Νόμος 1892/90 - Άρθρο 48

Άρθρο 48: Σύσταση Επιτροπής Κώδικα Πτωχευτικού Δικαίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται επταμελής ειδική επιτροπή για να συντάξει κώδικα πτωχευτικού δικαίου, αποτελούμενη από:

 

α. έναν ανώτατο ή ανώτερο δικαστικό λειτουργό και ένα νομικό σύμβουλο ή πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

β. δύο καθηγητές του εμπορικού δικαίου σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα,

γ. δύο δικηγόρους που έχουν ειδικές σπουδές ή δημοσιεύσεις ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό έργο στο γνωστικό αντικείμενο του πτωχευτικού δικαίου και γενικότερα της αναγκαστικής εκτέλεσης (ατομικής και συλλογικής).

δ. έναν υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομικών με ειδική ενημέρωση σε θέματα εφαρμογής του πτωχευτικού δικαίου, ο οποίος ορίζεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

 

Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Δικαιοσύνης ή Εμπορίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του νόμου 1914/1990 (ΦΕΚ 178/Α/1990). Η περίπτωση α της παραγράφου 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 παράγραφος 2 του νόμου 1914/1990 (ΦΕΚ 178/Α/1990). Η περίπτωση δ' προστέθηκε στην παράγραφο 1 με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του νόμου 1914/1990 (ΦΕΚ 178/Α/1990).

 

2. Η επιτροπή συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Εμπορίου. Κατά την πρώτη συνεδρίαση εκλέγει από τα μέλη της τον πρόεδρό της. Οι εργασίες της επιτροπής πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα σ ένα έτος από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης που τη συγκροτεί. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για έξι (6) ακόμη μήνες από τη λήξη της με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Εμπορίου.

 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Οικονομικών και Εμπορίου θα καθοριστεί, μετά την ολοκλήρωση του έργου της επιτροπής, η κατ' αποκοπή αποζημίωση των μελών της και του γραμματέα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.