Νόμος 1845/89 - Άρθρο 39

Άρθρο 39: Δασικοί υπάλληλοι


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ως δασικοί υπάλληλοι νοούνται οι υπάλληλοι των επόμενων κατηγοριών και κλάδων:

 

α. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, κλάδος ΠΕ2 δασολογικός.

β. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, κλάδος ΤΕ2 Τεχνολόγων - δασοπονίας - θηραματοπονίας.

γ. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδος ΔΕ15 δασοθηροφυλάκων.

δ. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, κλάδος ΥΕ7 υπαλλήλων δασοπροστασίας.

ε. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προσωρινός κλάδος ΔΕ19, τεχνικός χειριστών μέσων δασοπυρόσβεσης.

στ. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, προσωρινός κλάδος ΥΕ2, χειριστών μέσων δασοπυρόσβεσης.

ζ. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδος ΔΕ9 τεχνικών χειριστών μηχανημάτων.

η. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδος ΔΕ6 τεχνικών δομικών έργων.

θ. κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικών και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Γεωπονίας - Δασοπονίας (Γεωπονίας), που μετατάχθηκαν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ή στην Ειδική Γραμματεία Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Ελληνική Αγροφυλακή κατ' εφαρμογή του άρθρου 21 του νόμου 3938/2011 (ΦΕΚ 61/Α/2011).

ι. κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών - Οδηγών και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Οδηγών.

ι)α' Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών, καθώς και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τοπογράφων

ι)β' Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών Σχεδιαστών Έργων Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων

ι)γ' Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής (ΦΠ)

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του νόμου 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/2003), με την παράγραφο 3 του άρθρου 51 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

2. Τα προσόντα διορισμού για τον κλάδο ΥΕ7 υπαλλήλων δασοπροστασίας καθορίζονται ως κατωτέρω:

 

Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου και αποφοιτήριο της Σχολής Υπαλλήλων Δασοπροστασίας.

 

3. Οι θέσεις των κλάδων των Δασικών Υπαλλήλων προσδιορίζονται ως κατωτέρω:

 

α. Κλάδος ΠΕ2 δασολογικός

 

Οι θέσεις του κλάδου αυτού αυξάνονται με τον παρόντα νόμο κατά 299 ανερχόμενες συνολικά σε 1.235.

 

β. Κλάδος ΤΕ2 τεχνολογίας - δασοπονίας

 

Οι θέσεις του κλάδου αυτού αυξάνονται με τον παρόντα νόμο κατά 252 ανερχόμενες συνολικά σε 1.650.

 

γ. Κλάδος ΔΕ15 δασοθηροφυλάκων

 

Οι θέσεις του κλάδου αυτού αυξάνονται με τον παρόντα νόμο κατά 1.088 ανερχόμενες συνολικά σε 2.230.

 

δ. Κλάδος ΥΕ7 υπαλλήλων δασοπροστασίας

 

Οι 93 προσωρινές θέσεις του κλάδου ΥΕ7 πρόληψης - κατάσβεσης πυρκαγιών μετατρέπονται σε μόνιμες και αυξάνονται με τον παρόντα νόμο κατά 885 ανερχόμενες συνολικά σε 978.

 

ε. Προσωρινοί κλάδοι ΔΕ19, τεχνικός χειριστών μέσων δασοπυρόσβεσης και ΥΕ9 χειριστών πυροσβεστικών μέσων.

 

Οι προσωρινές θέσεις των κλάδων αυτών ανέρχονται σε 267 συνολικά.

 

4. Ο Υπουργός Γεωργίας δύναται με απόφασή του να προσλαμβάνει για το χρονικό διάστημα από 1 Μαΐου μέχρι 31 Οκτωβρίου το απαιτούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό για την εξυπηρέτηση των επίγειων και εναέριων πυροσβεστικών μέσων των πυροφυλακείων και εγκαταστάσεων και την εκτέλεση του προγράμματος αντιπυρικής προστασίας, καθορίζοντας ειδικά προσόντα λόγω των ιδιαιτεροτήτων της απασχόλησης κατά παρέκκλιση των διατάξεων του νόμου [Ν] 1735/1987.

 

5. Οι υπάλληλοι, που κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπηρετούν σε προσωρινές θέσεις του κλάδου ΥΕ7 πρόληψης - κατάσβεσης πυρκαγιών και ασχολούνται με το χειρισμό πυροσβεστικών μέσων, εντάσσονται, μετά από κρίση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου στους προσωρινούς κλάδους ΔΕ19, τεχνικό χειριστών πυροσβεστικών μέσων και ΥΕ9 χειριστών πυροσβεστικών μέσων αναλόγως των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

 

6. Οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπηρετούντες υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που ασχολούνται με το χειρισμό πυροσβεστικών μέσων, μονιμοποιούνται μετά από αίτησή τους, που υποβάλλεται εντός προθεσμίας 2 μηνών από την ισχύ του παρόντος και κρίση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου και καταλαμβάνουν θέσεις των προσωρινών κλάδων της προηγούμενης παραγράφου αναλόγως των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων κατά την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Για τη μονιμοποίηση το υπηρεσιακό συμβούλιο λαμβάνει υπόψη του τις υπηρεσιακές εκθέσεις των υπαλλήλων και εξετάζει την τυχόν ύπαρξη κωλύματος διορισμού κατά τις διατάξεις των άρθρων 22, 23 και 25 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 611/1977 (Υπαλληλικός Κώδικας).

 

7. Οι κατά τις παραγράφου 5 και 6 εντασσόμενοι και μονιμοποιούμενοι υπάλληλοι υποχρεούνται να υπηρετήσουν τουλάχιστο για μια πενταετία από τη μονιμοποίηση σε πυρόπληκτες περιοχές, να παρέχουν, όταν τους ζητηθεί, τις υπηρεσίες τους στην εκπαίδευση του κατά την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου προσλαμβανόμενου εποχιακού εργατοτεχνικού προσωπικού, να επιθεωρούν κατά τη χειμερινή περίοδο τα έργα αντιπυρικής προστασίας και να μεριμνούν για την αποκατάσταση τυχόν βλαβών και να χειρίζονται κάθε είδους και κατηγορίας μηχάνημα των δασικών υπηρεσιών για την πρόληψη ή την αναστολή των πυρκαγιών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.