Νόμος 1914/90 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Μακροπρόθεσμα δάνεια του Δημοσίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Επιτρέπεται στον Υπουργό Οικονομικών να εκδίδει ομολογιακά δάνεια, καθώς και λαχειοφόρα ομολογιακά δάνεια, για την κάλυψη αναγκών του Δημοσίου, την εξυγίανση και σταθεροποίηση της οικονομίας και με τη δυνατότητα συνομολόγησης μιας ή περισσότερων ασφαλιστικών ρητρών και δη ρήτρας εξωτερικού συναλλάγματος ή ευρωπαϊκής νομισματικής μονάδας (ΕCU). Επίσης επιτρέπεται στον Υπουργό Οικονομικών να εκδίδει ομολογιακά δάνεια σε συνάλλαγμα.

 

Οι όροι, το επιτόκιο, σταθερό ή κυμαινόμενο, η τιμή διάθεσης, ο τρόπος και ο ειδικότερος σκοπός έκδοσης, η διάρκεια, η ενδεχόμενη περίοδος χάριτος, ο τρόπος καταβολής των τόκων και εξοφλήσεως του κεφαλαίου και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την έκδοση ομολογιακών δανείων ρυθμίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

 

Η αξίωση υπόκειται για μεν το κεφάλαιο σε δεκαετή παραγραφή που αρχίζει από την ημερομηνία λήξεως του τίτλου, για δε τους τόκους σε πενταετή παραγραφή από την ημερομηνία πληρωμής που αναγράφεται στα τοκομερίδια, ή σε περίπτωση μη υπάρξεως τοκομεριδίων επί του τίτλου, την ορισθείσα ημερομηνία καταβολής τους.

 

Οι τίτλοι των κατά τα ανωτέρω ομολογιακών δανείων δύνανται να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στα Χρηματιστήρια Αξιών εσωτερικού και εξωτερικού και εισάγονται σε αυτά με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών.

 

Οι τόκοι των εκδιδόμενων ομολογιακών δανείων και η υπεραξία που τυχόν προκύπτει κατά την εξόφληση των ομολόγων με ρήτρα απαλλάσσονται παντός φόρου, τέλους ή άλλης επιβάρυνσης. Οι τίτλοι και η μεταβίβασή τους απαλλάσσονται των τελών χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται παντός φόρου, τέλους ή άλλης επιβάρυνσης και οι εξοφλήσεις των τόκων.

 

Οι τίτλοι των ομολογιακών δανείων γίνονται δεκτοί στην ονομαστική τους αξία για σύσταση εγγυοδοσιών, συμμετοχή σε διαγωνισμούς έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

 

Ως λαχνοί των λαχειοφόρων ομολογιακών δανείων, δύναται να προβλέπονται είτε χρηματικά ποσά είτε τίτλοι έντοκων γραμματίων ή ομολόγων, που εκδίδει το Δημόσιο, είτε κινητά ή ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου, τα οποία απαλλάσσονται παντός φόρου, τέλους ή άλλης επιβάρυνσης κατά τη μεταβίβαση τους στους τυχερούς δικαιούχους.

 

Κάθε άλλη λεπτομέρεια, ρυθμίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών δημοσιευομένων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 24 του νόμου 2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α/1993).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.