Νόμος 1963/91 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Πειθαρχικά συμβούλια


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 67 του νόμου [Ν] 3601/1928 (ΦΕΚ 97/Α/1928), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του νόμου [Ν] 4111/1960 (ΦΕΚ 163/Α/1960) και την παράγραφο ΣΤ' περιπτώσεις 1 και 2 του άρθρου 37 του νόμου [Ν] 1316/1983 (ΦΕΚ 3/Α/1983), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Πρωτοβάθμια πειθαρχικά συμβούλια λειτουργούν σε φαρμακευτικούς συλλόγους που έχουν άνω των 100 μελών. Πειθαρχικά παραπτώματα μελών φαρμακευτικών συλλόγων, που έχουν λιγότερα από εκατό (100) μέλη, εκδικάζονται από τα πειθαρχικά συμβούλια των πλησιέστερων φαρμακευτικών συλλόγων που ορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

 

Η ρύθμιση αυτή ισχύει μέχρι της διεξαγωγής αρχαιρεσιών από το συγκεκριμένο φαρμακευτικό σύλλογο.

 

2. Κάθε καταγγελία υποβάλλεται υποχρεωτικά στη γραμματεία του πειθαρχικού συμβουλίου. Ο πρόεδρος του πειθαρχικού συμβουλίου μελετά τα στοιχεία της καταγγελίας και αποφαίνεται περί της παραπομπής ή μη του καταγγελλόμενου στο πειθαρχικό συμβούλιο.

 

3. Στην περίπτωση, κατά την οποία ο καταγγελλόμενος κριθεί παραπεμπτέος στο πειθαρχικό συμβούλιο, ο πρόεδρος αυτού αφ' ενός τον καλεί να απολογηθεί εγγράφως εντός 15 εργάσιμων ημερών και αφ' ετέρου ορίζει εισηγητή επί της υποθέσεως ένα από τα μέλη του πειθαρχικού συμβουλίου.

 

4. Ο οριζόμενος ως εισηγητής μελετά τα στοιχεία της καταγγελίας και την απολογία του καταγγελλόμενου και εισηγείται εγγράφως κατά τη συνεδρίαση του πειθαρχικού συμβουλίου.

 

5. Κατά την εκδίκαση της υποθέσεως ο καταγγελλόμενος καλείται να παραστεί με ειδική πρόσκληση. Η μη εμφάνισή του θεωρείται επιβαρυντικό στοιχείο.

 

6. Οι πειθαρχικές ποινές είναι:

 

α) Σύσταση.

β) Επίπληξη.

γ) Πρόστιμο από χίλια πεντακόσια (1.500,00) μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000,00) ευρώ. Το κατώτατο και ανώτατο όριο του προστίμου μπορεί να αυξηθεί μέχρι το πενταπλάσιο με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

δ) Στέρηση για τέσσερα χρόνια ή διαρκώς του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

ε) Πρόσκαιρο κλείσιμο του φαρμακείου από ένα μήνα μέχρι ένα έτος.

στ) Οριστική στέρηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος σε ιδιαιτέρως σοβαρές περιπτώσεις.

 

Η επιβολή της ποινής των περιπτώσεων γ' και ε' μπορεί να συνεπάγεται και την επιβολή της ποινής της περίπτωσης δ', εφόσον, κατά την κρίση του συμβουλίου, συντρέχει ιδιαίτερος προς τούτο λόγος.

 

7) Το πειθαρχικό συμβούλιο, αν κρίνει σκόπιμο, δύναται να διατάξει τη δημοσίευση, με έξοδα του τιμωρηθέντος, της αποφάσεώς του, όταν αυτή καταστεί αμετάκλητη, με τη μέριμνα του φαρμακευτικού συλλόγου, σε μία τοπική εφημερίδα και στο εκδιδόμενο από τον πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο φαρμακευτικό δελτίο ή σε έντυπο του τοπικού φαρμακευτικού συλλόγου, εφόσον κυκλοφορεί.

 

8. Οι αποφάσεις του πρωτοβαθμίου πειθαρχικού συμβουλίου κοινοποιούνται στο φαρμακευτικό σύλλογο, του οποίου ο πειθαρχικώς διωχθείς είναι μέλος, οι δε υποκείμενες σε έφεση και στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.

 

9. Έφεση ενώπιον του Ανώτατου Φαρμακευτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου επιτρέπεται, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την κοινοποίηση της απόφασης στον τιμωρηθέντα, στην περίπτωση επιβολής ποινής προστίμου άνω των δέκα χιλιάδων ένα (10.001) ευρώ καθώς και στις περιπτώσεις δ', ε' και στ' της παραγράφου 6. Για την άσκηση εφέσεως απαιτείται η καταβολή παραβόλου 5.000 δραχμών, το οποίο σε περίπτωση απορρίψεώς της καταπίπτει υπέρ του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, άλλως αποδίδεται τούτο στον εγκαλούντα.

 

10. Η άσκηση εφέσεως για τις περιπτώσεις δ', ε' και στ' της παραγράφου 6 συνεπάγεται την αναστολή εκτελέσεως των ποινών μέχρι της εκδόσεως αποφάσεως επ' αυτής.

 

11. Αποφάσεις του πειθαρχικού συμβουλίου, εφόσον κατέστησαν τελεσίδικες εκτελούνται με μέριμνα του τμήματος ή της διευθύνσεως υγιεινής της αρμόδιας νομαρχίας.

 

12. Πρόστιμα επιβληθέντα με οριστικές αποφάσεις του πρωτοβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου εισπράττονται από το φαρμακευτικό σύλλογο, του οποίου ο τιμωρηθείς είναι μέλος. Ο φαρμακευτικός σύλλογος υποχρεούται να επιστρέψει στον τιμωρηθέντα το επιβληθέν πρόστιμο εξ ολοκλήρου ή μέρος αυτού, σε περίπτωση απαλλαγής του ή τροποποιήσεως της αποφάσεως του πρωτοβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου από το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 3204/2003 (ΦΕΚ 296/Α/2003), με την παράγραφο 4 του άρθρου 39 του νόμου 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/2011).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.