Νόμος 1892/90 - Άρθρο 49

Άρθρο 49: Φορολογικές ρυθμίσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις περιπτώσεις πώλησης ή κάθε άλλου είδους μεταβίβασης επιχειρήσεων ή του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού τους ή της πλειοψηφίας των μετοχών των επιχειρήσεων αυτών που ανήκουν στα κάθε είδους νομικά πρόσωπα δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις ισχύουσες διατάξεις, ως και των θυγατρικών εταιριών των επιχειρήσεων αυτών, οι άμεσοι και έμμεσοι φόροι και κάθε άλλη σχετική επιβάρυνση, που ανάγονται σε προηγούμενο της μεταβίβασης χρονικό διάστημα, βαρύνουν αποκλειστικά τους πωλητές του ευρύτερου δημόσιου τομέα και βεβαιώνονται αποκλειστικά εις βάρος τους.

 

Η επιβάρυνση των πωλητών από την εν λόγω αιτία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τίμημα που συνομολόγησαν να εισπράξουν από την πώληση ή μεταβίβαση. Οι κατά το πρώτο εδάφιο φόροι και άλλες σχετικές επιβαρύνσεις κατανέμονται μεταξύ των πωλητών ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο κατά το χρόνο της πώλησης ή μεταβίβασης. Αν μετά την κατανομή αυτή δεν καλύπτεται πλήρως το ποσό των οφειλόμενων φόρων, το υπόλοιπο διαγράφεται εις βάρος του Δημοσίου.

 

2. Προκειμένου για ήδη μεταβιβασθείσες επιχειρήσεις φορολογικές επιβαρύνσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, που έχουν βεβαιωθεί σε βάρος τους μετά τη μεταβίβαση τους και ανάγονται σε προηγούμενο της μεταβίβασης χρονικό διάστημα, διαγράφονται με απόφαση του προϊσταμένου των αρμόδιων Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών και βεβαιώνεται στη συνέχεια από τον ίδιο προϊστάμενο σε βάρος των πωλητών του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο. Η παράλειψη διενέργειας των μεταβολών αυτών συνιστά για τον προϊστάμενο της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, βαρύ πειθαρχικό παράπτωμα.

 

3. Εξαιρετικώς, τα προαναφερόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν στις περιπτώσεις που ο αγοραστής των επιχειρήσεων αυτών έχει εγγράφως αναλάβει τα παραπάνω φορολογικά βάρη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2302/1995 (ΦΕΚ 74/Α/1995).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.