Νόμος 1947/91 - Άρθρο 44

Άρθρο 44


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όπου στις διατάξεις του νόμου [Ν] 43/1975 και τις τροποποιητικές αυτού διατάξεις γίνεται μνεία των Υπουργών Συντονισμού και Προγραμματισμού ή Εθνικής Αμύνης, οπωσδήποτε ενεργούντων ή εποπτευομένων χωριστά ή από κοινού ή ομού μετά του Υπουργού Οικονομικών νομικών εφ' όλων γενικά των θεμάτων εφαρμογής των ως άνω διατάξεων, από της ισχύος του παρόντος νόμου νοείται μόνος ο Υπουργός Οικονομικών.

 

Ο ίδιος Υπουργός μόνος εκπροσωπεί το Ελληνικό Δημόσιο, ως μέτοχο, στη Γενική Συνέλευση Μετόχων της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας.

 

Ο συντονισμός των ενεργειών της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας, στα πλαίσια διακρατικών συμφωνιών συνεργασίας με ξένες αμυντικές βιομηχανίες, ασκείται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μέσω της Υπηρεσίας Πολεμικής Βιομηχανίας.

 

2. Με προεδρικό διάταγμα, που θα εκδοθεί μετά πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, δύναται να ρυθμιστεί η συγχώνευση των αμυντικών βιομηχανιών Ελληνική Βιομηχανία Όπλων (ΕΒΟΑΕ) και Ανώνυμος Εταιρία Ελληνικού Πυριτιδοποιείου - Καλυκοποιείου (τέως ΠΥΡΚΑΛ), κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων. Με το προεδρικό αυτό διάταγμα θα καθορισθούν ιδίως απλή και ταχεία διαδικασία συγχωνεύσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της μετά τη συγχώνευση εταιρίας η κατανομή του μετοχικού κεφαλαίου, οι αποζημιώσεις των μετόχων που τυχόν θα αποκλειστούν, τα πάγια στοιχεία που θα εξυπηρετήσουν τη νέα εταιρία και αυτά που θα εκποιηθούν, ως και οι εργασιακές σχέσεις του προσωπικού καθεμιάς από τις συγχωνευόμενες εταιρίες με τη νέα εταιρία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3195/2003 (ΦΕΚ 268/Α/2003).

 

3. Όμοια προεδρικά διατάγματα δύναται να εκδοθούν για τη συγχώνευση και οποιωνδήποτε άλλων κρατικών φορέων που ανήκουν στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982. Τα προεδρικά διατάγματα αυτά δύναται να έχουν όλες ή μερικές από τις ρυθμίσεις της παραγράφου 1.

 

4. Η σύμβαση συγχωνεύσεως κατά τις ανωτέρω παραγράφους, οι συνεπεία αυτής μεταβιβάσεις, οι μεταγραφές και κάθε άλλης προς πραγμάτωση αυτής πράξης, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος ή δικαίωμα του Δημοσίου ή τρίτων. Με τα κατά τις ανωτέρω παραγράφους εκδοθησόμενα προεδρικά διατάγματα δύναται να περιορισθούν τα δικαιώματα και οι αμοιβές συμβολαιογράφων, δικηγόρων και υποθηκοφυλάκων για κάθε πράξη που απαιτείται για τη συγχώνευση.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.