Νόμος 1947/91 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Τροποποιήσεις διατάξεων του νόμου 1642/1986 και άλλων συναφών διατάξεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παράγραφοι 64)α, 64)α)1, 64)β, 64)γ, 64)δ και 64)ε του Παραρτήματος ΙΙ/Α-ΑΓΑΘΑ του νόμου [Ν] 1642/1986 (ΦΕΚ 125/Α/1986), όπως αυτές ισχύουν, καταργούνται και στη θέση τους τίθενται τρεις νέες παράγραφοι 64)α, 64)β και 64)γ, οι οποίες έχουν ως εξής:

 

{64)α. Προϊόντα συμπύκνωσης, πολυσυμπύκνωσης και πολυπροσθήκης, τροποποιημένα ή μη, πολυμερισμένα ή μη, γραμμικά ή μη (φαινοπλάστες, αμινοπλάστες, αλκύδια, πολυεστέρες αλλυλικοί και άλλοι ακόρεστοι πολυεστέρες, σιλικόνες κ.λ.π.).

 

- Προϊόντα πολυμερισμού και συμπολυμερισμού (πολυαιθυλένιο, πολυτετραλογοναιθυλένια, πολυϊσοβουτυλένιο, πολυστυρόλη, χλωριούχο πολυβινύλιο, οξικό πολυβινύλιο, χλωροξικό πολυβινύλιο και άλλα πολυβινυλικά παράγωγα, παράγωγα πολυακρυλικά και πολυμεθακρυλικά, ρητίνες κουμαροϊνδενίου κ.λ.π.).

 

- Αναγεννημένη κυτταρίνη. Νιτρικοί, οξικοί και άλλοι εστέρες της κυτταρίνης, αιθέρες και άλλα χημικά παράγωγα της κυτταρίνης, πλαστικοποιημένα ή μη (σελλοειδίνη και κολλόδια, κυτταρινοειδές, κ.λ.π.), κυτταρίνη βουλκανισμένη.

 

- Λευκωματώδεις ύλες σκληρυμένες (σκληρυμένη καζεΐνη, σκληρυμένη ζελατίνα κ.λ.π.).

 

- Ρητίνες φυσικές που έχουν τροποποιηθεί με λιώσιμο (γόμες λιωμένες), ρητίνες τεχνητές, που αποκτιούνται από εστεροποίηση φυσικών ρητινικών οξέων (γόμες - εστέρες). Παράγωγα χημικά του φυσικού καουτσούκ (καουτσούκ χλωριωμένο, υδροχλωριωμένο, κυκλοποιημένο, οξειδωμένο, κ.λ.π.).

 

- Άλλα υψηλά πολυμερή, ρητίνες τεχνητές και πλαστικές ύλες τεχνητές, στα οποία περιλαμβάνονται και το αλγινικό οξύ, καθώς και τα άλατα και οι εστέρες αυτού. Λινοξύνη.

 

Όλα τα παραπάνω προϊόντα και ύλες των δασμολογικών κλάσεων ΕΧ 39.01, ΕΧ 39.02, ΕΧ 39.03, ΕΧ 39.04, ΕΧ 39.05 και ΕΧ 39.06, όταν παρουσιάζονται σε μία από τις παραπάνω μορφές:

 

- Σε υγρή ή πολτώδη μορφή, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα γαλακτώματα, οι διασπορές και τα διαλύματα.

 

- Σε όγκους, τεμάχια, θρόμβους, μη συνεκτικές μάζες, κόκκους, νιφάδες, σκόνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι σκόνες που πρόκειται να σχηματοποιηθούν με πίεση μέσα σε μήτρες σκόνες για καλούπια).

 

Σε απορρίμματα, θραύσματα και ξέσματα τεχνουργημάτων.

 

64)β. Πλαστικά φύλλα κατάλληλα για κάλυψη θερμοκηπίων (Δ.Κ. ΕΧ 39.02).

 

64)γ. Τεχνητά έντερα (Δ.Κ. ΕΧ. 39.03 και ΕΧ 39.04).}

 

2. Οι παράγραφοι 86)α και 86)β του Παραρτήματος ΙΙ/Α-ΑΓΑΘΑ του νόμου [Ν] 1642/1986, όπως αυτές προστέθηκαν με τη διάταξη του εδαφίου δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του νόμου 1892/1990, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{86)α. Αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών και μονάδες (στοιχεία) αυτών. Μαγνητικές ή οπτικές διατάξεις ανάγνωσης, μηχανές εγγραφής πληροφοριών σε υπόθεμα με κωδικοποιημένη μορφή και μηχανές επεξεργασίας των πληροφοριών αυτών, που δεν κατονομάζονται ή δεν περιλαμβάνονται αλλού (ΔΚ 84 53).

 

86)β. Ξεχωριστά τεμάχια και εξαρτήματα (άλλα από τα κιβώτια για τη μεταφορά, τα καλύμματα και τα παρόμοια) που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές ή συσκευές της κλάσεως 84 53 (ΔΚ 84.55).}

 

Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 01-01-1991.

 

3. Μετά την παράγραφο 87)α του παραρτήματος ΙΙ/Α-ΑΓΑΘΑ του νόμου [Ν] 1642/1986 τίθεται νέα παράγραφος 87)β, η οποία έχει ως εξής:

 

{87)β. Συσκευές τηλεοράσεως κλειστού κυκλώματος καθώς και κάθε άλλου είδους οθόνες απεικόνισης (μόνιτορ), ανεξαρτήτως χρώματος εικόνας (Δ.Κ. ΕΧ 85.15).}

 

4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του νόμου 1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α/1990) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου αυτής άρχεται από 01-01-1987.}

 

5. Η παράγραφος 4 της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών [A] Π738/723/30-01-1987, που κυρώθηκε με το άρθρο 48 του νόμου [Ν] 1731/1987 (ΦΕΚ 161/A/1987), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών [A] Π8499/4941/28-12-1987, που κυρώθηκε με το άρθρο 11 του νόμου [Ν] 1839/1989 (ΦΕΚ 90/A/1989), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση οι ανώνυμες εταιρίες υποχρεούνται να υποβάλλουν την προσωρινή δήλωση μόνο στην αρμόδια για την επιβολή του φόρου προστιθέμενης αξίας Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.

 

Επίσης στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία υποβάλλονται και οι τροποποιητικές, ανακλητικές, με επιφύλαξη και εκπρόθεσμες προσωρινές δηλώσεις.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.