Νόμος 1947/91 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Φορολογία κληρονομιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 25 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 118/1973 (ΦΕΚ 202/Α/1973) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Απαλλάσσονται από φόρο οι κτήσεις, εφ' όσον δικαιούχοι είναι:

 

α) Το Δημόσιο, οι δήμοι, οι κοινότητες, οι ιεροί ναοί, οι ιερές μονές, το ιερό κοινό του Πανάγιου Τάφου, η Ιερή Μονή του όρους Σινά και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

 

β) Τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, τα οποία υπάρχουν ή συνιστώνται νόμιμα στην Ελλάδα, καθώς και οι περιουσίες του άρθρου 96 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 2039/1939 (ΦΕΚ 455/Α/1939), εφ' όσον επιδιώκουν αποδεδειγμένα σκοπούς εθνωφελείς ή σε ευρύτερο κύκλο φιλανθρωπικούς ή εκπαιδευτικούς ή καλλιτεχνικούς ή κοινωφελείς κατά την έννοια του άρθρου 1 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 2039/1939. Απαλλάσσονται ομοίως και τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα με τον όρο της αμοιβαιότητας.

 

Επίσης απαλλάσσονται και τα αλληλοβοηθητικά ταμεία περίθαλψης των εργατοϋπαλλήλων (Ταμεία Υγείας).}

 

2. Στο άρθρο 61 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 118/1973 προστίθεται παράγραφος 10, ως εξής:

 

{10. Δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση τα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του παρόντος νόμου.}

 

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 105 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 118/1973 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Το πιστοποιητικό της προηγούμενης παραγράφου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά την πάροδο έτους από την έκδοσή του. Κατά τη διάρκεια ισχύος του επιτρέπεται η έκδοση αντιγράφου τούτου μόνο σε περίπτωση αποδεδειγμένης απώλειας ή καταστροφής του πρωτοτύπου. Κατ' εξαίρεση το πιστοποιητικό, για τα πρόσωπα της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 25, είναι διετούς διάρκειας.}

 

4. Στο άρθρο 41 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 118/1973 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

 

{Οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως και 5 του άρθρου 8 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1521/1950 (ΦΕΚ 245/Α/1950), όπως αυτές ισχύουν, εφαρμόζονται αναλόγως και τις κτήσεις αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής.}

 

5. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 39 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 118/1973 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Προκειμένου για μεταβίβαση κινητών, εάν η παράδοση του αντικειμένου της δωρεάς έγινε χωρίς να συνταχθεί συμβόλαιο ή αν το συμβόλαιο συντάχθηκε μετά την παράδοση του αντικειμένου της δωρεάς, η φορολογική υποχρέωση γεννιέται κατά το χρόνο της παράδοσης.}

 

6. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 106 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 118/1973 προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής:

 

{Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και κατά τη μεταγραφή της αποδοχής κληρονομιάς.}

 

7. Στο άρθρο 42 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 118/1973 προστίθεται παράγραφος 5, η οποία έχει ως εξής:

 

{5. Σε περίπτωση επανάληψης ή διόρθωσης συμβολαίου δωρεάς εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1521/1950, όπως θεσπίστηκαν με την παράγραφο 4 του άρθρου 24 του νόμου 1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α/1989).}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.