Νόμος 1882/90 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Επανυπολογισμός εφάπαξ πρόσθετου ειδικού τέλους - Τρόπος καταβολής εισφορών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 363/1976 (ΦΕΚ 152/Α/1976), όπως ισχύει, προστίθενται τρία εδάφια που έχουν ως εξής:

 

{Σε περίπτωση αντικατάστασης κινητήρα αυτοκινήτου με κινητήρα μεγαλύτερου κυλινδρισμού, εφ' όσον η αντικατάσταση λαμβάνει χώρα εντός τριετίας από την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας, το κατά την προηγούμενη παράγραφο εφάπαξ πρόσθετο ειδικό τέλος επανυπολογίζεται με βάση τον κυλινδρισμό του νέου κινητήρα και καταβάλλεται η διαφορά κατά την έκδοση της νέας άδειας, με βάση τις διατάξεις, που ισχύουν κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας αυτής.

 

Σε περίπτωση αντικατάστασης κινητήρα αυτοκινήτου προσώπων, που απαλλάχτηκαν από το εφάπαξ πρόσθετο ειδικό τέλος, με κινητήρα μεγαλύτερου κυλινδρισμού από το όριο, που προβλέπεται για την απαλλαγή, ανεξάρτητα από το χρόνο αντικατάστασης, καταβάλλεται ολόκληρο το εφάπαξ πρόσθετο ειδικό τέλος με βάση τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο έκδοσης της νέας άδειας κυκλοφορίας.

 

Όσοι προβαίνουν σε αντικατάσταση κινητήρα αυτοκινήτου, προκειμένου να τους εκδοθεί νέα άδεια κυκλοφορίας, οφείλουν να προσκομίσουν τα σχετικά φορολογικά στοιχεία, που εκδόθηκαν για την αγορά ή τοποθέτηση του κινητήρα.}

 

2. Οι εισφορές, που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 49/1968 (ΦΕΚ 294/Α/1968), όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο μόνο του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 281/1973 (ΦΕΚ 84/Α/1973) και του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 383/1976 (ΦΕΚ 182/Α/1976), όπως ισχύουν, εάν δεν υπερβαίνουν τις εξήντα χιλιάδες (60.000) δραχμές, καταβάλλονται εφάπαξ, κατά τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας. Εάν υπερβαίνουν το ποσό αυτό καταβάλλονται σε δόσεις κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 49/1968 και της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 383/1976. Το ποσό όμως κάθε δόσης, πλην της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι κατώτερο των σαράντα χιλιάδων (40.000) δραχμών. Αν για την τελευταία δόση προκύπτει ποσό μέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000.) δραχμές, με το ποσό αυτό προσαυξάνεται το ποσό της προηγούμενης δόσης.

 

Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού αρχίζει από την πρώτη του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.