Νόμος 1947/91 - Άρθρο 45

Άρθρο 45


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο νομοθετικό διάταγμα [Ν] 1369/1973, με το οποίο κυρώθηκε το Καταστατικό της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως Ανώνυμη Εταιρεία, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το νόμο [Ν] 49/1975 (ΦΕΚ 118/Α/1975), το νόμο 1360/1983 (ΦΕΚ 65/Α/1983), και νόμο [Ν] 1472/1984 (ΦΕΚ 112/Α/1984), γίνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Το κεφάλαιο της Τράπεζας μπορεί να αυξηθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσής της, που καθορίζει τους όρους της αύξησης και που θεωρείται με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.}

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η γενική συνέλευση είναι μόνη αρμόδια για να αποφασίζει στα ακόλουθα θέματα:

 

α. Εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

β. Έγκριση του ισολογισμού της Τράπεζας.

γ. Διάθεση των ετησίων κερδών.

δ. Εκλογή των ελεγκτών.

ε. Απαλλαγή του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε προσωπική ευθύνη.

στ. Διορισμό εκκαθαριστών.

ζ. Τροποποιήσεις του παρόντος καταστατικού.}

 

3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 21 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος, παραίτησης λήξης της θητείας, παύσης ή θανάτου μέλους ή μελών του, αυτό βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, εφ' όσον ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως μελών του είναι τουλάχιστον το ήμισυ πλέον ενός των θεσμοθετημένων κάθε φορά θέσεων.}

 

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 των Ειδικών Διατάξεων αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Σε περίπτωση συμμετοχής της Τράπεζας στο μετοχικό κεφάλαιο ανώνυμης εταιρίας, που συνιστάται ή που προβαίνει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, όταν τμήμα του κεφαλαίου καλύπτεται με εισφορά περιουσίας ή επιχείρησης, η ευθύνη από το άρθρο 479 του Αστικού Κώδικα υπάρχει μόνο έναντι δανειστών που αναγγέλλονται μέσα σε ένα μήνα από την τελευταία δημοσίευση της επόμενης παραγράφου και για ποσά που δεν μπορεί να υπερβούν εκείνα, για τα οποία αναγγέλθηκαν.}
 

5. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 2 των Ειδικών Διατάξεων αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1 πρέπει να αναγγέλλονται και οι απαιτήσεις που τελούν υπό αίρεση ή προθεσμία.}

 

6. Το άρθρο 5 των Ειδικών Διατάξεων αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 5: Διατηρούμενες διατάξεις.

 

Διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 5, των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 6, του άρθρου 7, της παραγράφου 2 του άρθρου 9 και του άρθρου 10 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1038/1949, όπως κυρώθηκε με το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 1198/1949, καθώς και η διάταξη του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2688/1953.}
 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.