Νόμος 1882/90 - Άρθρο 49

Άρθρο 49


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 10 του νόμου [Ν] 1386/1983 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 10

 

1. Ο εκκαθαριστής του προηγούμενου άρθρου υποχρεούται αμελλητί και εντός τριών το πολύ ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης να δηλώσει με έγγραφό του στο γραμματέα του δικαστηρίου που τον διόρισε, ότι αποδέχεται το διορισμό του, διαφορετικά θεωρείται ότι τον αποποιήθηκε. Ο εκκαθαριστής οφείλει να ολοκληρώσει τις ενέργειές του για την εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων της υπό εκκαθάριση επιχείρησης μέσα σε έξι μήνες από την ημέρα αποδοχής του διορισμού του. Ως ολοκλήρωση των ενεργειών νοείται ο ορισμός της ημερομηνίας του πρώτου πλειστηριασμού των βασικών περιουσιακών στοιχείων (βιομηχανοστάσια και λοιπά περιουσιακά στοιχεία συναπτόμενα με την παραγωγική διαδικασία) της επιχείρησης και σε περίπτωση ευδοκίμησης του πλειστηριασμού η σύνταξη του πίνακα κατάταξης.

 

Με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας άπρακτης ο εκκαθαριστής εκπίπτει, μέχρι δε τον κατ' άρθρο 9 του παρόντος διορισμού του αντικαταστάτη του ασκεί τα απολύτως αναγκαία καθήκοντά του. Ο εκκαθαριστής μπορεί, πριν παρέλθει η παραπάνω εξάμηνη προθεσμία, να ζητήσει από το δικαστήριο που τον διόρισε, κατά την ίδια διαδικασία, τη χορήγηση νέας πρόσθετης προθεσμίας, εκθέτοντας τους λόγους που εμποδίζουν την ολοκλήρωση των ενεργειών του μέσα στην αρχική προθεσμία. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναληφθεί για μία ακόμη φορά, έτσι ώστε το ανώτατο χρονικό διάστημα που θα καλύπτουν οι οριζόμενες κατά τα παραπάνω προθεσμίες να μην μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί το δωδεκάμηνο. Σε κάθε περίπτωση ο Οργανισμός Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων και καθένας που έχει έννομο συμφέρον μπορεί και πριν από τη λήξη των ανωτέρω προθεσμιών να ζητήσει από το δικαστήριο την αντικατάσταση του εκκαθαριστή εκθέτοντας τους λόγους που επιβάλλουν την αντικατάσταση.

 

2. Για τις εκκαθαρίσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και για τις οποίες δεν έχει οριστεί χρόνος περάτωσης, των ενεργειών του εκκαθαριστή, παρέχεται άπαξ τελειωτική προθεσμία έξι μηνών από την ισχύ του παρόντος νόμου για τον ίδιο σκοπό, μετά την πάροδο της οποίας παύουν οι εξουσίες του εκκαθαριστή και ζητείται εντός τριών ημερών από τον Οργανισμό Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων ο ορισμός νέου εκκαθαριστή κατά τα προηγούμενα.

 

3. Με κοινή απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού και των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, καθορίζονται ο τρόπος και τα ανώτατα όρια αμοιβών των εκκαθαριστών και των συμβολαιογράφων για τις εκκαθαρίσεις του νόμου αυτού.}
 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.