Νόμος 1882/90 - Άρθρο 37

Άρθρο 37: Ειδικός φόρος κατανάλωσης επιβατικών αυτοκινήτων, ιδιωτικής χρήσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Καινουργή επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν κατασκευασθεί με αντιρρυπαντική τεχνολογία, της δασμολογικής κλάσης 87.03 του Ολοκληρωμένου Τελωνειακού Δασμολογίου (ΤΑRIC), με εξαίρεση τα ασθενοφόρα και νεκροφόρα, υποβάλλονται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης επί της φορολογητέας αξίας, όπως αυτή διαμορφώνεται με βάση την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 3673/1976 (ΦΕΚ 152/Α/1976) και του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 1573/1985 (ΦΕΚ 201/Α/1985), όπως ισχύουν.

 

Ως καινουργές επιβατικό αυτοκίνητο νοείται αυτό που δεν έχει τεθεί σε κυκλοφορία, καθώς κι εκείνο για το οποίο συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

 

α) δεν έχει παρέλθει εξάμηνο από την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας και

β) δεν έχει διανύσει περισσότερα από έξι χιλιάδες (6.000) km.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παραπάνω εδάφιο προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 4 του νόμου 2443/1996.

 

2. Οι συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης, της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του νόμου 1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α/1990), όπως τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του νόμου 2093/1992 (ΦΕΚ 181/Α/1992), ορίζονται ως ακολούθως:

 

Κυλινδρισμός κινητήρα

Ποσοστό φόρου

Μέχρι και 900 cc

10%

Από 901 μέχρι 1400 cc

20%

Από 1401 μέχρι 1600 cc

25%

Από 1601 μέχρι 1800 cc

35%

Από 1801 μέχρι 2000 cc

45%

Από 2001 cc και πάνω

75%

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2184/1994 (ΦΕΚ 16/Α/1994).

 

3. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο συντελεστές αυξάνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) για αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας με κινητήρα περιστρεφόμενων εμβόλων (W-ANKEL).

 

4. Ως αντιρρυπαντικής τεχνολογίας αυτοκίνητα, μικτού βάρους μέχρι και 3,5 τόννους, εκ κατασκευής νοούνται:

 

α) τα βενζινοκίνητα ή υγραεριοκίνητα εφόσον οι εκπομπές ρύπων των καυσαερίων τους, κατά την έγκριση τύπου, ικανοποιούν τις απαιτήσεις των οδηγιών [ΕΟΚ] 1988/76/ΕΟΚ (L 36/1988), [ΕΟΚ] 1988/436/ΕΟΚ (L 214/1988) και [ΕΟΚ] 1989/458/ΕΟΚ (L 226/1989) ή τις απαιτήσεις της οδηγίας [ΕΟΚ] 1991/441/ΕΟΚ (L 242/1991),

 

β) τα πετρελαιοκίνητα εφόσον οι εκπομπές ρύπων των καυσαερίων τους, κατά την έγκριση τύπου, ικανοποιούν τις απαιτήσεις της οδηγίας [ΕΟΚ] 1991/441/ΕΟΚ,

 

γ) μετά την 01-01-1993 ως αντιρρυπαντικής τεχνολογίας καινουργή αυτοκίνητα, μικτού βάρους μέχρι και 3,5 τόννους, χαρακτηρίζονται εκείνα τα οποία κατά την έγκριση τύπου ικανοποιούν γενικώς τις απαιτήσεις που προβλέπονται από την οδηγία [ΕΟΚ] 1991/441/ΕΟΚ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992)

 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών οι τιμές της παραγράφου 4 μπορεί να μειωθούν περαιτέρω.

 

Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι διαδικασίες, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το χαρακτηρισμό των αυτοκινήτων ως αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, καθώς επίσης και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 29 του νόμου 2682/1999 (ΦΕΚ 16/Α/1999).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.