15 Δασοθηροφυλάκων, ΔΕ19 Τεχνικού Χειριστών Μέσων Δασοπυρόσβεσης και ΥΕ7 Υπαλλήλων Δασοπροστασίας. Το διδακτικό και βοηθητικό διδακτικό προσωπικό επιλέγεται μεταξύ αυτών που έχουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία στα θέματα της δασοπροστασίας, δασοπυρόσβεσης και χειρισμού των μέσων πυρόσβεσης.

 

Το διδακτικό και βοηθητικό διδακτικό προσωπικό των σχολών και των παραρτημάτων τους αμείβεται με ωριαία αποζημίωση, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας κατά παρέκκλιση των διατάξεων του νόμου [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982) και του νόμου [Ν] 1505/1984 (ΦΕΚ 194/Α/1984) ή άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης. Με όμοια απόφαση ρυθμίζεται η αποζημίωση του διδακτικού και βοηθητικού διδακτικού προσωπικού που εφαρμόζεται αναδρομικά από 01-12-1992.

 

Με απόφαση του νομάρχη της περιφέρειας, όπου και η έδρα των σχολών ή των παραρτημάτων τους, μπορεί να ανατίθεται η διδασκαλία ή η πρακτική άσκηση μαθημάτων, που περιλαμβάνονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις ή εμπειρία, σε δημόσιους υπαλλήλους ή ιδιώτες που είναι κάτοχοι ειδικής επιστημονικής ή τεχνολογικής ή εκπαιδευτικής ή επαγγελματικής ή εμπειροτεχνικής γνώσης αντί ωριαίας αποζημίωσης που καθορίζεται σύμφωνα με την ως άνω κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας. Υπηρεσίες του Δημοσίου, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή λοιπών φορέων του δημόσιου τομέα υποχρεούνται ύστερα από αίτηση της αρμόδιας περιφερειακής ή κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας να επιτρέπουν στους υπαλλήλους τους, που ορίζονται ως διδακτικό ή βοηθητικό διδακτικό ή εξειδικευμένης γνώσης ή εμπειρίας προσωπικό στα εκπαιδευτικά προγράμματα λειτουργίας των σχολών και των παραρτημάτων τους, να απουσιάζουν από τα καθήκοντά τους κατά τον απαιτούμενο για την εκτέλεση του διδακτικού έργου χρόνο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του νόμου [Ν] 2169/1993 (ΦΕΚ 149/Α/1993).

 

6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Γεωργίας, ιδρύεται Σχολή Επιμόρφωσης των Δασικών Υπαλλήλων σε θέματα δασοπροστασίας. Η έδρα, ο τρόπος λειτουργίας, το διδακτικό προσωπικό, τα προγράμματα επιμόρφωσης, η υποχρέωση των υπαλλήλων για επιμόρφωση, οι δαπάνες λειτουργίας και κάθε αναγκαία για τη λειτουργία της σχολής λεπτομέρεια καθορίζονται με το ίδιο προεδρικό διάταγμα.

 

7. Στον προϋπολογισμό του ΚΤΓΚ και Δασών εγγράφονται οι απαραίτητες για τη λειτουργία των σχολών δασοθηροφυλάκων και υπαλλήλων

 

δασοπροστασίας πιστώσεις.

 

Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο πιστώσεις καλύπτουν δαπάνες στέγασης, σίτισης, ιματισμού και υπόδησης των μαθητών, αμοιβών του μετακαλούμενου διδακτικού και βοηθητικού προσωπικού, αγοράς βιβλίων, εποπτικών μέσων και γραφικής ύλης, φωτισμού, θέρμανσης και καθαριότητας, τηλεφώνων, αγοράς καυσίμων, συντήρησης και επισκευής οχημάτων, μηχανημάτων και εργαλείων, διενέργειας εκπαιδευτικών εκδρομών και επισκέψεων, κίνησης και υπερωριακής απασχόλησης του διδακτικού και λοιπού προσωπικού των σχολών, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη απαραίτητη για την οργάνωση και την εύρυθμη λειτουργία των σχολών.

 

8. Οι απαιτούμενες για τη στολή και υπόδηση των δασικών υπαλλήλων δαπάνες αναγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Γεωργίας και βαρύνουν τις πιστώσεις του.

 

9. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Γεωργίας, εγκρίνεται ειδικός κανονισμός δασικής προστασίας, με τον οποίο ρυθμίζονται λεπτομερώς όλα τα θέματα που ανάγονται στην εσωτερική λειτουργία του φορέα δασοπροστασίας, στα γενικά και ειδικά καθήκοντα του προσωπικού του, στη χρήση ή χειρισμό και στη συντήρηση του μηχανικού εξοπλισμού που έχει στη διάθεσή του, στον τύπο της υπηρεσιακής ταυτότητας όλων των δασικών υπαλλήλων, στη στολή και το σήμα που πρέπει να φέρουν αυτοί και γενικότερα σε κάθε θέμα που ανάγεται στην εσωτερική οργάνωση και καλή λειτουργία των υπηρεσιακών μονάδων του φορέα και στα καθήκοντα και υποχρεώσεις όλων των υπαλλήλων των δασικών υπηρεσιών.

 

10. Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τότε που εκδόθηκε η απόφαση του Υπουργού Γεωργίας [Α] με αριθμό 87608/1988 (ΦΕΚ 706/Β/1988).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.