Νόμος 1914/90

Ν1914/1990: Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 1914/1990: Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 178/Α/1990), 17-12-1990.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Φορολογικές ρυθμίσεις

 

Άρθρο 6

Άρθρο 15: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας επιτροπής άρθρου 17 του νόμου [Ν] 5940/1933

Άρθρο 16: Επιτροπή κώδικα πτωχευτικού δικαίου

 

Κεφάλαιο Β: Αμοιβαία ενδοκοινοτική βοήθεια

 

Άρθρο 19: Συνεργασία με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας σε φορολογικά θέματα

Άρθρο 20: Ανταλλαγή πληροφοριών

Άρθρο 21: Περιπτώσεις μη παροχής πληροφοριών

Άρθρο 22: Απόρρητο των πληροφοριών που παρέχονται από τα άλλα κράτη - μέλη

Άρθρο 23: Διευθέτηση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος Ενημέρωση της Επιτροπής

Άρθρο 24: Κοινοποίηση

Άρθρο 24Α: Ταυτόχρονοι έλεγχοι

 

Κεφάλαιο Γ: Μέτρα αποκρατικοποίησης και ανάπτυξης φορέων του Δημοσίου τομέα

 

Κεφάλαιο Δ: Μακροπρόθεσμα δάνεια και εγγυήσεις του Δημοσίου

 

Άρθρο 31: Μακροπρόθεσμα δάνεια του Δημοσίου

Άρθρο 32: Εξόφληση υποχρεώσεων του Δημοσίου με τίτλους

 

Κεφάλαιο Ε: Οργανωτικά θέματα

 

Άρθρο 34

Άρθρο 39: Συνεργεία ελέγχου και προσφυγές κατά διοικητικών κυρώσεων

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Χρηματιστηριακές ρυθμίσεις

 

Κεφάλαιο Ζ: Κύρωση αποφάσεων

 

Κεφάλαιο Η: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 49

Άρθρο 50: Αναστολή καταβολής ΦΠΑ έργων αυτοχρηματοδοτούμενων από ιδιωτικούς φορείς και ρύθμιση συναφών θεμάτων

Άρθρο 51

Άρθρο 53

Άρθρο 58

Άρθρο 61

Άρθρο 62

Άρθρο 63

Άρθρο 64

Άρθρο 65

Άρθρο 66: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα 15-12-1990

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.