Νόμος 1892/90 - Άρθρο 46a

Άρθρο 46Α


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθρο 181 περίπτωση δ' του νόμου [Ν] 3588/2007 (ΦΕΚ 153/Α/2007).

 

1. Μετά από αίτηση πιστωτών, που εκπροσωπούν το 51% τουλάχιστον του συνόλου των κατά της επιχείρησης της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου απαιτήσεων, όπως οι απαιτήσεις αυτές εμφανίζονται νομίμως στο τελευταίο, πριν από την αίτηση, νόμιμα καταχωρημένο υπόλοιπο πιστωτών στο γενικό καθολικό και εν ελλείψει αυτού ή εν περιπτώσει μη νομίμου τηρήσεώς του, όπως αποδεικνύονται με κάθε νόμιμο τρόπο, το εφετείο, με την απόφαση του της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, ή με μεταγενέστερη απόφαση του διατάσσει την κατά το παρόν άρθρο ειδική εκκαθάριση. Στην περίπτωση αυτήν, εκκαθαριστής διορίζεται υποχρεωτικώς τράπεζα, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή θυγατρική επιχείρηση τέτοιας τράπεζας και την οποία τράπεζα ή επιχείρηση υποχρεούνται να υποδείξουν οι αιτούντες πιστωτές, συνυποβάλλοντες στο εφετείο δήλωση αυτής, ότι αποδέχεται την υπόδειξή της ως εκκαθαριστή. Η ειδική εκκαθάριση του παρόντος άρθρου δύναται να διαταχθεί και για επιχειρήσεις, οι οποίες τελούν ήδη υπό εκκαθάριση, εφ όσον δεν έχει διενεργηθεί ακόμα πλειστηριασμός βασικών και σχετιζόμενων με την παραγωγική διαδικασία περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης.

 

2. Μετά τη δημοσίευση της απόφασης του εφετείου, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να προβεί στη λεπτομερή καταγραφή και την εν συνεχεία πώληση, με δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, όλου του ενεργητικού της επιχείρησης ως συνόλου, είτε η επιχείρηση ευρίσκεται εν λειτουργία είτε όχι. Πλην των περιπτώσεων του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, ως ενεργητικό νοείται το σύνολο των αναγραφομένων στον τελευταίο εγκεκριμένο από τη Γενική Συνέλευση ισολογισμό της εταιρείας στοιχείων του ενεργητικού και των τυχόν άλλων μη αναγραφόμενων στον ισολογισμό στοιχείων και δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως απαιτήσεων, σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και εμπορικής επωνυμίας.

 

Μετά από αιτιολογημένη αίτηση πιστωτών της παραγράφου 1 το εφετείο διατάσσει με την απόφασή του της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, κατά παρέκκλιση, της διατάξεως της παραγράφου 5 του προηγούμενου άρθρου την προσωρινή παραμονή μέρους ή και όλου του προσωπικού της υπό εκκαθάριση επιχείρησης, μόνο όταν το συμφέρον της εκκαθάρισης επιβάλλει τούτο.

 

3. Εντός 20 το πολύ ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο εκκαθαριστής δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά της πωλούμενης επιχείρησης. Η πρόσκληση περιέχει σύντομη γενική περιγραφή της επιχείρησης και καλεί τους ενδιαφερόμενους αγοραστές να υποβάλλουν εντός προθεσμίας 20 ημερών μη δεσμευτική έγγραφη δήλωση ενδιαφέροντος.

 

Η πρόσκληση δημοσιεύεται τουλάχιστον δύο φορές στα κύρια φύλλα δύο τουλάχιστον ημερήσιων πολιτικών εφημερίδων και μιας ημερήσιας οικονομικής εφημερίδας, που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν ευρεία κυκλοφορία σε όλη τη χώρα και, εάν οι πιστωτές της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου το κρίνουν απαραίτητο, σε μια διεθνούς κυκλοφορίας οικονομική εφημερίδα που εκδίδεται στην αλλοδαπή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νόμου 2702/1999 (ΦΕΚ 70/Α/1999).

 

4. Ο εκκαθαριστής συντάσσει εντός προθεσμίας 30 ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης υπόμνημα προσφοράς, το οποίο περιέχει πλήρη περιγραφή της πωλούμενης επιχείρησης και της δραστηριότητας, που ασκεί αυτή και αναγράφει όλα τα στοιχεία τα οποία απαρτίζουν το ενεργητικό της και τα οποία θα περιέλθουν στον αγοραστή, που θα αναδειχθεί πλειοδότης, τους τυχόν όρους της πωλήσεως και γενικώς κάθε πληροφορία χρήσιμη για τους υποψήφιους αγοραστές.

 

Αντίγραφο του υπομνήματος προσφοράς παραδίδεται σε καθέναν από τους ενδιαφερόμενους αγοραστές, οι οποίοι δικαιούνται επιπροσθέτως, αφού υποσχεθούν εγγράφως την τήρηση εχεμύθειας, να έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε άλλη πληροφορία για την πωλούμενη επιχείρηση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του νόμου 2702/1999 (ΦΕΚ 70/Α/1999).

 

5. Μετά πάροδο τουλάχιστον 35 ημερών από τη δημοσίευση της προσκλήσεως ενδιαφέροντος και όχι πέραν των 60 ημερών από τη δημοσίευση της αποφάσεως του εφετείου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο εκκαθαριστής δημοσιεύει στις εφημερίδες, που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου διακήρυξη διενέργειας δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού. Η διακήρυξη αυτή περιέχει:

 

α) Την επωνυμία, έδρα, δραστηριότητα και συνοπτική περιγραφή της επιχείρησης, το ενεργητικό της οποίας πωλείται ως σύνολο, χωρίς να απαιτείται η αναγραφή των επί μέρους στοιχείων, που απαρτίζουν το ενεργητικό αυτό και τα οποία αναγράφονται στο υπόμνημα προσφοράς.

 

β) Πρόσκληση κάθε ενδιαφερόμενου, ανεξαρτήτως συμμετοχής του ή όχι στη διαδικασία της παραγράφου 3, να παραλάβει από τον εκκαθαριστή το υπόμνημα προσφοράς, εφόσον δεν το έχει ήδη παραλάβει και να υποβάλει σφραγισμένη δεσμευτική προσφορά, η οποία θα συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή τράπεζας, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα για ποσό και με όρους, που θα προσδιορίζονται στη διακήρυξη.

 

γ) Το ονοματεπώνυμο του επί του δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού συμβολαιογράφου της περιφέρειας της έδρας της επιχείρησης, στον οποίο θα υποβληθούν οι προσφορές τους, τυχόν άλλους όρους του πλειοδοτικού διαγωνισμού, την προθεσμία υποβολής προσφορών, η οποία δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των 20 ημερών και μεγαλύτερη των 30 ημερών από την ημέρα της τελευταίας δημοσιεύσεως της διακήρυξης, την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών κατά την οποία θα παρίσταται ο εκκαθαριστής και δικαιούνται να παραστούν και όσοι υπέβαλαν εμπρόθεσμη προσφορά. Εκπρόθεσμες προσφορές δεν γίνονται δεκτές και δεν λαμβάνονται υπόψη.

 

6. Ο επί του δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού συμβολαιογράφος συντάσσει πράξη κατάθεσης της καθεμιάς προσφοράς και κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα αποσφράγισης προβαίνει στην αποσφράγιση των προσφορών και συντάσσει σχετική έκθεση, στην οποία προσαρτώνται όλες οι υποβληθείσες προσφορές. Την έκθεση αποσφράγισης προσυπογράφει ο εκκαθαριστής και οι λοιποί παρόντες. Κεκυρωμένο αντίγραφο της έκθεσης αποσφράγισης παραδίδεται αυθημερόν στον εκκαθαριστή. Καθένας, που έχει έννομο συμφέρον, δικαιούται να ζητήσει αντίγραφο της έκθεσης αποσφράγισης.

 

7. Ο εκκαθαριστής εντός 5 ημερών από τη αποσφράγιση των προσφορών συντάσσει και υποβάλλει σε όλους τους πιστωτές της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και επί τη αιτήσει του σε οποιονδήποτε άλλο πιστωτή, συνοπτική έκθεση αξιολόγησης των προσφορών και προτείνει την κατακύρωση της πώλησης στον πλειοδότη, εφόσον εγκρίνουν την έκθεση αξιολόγησης και την προτεινόμενη κατακύρωσης πιστωτές, που εκπροσωπούν το 51% τουλάχιστον των κατά της επιχείρησης απαιτήσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο εκκαθαριστής συνάπτει με τον πλειοδότη ενώπιον του επί του πλειοδοτικού διαγωνισμού συμβολαιογράφου, τη σύμβαση μεταβίβασης του ενεργητικού της επιχείρησης, βάσει των όρων της προσφοράς του και των τυχόν άλλων επί τα βελτίω όρων, που υποδείχθηκαν από τους παραπάνω πιστωτές. Η σύμβαση αυτή επέχει θέση τελεσίδικης κατακύρωσης του άρθρου 1003 και επόμενων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

 

Ως πλειοδότης λογίζεται, κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, εκείνος του οποίου η προσφορά εκρίθη από τον εκκαθαριστή και τους προαναφερθέντες πιστωτές, ως η πλέον συμφέρουσα για τους δανειστές.

 

7)α. Αν οι πιστωτές εντός ενός (1) μηνός από της υποβολής σε αυτούς της παραπάνω έκθεσης αξιολόγησης του εκκαθαριστή δεν υποβάλλουν προς αυτόν γραπτώς τη σχετική οριστική απόφασή τους και τις τυχόν παρατηρήσεις τους, η έγκρισή τους τεκμαίρεται δεδομένη και ο εκκαθαριστής συνάπτει έγκυρα τη σύμβαση μεταβίβασης με τον πλειοδότη, σύμφωνα με τα παραπάνω.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7)α προστέθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 53 του νόμου 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α/1994).

 

8. Το συνολικό ποσό, το οποίο υποχρεούται, σύμφωνα με τη σύμβαση, να καταβάλει στον εκκαθαριστή ο πλειοδότης επέχει θέση πλειστηριάσματος του άρθρου 1004 και επόμενων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταθέσει αμελλητί εντόκως το εισπραττόμενο πλειστηρίασμα σε τράπεζα, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Μετά την καταβολή του συμφωνηθέντος πλειστηριάσματος, ή του συμφωνηθέντος ως αμέσως καταβλητέου ποσού και εφόσον τηρήθηκαν στην τελευταία περίπτωση οι συμφωνηθέντες όροι εξασφαλίσεως πληρωμής του υπολοίπου, ο εκκαθαριστής συντάσσει αμελλητί, ενώπιον του επί του πλειοδοτικού διαγωνισμού συμβολαιογράφου αντιστοίχως, είτε πράξη εξοφλήσεως, είτε πράξη πιστοποιήσεως εκπληρώσεως των παραπάνω υποχρεώσεων του πλειοδότη. Η πράξη αυτή στην οποία προσαρτάται η σύμβαση μεταβίβασης επέχει θέση περιλήψεως εκθέσεως κατακυρώσεως του άρθρου 1005 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και εφαρμόζονται επί αυτής αναλόγως όσα ισχύουν επί της τελευταίας.

 

9. Από της καταβολής όλου του πλειστηριάσματος, η οποία πιστοποιείται, όπως ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, με πράξη ολοσχερούς εξόφλησης, επέρχονται όλες οι έννομες συνέπειες της καταβολής όλου του πλειστηριάσματος από τον υπερθεματιστή, που ορίζονται στο άρθρο 1005 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Επί της μεταβιβάσεως του συνόλου του ενεργητικού της επιχειρήσεως του παρόντος άρθρου δεν έχει εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 479 του Αστικού Κώδικα.

 

10. Ο εκκαθαριστής, εντός 15 ημερών από τη μεταβίβαση του ενεργητικού κατά τα προαναφερόμενα, υποχρεούται να δημοσιεύσει σε δύο ημερήσιες εφημερίδες, μια Αθηναϊκή και μια της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της επιχείρησης, πρόσκληση αναγγελίας απαιτήσεων προς ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών.

 

Οι δανειστές, εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση της πρόσκλησης, έχουν δικαίωμα να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους. Στη συνέχεια ο εκκαθαριστής συντάσσει πίνακα κατάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 975, 976, 977, 978, 979 και 1007 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, εντός 15 ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας αναγγελίας.

 

Με τον πίνακα γίνεται η κατάταξη των πιστωτών και για το μέρος του πλειστηριάσματος που τυχόν έχει πιστωθεί. Αρμόδιο για την εκδίκαση ανακοπών κατά του πίνακα είναι το εφετείο, στην περιφέρεια του οποίου έχει την έδρα του ο εκκαθαριστής. Στη δίκη ενώπιον του εφετείου εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4, 5 και 6 του άρθρου 270 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου εφαρμόζονται και στους πίνακες κατατάξεως, που συντάσσονται από τους εκκαθαριστές των επιχειρήσεων των οποίων το καθεστώς εκκαθάρισης διέπεται από τα άρθρα 9 και 10 του νόμου [Ν] 1386/1983. Αποφάσεις επί ανακοπών κατά πινάκων κατάταξης, που έχουν εκδοθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθίστανται αμετάκλητες εφόσον έχουν εκδοθεί αποφάσεις του εφετείου επ' αυτών και δεν έχει συζητηθεί η τυχόν ασκηθείσα αίτηση αναιρέσεως κατ' αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 53 του νόμου 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α/1994) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του νόμου 2702/1999 (ΦΕΚ 70/Α/1999).

 

11. Εάν δεν υποβληθεί καμία νομότυπη προσφορά, ή πιστωτές, που εκπροσωπούν το 51% τουλάχιστον των κατά της επιχείρησης απαιτήσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δηλώσουν εγγράφως προς τον εκκαθαριστή, ότι δεν θεωρούν καμία από τις υποβληθείσες προσφορές ως συμφέρουσα για τους πιστωτές, ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται με τη δημοσίευση εντός 15 ημερών νέας διακήρυξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.

 

Εάν και ο νέος διαγωνισμός δεν τελεσφορήσει, ο εκκαθαριστής προχωρεί στην τμηματική πώληση με πλειστηριασμό των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 1386/1983. Όσα περιουσιακά στοιχεία της υπό εκκαθάριση επιχείρησης εκτέθηκαν σε πλειστηριασμό, κατά τα ανωτέρω, για τρεις τουλάχιστον φορές και δεν κατέστη δυνατόν να πωληθούν, πωλούνται ως σύνολο ή τμηματικά, με ελεύθερη διαπραγμάτευση, ύστερα από δημόσια πρόσκληση, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου. Επί των πωλήσεων της παρούσας παραγράφου έχουν εφαρμογή οι απαλλαγές της παραγράφου 13 του παρόντος άρθρου, με εξαίρεση το φόρο προστιθέμενης αξίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 11 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του νόμου 2702/1999 (ΦΕΚ 70/Α/1999).

 

11)α. Μέχρι την έκδοση της προαναφερόμενης απόφασης ο εκκαθαριστής επαναλαμβάνει μια ακόμη φορά το διαγωνισμό, εφόσον τούτο ζητηθεί εγγράφως από τους πιστωτές που εκπροσωπούν το πενήντα ένα τοις εκατό (51 %) του συνόλου των κατά της επιχείρησης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, απαιτήσεων. Στην περίπτωση αυτή δημοσιεύεται νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συντάσσεται νέο υπόμνημα προσφοράς που καταγράφει επακριβώς το ενεργητικό, όπως αυτό υπάρχει στη φάση αυτή και δημοσιεύεται νέα διακήρυξη διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού. Η διενέργεια του τρίτου διαγωνισμού διέπεται από τις ρυθμίσεις των παραγράφων 3, 4, 5 του άρθρου αυτού, οι προθεσμίες δε που προβλέπουν αρχίζουν από την προαναφερόμενη παραγγελία των πιστωτών προς τον εκκαθαριστή για την επανάληψη του διαγωνισμού, οι οποίοι δύνανται να ζητήσουν, επίσης, από τον εκκαθαριστή στο νέο υπόμνημα προσφοράς να καταγράφεται το σύνολο του ενεργητικού της υπό εκποίηση επιχείρησης, κατά τις τυχόν αυτοτελείς λειτουργικές επιχειρηματικές του ενότητες, καθώς και τα τυχόν στοιχεία του ενεργητικού που δεν αφορούν στην εξυπηρέτηση επιχειρηματικών λειτουργιών, για τη μεταβίβαση των οποίων θα προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής αυτοτελών προσφορών. Ως προς τη μεταβίβαση της ομάδας των μη λειτουργικών στοιχείων του ενεργητικού δεν ισχύουν οι απαλλαγές της παραγράφου 4 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτήν αναστέλλεται υποχρεωτικά μέχρι την ολοκλήρωση του τρίτου αυτού διαγωνισμού ή την κήρυξή του ως άγονη, κάθε διαδικασία πώλησης με πλειστηριασμό των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 1386/1983.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11)α προστέθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 53 του νόμου 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α/1994).

 

12. Επί της εκκαθαρίσεως του παρόντος άρθρου ισχύουν κατά τα λοιπά αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφοι 3 και 4 και του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 1386/1983, συντεμνόμενων των προθεσμιών του άρθρου αυτού στο ήμισυ αυτών.

 

13. Η σύμβαση μεταβίβασης της παραγράφου 7, οι συνέπεια αυτής μεταβιβάσεις, οι μεταγραφές και κάθε άλλη, προς πραγμάτωση αυτής, πράξη, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος ή δικαίωμα Δημοσίου ή τρίτων, καθώς και του χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται του φόρου οι τόκοι του τυχόν πιστωθέντος τιμήματος.

 

Η απαλλαγή από φόρους, τέλη και δικαιώματα επέρχεται από την κατάθεση του σχεδίου της προαναφερόμενης σύμβασης στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, χωρίς να απαιτείται η υποβολή οποιασδήποτε δήλωσης.

 

Η υπό μεταβίβαση επιχείρηση απαλλάσσεται της υποχρέωσης προσκόμισης πιστοποιητικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για τη σύναψη της σύμβασης μεταβίβασης, για τη λήψη δανείων, ενόσω αυτή τελεί υπό το καθεστώς της κατά το παρόν άρθρο ειδικής εκκαθάρισης και για κάθε άλλη συναλλαγή της με το Δημόσιο.

 

Τα δικαιώματα και οι αμοιβές συμβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών και υποθηκοφυλάκων για τη σύμβαση και κάθε άλλη, προς πραγμάτωση αυτής, πράξη περιορίζονται στο τριάντα τοις εκατό (30%) αυτών.

 

Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν αναλόγως και επί των κατά το άρθρο 9 του νόμου [Ν] 1386/1983 πλειστηριασμών που διατάσσονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 4 του άρθρου 53 του νόμου 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α/1994).

 

14. Με την απόφαση του εφετείου της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, η ειδική εκκαθάριση του παρόντος άρθρου, μπορεί να εφαρμοσθεί και επί πωλήσεως αυτοτελούς μονάδας παραγωγής της επιχείρησης

 

15. Σε περίπτωση μη τήρησης από τον εκκαθαριστή υποχρεώσεων και προθεσμιών του παρόντος άρθρου, το εφετείο, μετά από αίτηση των πιστωτών της παραγράφου 1, προβαίνει σε άμεση αντικατάσταση του εκκαθαριστή και διορίζει ως εκκαθαριστή τον προτεινόμενο από τους παραπάνω πιστωτές κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.

 

16. Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, που εκδίδεται μετά από σχετική αίτηση του εκκαθαριστή, είναι δυνατόν να παρατείνονται οι προθεσμίες των παραγράφων 3, 4, 5, 7 και 11 του παρόντος άρθρου, μία μόνο κατά περίπτωση φορά και μέχρι του διπλασίου του χρόνου, που προβλέπεται από τις εν λόγω παραγράφους. Ωσαύτως με απόφαση του ιδίου Υπουργού μπορεί να αυξομειώνονται τα δικαιώματα και οι αμοιβές συμβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών και υποθηκοφυλάκων της παραγράφου 13.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 16 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2302/1995 (ΦΕΚ 74/Α/1995).

 

17. Μετά την κήρυξη ως άκαρπων δύο τουλάχιστον από τους προβλεπόμενους παραπάνω διαγωνισμούς, οι πιστωτές που εκπροσωπούν το πενήντα ένα τοις εκατό (51 %) τουλάχιστον των κατά της επιχείρησης απαιτήσεων της παραγράφου 12 του παρόντος άρθρου, δύνανται να ζητήσουν από το Εφετείο της έδρας της επιχείρησης την ανάκληση της απόφασης με την οποία διατάχθηκε η κατά το παρόν άρθρο ειδική εκκαθάριση της επιχείρησης. Σε περίπτωση ανάκλησης οι πράξεις του εκκαθαριστή παραμένουν ισχυρές, η δε αμοιβή του προσδιορίζεται λαμβανομένου υπόψη και του μέσου όρου των προσφορών που υποβλήθηκαν κατά τους διενεργηθέντες διαγωνισμούς.

 

18. Η ανάληψη από το Δημόσιο των μέχρι 31-12-1992 πάσης φύσεως ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. και λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς των επιχειρήσεων που απαριθμούνται στο άρθρο 74 του νόμου [Ν] 2127/1993, καθώς και όλων των επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στο κατά το παρόν άρθρο καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης, παρατείνεται μέχρι 31-12-1994, με ανάλογη εφαρμογή και των υπολοίπων διατάξεων του προαναφερόμενου άρθρου.

 

19. Το εφετείο της έδρας της επιχείρησης, μετά από αίτηση του εκκαθαριστή ή των πιστωτών του πενήντα ένα τοις εκατό (51%) των κατά της επιχείρησης απαιτήσεων, δύναται να ανακαλέσει προηγούμενη απόφασή του που διέταζε την κατά το άρθρο 9 του νόμου [Ν] 1386/1983 τμηματική πώληση της επιχείρησης, τάσσοντας συγχρόνως ρητή προθεσμία προς διενέργεια του γ' διαγωνισμού. Οι μέχρι τότε πράξεις του εκκαθαριστή παραμένουν ισχυρές.

 

20. Αναφορικά με τη μεταβίβαση των επιχειρήσεων του Ομίλου Πειραϊκής - Πατραϊκής, παρέχεται η δυνατότητα στον εκκαθαριστή, από το ενεργητικό της εταιρείας ΠΕΙΡΑΙΚΗ - ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΑΕ να εξαιρέσει όλα τα σήματα που ανήκουν σε αυτήν, προκειμένου να μεταβιβασθούν στις εταιρείες του ομίλου που τα χρησιμοποιούσαν επί σειράν ετών.

 

Ειδικά για τη μεταβίβαση του ενεργητικού των εταιρειών ΠΕΙΡΑΙΚΗ - ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΑΕ, ΠΕΙΡΑΙΚΗ - ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ και ΠΕΙΡΑΙΚΗ - ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΥΦΑΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΕ, προκηρύσσεται από τον εκκαθαριστή και τέταρτος πλειοδοτικός διαγωνισμός, ο οποίος διενεργείται με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 11)α του παρόντος άρθρου, εξαιρουμένης της υποχρεώσεως δημοσιεύσεως νέας προσκλήσεως ενδιαφέροντος. Στο νέο υπόμνημα προσφοράς και στη διακήρυξη του διαγωνισμού είναι δυνατόν να ορίζεται ότι εξαιρείται από τη μεταβίβαση του ενεργητικού μέρος ή και το σύνολο των αποθεμάτων των ανωτέρω επιχειρήσεων, τα οποία μπορούν να πωληθούν ελεύθερα από τον εκκαθαριστή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παράγραφοι 17 έως και 20 προστέθηκαν από την παράγραφο 5 του άρθρου 53 του νόμου 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α/1994) και το τελευταίο εδάφιο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του νόμου [Ν] 2388/1996 (ΦΕΚ 50/Α/1996).

 

21. Εάν δεν τελεσφορήσει ο πλειστηριασμός για την τμηματική πώληση περιουσιακών στοιχείων επιχείρησης, της οποίας εκκαθαρίστρια έχει διορισθεί η Αγροτική Τράπεζα Ελλάδας ΑΕ, που εκπροσωπεί το 51% τουλάχιστον του συνόλου των κατά της επιχείρησης απαιτήσεων της παραγράφου 1, το εφετείο της έδρας της επιχείρησης, μετά από αίτηση της εκκαθαρίστριας Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδας ΑΕ, διατάσσει την πώληση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, ως σύνολο ή τμηματικά, με σφραγισμένη δεσμευτική προσφορά ή με ελεύθερη διαπραγμάτευση ύστερα από δημόσια πρόσκληση, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 7 του ίδιου άρθρου 46Α. Οι διατάξεις του παραπάνω εδαφίου ισχύουν αναλόγως και στην περίπτωση που ο γ' διαγωνισμός της παραγράφου 19 του ίδιου άρθρου 46Α, που προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 53 του νόμου 2224/1994, κηρυχθεί άκαρπος.

 

22. Περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού επιχείρησης, της οποίας εκκαθαρίστρια έχει διορισθεί η Αγροτική Τράπεζα Ελλάδας ΑΕ, εκπροσωπούσα το 51% τουλάχιστον του συνόλου των κατά της επιχείρησης απαιτήσεων της παραγράφου 1, που υπόκεινται σε φθορά, αλλοίωση ή καταστροφή, καθώς και μετοχές ή μερίδια της επιχείρησης αυτής σε εταιρείες ή κοινοπραξίες οποιουδήποτε κλάδου, δύνανται να πωληθούν οποτεδήποτε, συνολικά ή τμηματικά, από την εκκαθαρίστρια Αγροτική Τράπεζα Ελλάδας ΑΕ με ελεύθερη διαπραγμάτευση μετά από δημόσια πρόσκληση. Η πώληση των παραπάνω μετοχών ή μεριδίων της επιχείρησης γίνεται κατά προτεραιότητα σε αναπτυξιακές εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν τοπικοί φορείς ή σε συνεταιριστικές οργανώσεις, εφόσον εκδηλώσουν ενδιαφέρον κατά τη δημόσια πρόσκληση. Επί των πωλήσεων της παρούσας παραγράφου, καθώς και επί τμηματικών πωλήσεων περιουσιακών στοιχείων των παραπάνω επιχειρήσεων κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 1836/1989, έχουν εφαρμογή όλες οι απαλλαγές της παραγράφου 13 του άρθρου 46Α.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παράγραφοι 21 και 22 προστέθηκαν με το άρθρο 4 του νόμου [Ν] 2237/1994 (ΦΕΚ 149/Α/1995)

 

23. Με την υπογραφή της συμβάσεως της παραγράφου 7 του παρόντος και κάθε άλλης σχετικής με τη μεταβίβαση ιδιωτικοποιούμενης επιχείρησης συμβάσεως, συμμεταβιβάζονται αυτοδικαίως στον πλειοδότη και οι πάσης φύσεως διοικητικές άδειες που συνδέονται με τη λειτουργία της επιχείρησης και των μεταβιβαζομένων στοιχείων ενεργητικού. Περιλαμβάνονται και οι άδειες για όσο χρόνο ισχύουν και πάντως για περίοδο όχι μικρότερη του έτους ή του τυχόν προβλεπόμενου από ειδική διάταξη χρόνου υποχρεωτικής λειτουργίας της επιχείρησης, στη συνέχεια δε εκδίδεται επιβεβαιωτική πράξη μεταβιβάσεως της άδειας στο όνομα του πλειοδότη. Το αυτό ισχύει και για τα δικαιώματα μεταλλειοκτησίας, τα οποία αποτελούν τμήμα του μεταβιβαζόμενου ενεργητικού.

 

24. Το Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ή οποιονδήποτε άλλο Υπουργό ορίσει η Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποίησης (ΔΕΑ), δύναται κατά την κρίση του να συμβάλλεται ως εκ τρίτου συμβαλλόμενος στις συμβάσεις μεταβιβάσεως της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, όπως και σε οποιαδήποτε άλλη σύμβαση αποκρατικοποίησης και να αποδέχεται την ανάληψη υποχρεώσεων από τον αποκτώντα για τη διενέργεια επενδυτικών προγραμμάτων σχετικά με τα στοιχεία ενεργητικού τα οποία αποκτά, την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων δράσεως και την εξασφάλιση θέσεων εργασίας. Σε περίπτωση κατά την οποία για τη μεταβίβαση οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων απαιτείται προηγούμενη άδεια οποιασδήποτε αρχής, η άδεια αυτή θεωρείται παρασχεθείσα, εφόσον συμβάλλεται ως τρίτος το Δημόσιο κατά το προηγούμενο εδάφιο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παράγραφοι 23 και 24 προστέθηκαν με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2302/1995 (ΦΕΚ 74/Α/1995)

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 14 του νόμου [Ν[ 2000/1991 (ΦΕΚ 206/Α/1991).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθρο 181 περίπτωση δ' του νόμου [Ν] 3588/2007 (ΦΕΚ 153/Α/2007).Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.