Νόμος 1882/90 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Αύξηση των κατά αποκοπή συντελεστών ΦΠΑ στους αγρότες και τροποποιήσεις διατάξεων του νόμου 1642/1986


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι κατά αποκοπή συντελεστές επιστροφής φόρου στους αγρότες που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του νόμου [Ν] 1731/1987 (ΦΕΚ 161/Α/1987) Ρυθμίσεις στην άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις, προσαυξάνονται για τα αγροτικά προϊόντα που παραδίδονται και τις αγροτικές υπηρεσίες που παρέχονται από 01-01-1990 κατά μισή (0,5) ποσοστιαία μονάδα.

 

2. Η περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 1642/1986 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. σε αφορολόγητες δραστηριότητες εφ' όσον:

 

α)α) η παράδοσή τους απαλλάσσεται από το φόρο,

β)β) η παράδοσή τους γίνεται σε πρόσωπα μη υποκείμενα στο φόρο ή σε απαλλασσόμενα από το φόρο μέσα στη διετία που ακολουθεί την κτήση του αγαθού και με αξία χαμηλότερη της αξίας κτήσης κατά ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%).

 

Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται αν τα αγαθά που παραδίδονται αποδεδειγμένα καταστράφηκαν ολικά ή μερικά κατά τη διάρκεια της διετίας.}

 

3. Η περίπτωση α' της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 1642/1986 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. Τα ενσώματα αγαθά, που ανήκουν κατά κυριότητα στην επιχείρηση και τίθενται από αυτή σε διαρκή, εκμετάλλευση, καθώς και τα κτίσματα ή άλλου είδους κατασκευές που κατασκευάζονται από την υποκείμενη στο φόρο επιχείρηση σε ακίνητο που δεν ανήκει κατά κυριότητα σ' αυτήν, αλλά έχει, βάσει οποιασδήποτε έννομης σχέσης, τη χρήση του ακινήτου αυτού, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εννέα χρόνων. Αν κατά τη διάρκεια του πενταετούς διακανονισμού λήξει η χρήση του ακινήτου, στο οποίο κατασκευάστηκαν τα ανωτέρω κτίσματα ή άλλου είδους κατασκευές ενεργείται εφάπαξ διακανονισμός κατά τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου 3. Στην αξία των αγαθών επένδυσης δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης.

 

Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου αυτής άρχεται από 01-01-1987.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 παράγραφος 4 του νόμου 1947/1991 (ΦΕΚ 70/Α/1991).

 

4. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του νόμου [Ν] 1642/1986 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. Να γνωστοποιεί με δήλωσή του στον αρμόδιο προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας την έναρξη, μεταβολή ή παύση των εργασιών του, οποιαδήποτε αλλαγή της επωνυμίας ή του τόπου της επαγγελματικής του εγκατάστασης, καθώς και την αλλαγή της κατηγορίας των βιβλίων που τηρεί ή του καθεστώτος φόρου προστιθέμενης αξίας που ανήκει.}

 

5. Στο τέλος της περίπτωσης ι)ζ' του άρθρου 44 του νόμου 1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α/1989), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 49 του νόμου [Ν] 1832/1989 (ΦΕΚ 54/Α/1989), προστίθενται τα εξής:

 

{Ειδικά για τα κάθε φύσεως και μορφής κέντρα και καταστήματα όλων των περιπτώσεων της παραγράφου 6 του άρθρου 26 του παρόντος που λειτουργούν μέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάθε λειτουργικής μορφής και κατηγορίας, η τελευταία αυτή διάταξη ισχύει από 01-01-1991.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.