Νόμος 1882/90 - Άρθρο 35

Άρθρο 35: Αναγνώριση δαπανών προμήθειας επαγγελματικών βιβλίων και μετακίνησης φοροτεχνικών υπαλλήλων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η συνδρομή που καταβάλλεται από τους εργαζόμενους στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες για την αγορά του επιστημονικού περιοδικού ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ στην ιδιοκτήτρια αυτού Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες (ΠΟΕ - ΔΟΥ), βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών. Η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής της συνδρομής καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

 

Επίσης, η συνδρομή που καταβάλλεται από τους εργαζόμενους για τη χρήση της Τράπεζας Πληροφοριών ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ - ΠΟΕ - ΔΟΥ, στην ιδιοκτήτρια αυτού Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, βαρύνει τον Προϋπολογισμό Εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών κατά 50% της ετήσιας δαπάνης.

 

Η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής της συνδρομής καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

 

Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 01-01-1999.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 2703/1999 (ΦΕΚ 72/Α/1999).

 

2. Η δημιουργία στις ΔΟΥ βιβλιοθηκών, η προμήθεια και ο εμπλουτισμός αυτών με περιοδικά, βιβλία και έντυπα οικονομικού, δημοσιογραφικού και φορολογικού περιεχομένου, βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών.

 

3. Στο τέλος του άρθρου 12 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 65/1973, όπως το άρθρο αυτό συμπληρώθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 1810/1988 (ΦΕΚ 223/Α/1988), προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:

 

{Ειδικώς τα έξοδα κίνησης των φοροτεχνικών και δημοσιονομικών υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών και των υπηρεσιών εσόδων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που μετακινούνται σε ακτίνα μέχρι 30 km από το κατάστημα που στεγάζεται η υπηρεσία τους για συγκεκριμένη εκτέλεση εργασιών ή ελέγχων, για τις οποίες (μετακινήσεις) δεν δικαιολογείται από τις ισχύουσες διατάξεις περί των δαπανών κινήσεως, ημερήσια αποζημίωση, ορίζονται στο ένα εκατοστό (1/100) του βασικού μισθού του κλιμακίου 23 του νόμου [Ν] 1505/1984, για κάθε ημέρα μετακίνησης, που βεβαιώνεται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας του υπαλλήλου στην οικεία κατάσταση εκκαθάρισης της αποζημίωσης. Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται από την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί το μήνα στον οποίο αναφέρονται οι μετακινήσεις, με τη διαδικασία που ισχύει σήμερα για την πληρωμή των τακτικών αποδοχών των υπαλλήλων. Η διάταξη του πρώτου εδαφίου ισχύει ανάλογα και για τους επιμελητές και δακτυλογράφους που ανήκουν στις διευθύνσεις Διοικητικού και Προσωπικού ΔΟΥ της κεντρικής υπηρεσίας ή υπηρετούν στις κεντρικές, ειδικές αποκεντρωμένες και περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες (υπηρεσίες) έχουν αρμοδιότητα στην εφαρμογή της νομοθεσίας, για τη φορολογία της είσπραξης των δημόσιων εσόδων και τη διοίκηση και διαχείριση της δημόσιας και κοινωφελούς περιουσίας του Δημοσίου.

 

4. Ειδικά, για το χρονικό διάστημα από 01-07-1988 και μέχρι την έναρξη της ισχύος των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, αναγνωρίζεται και καταβάλλεται χωρίς πρόσθετες διατυπώσεις σε κάθε φοροτεχνικό υπάλληλο, καθώς και σε κάθε υπάλληλο από τους αναφερόμενους στο τελευταίο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου ποσό δαπάνης πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών το μήνα, ως αποζημίωση εξόδων μετακίνησης. Ο χρόνος και η διαδικασία καταβολής της κατά το προηγούμενο εδάφιο δαπάνης ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.