Νόμος 2008/92 - Άρθρο 39

Άρθρο 39: Τέλη και εισφορές υπέρ Δημοσίου, Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου και του Μουσείου Εμπορικής Ναυτιλίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εισιτήρια επιβατών ή άλλα εκπαιδευτικά στοιχεία μεταφοράς επιβατών ή οχημάτων, εκδιδόμενα από τις επιχειρήσεις, που εκμεταλλεύονται πλοία και μεταφέρουν επιβάτες και κάθε είδους οχήματα, ή από τους πράκτορες των επιχειρήσεων αυτών, δεν θεωρούνται από τις αρμόδιες δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες αν η σχετική αίτηση για θεώρηση δεν συνοδεύεται από βεβαίωση του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου ή υπολόγου του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου ή του οικείου Λιμεναρχείου, από την οποία να προκύπτει ότι έγινε χρέωση ή εξόφληση των τελών και ασφαλίσεων υπέρ του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου, που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 77 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990), το άρθρο 24 του νόμου [Ν] 1957/1991 (ΦΕΚ 114/Α/1991) και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 320/1991 (ΦΕΚ 117/Α/1991) και αφορούν εις τα προς θεώρηση φορολογικά στοιχεία.

 

2. α. Για την κατά τις ισχύουσες διατάξεις έκδοση αδειών ρυμουλκικών εργασιών σε ρυμουλκά πλοία από τις λιμενικές αρχές καταβάλλεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου ύψους 500.000 δραχμών για κάθε ρυμουλκό και εισφορά υπέρ του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου ύψους πεντακοσίων δραχμών ανά ίππο ισχύος μηχανής.

 

β. Ειδικότερα για τις άδειες που χορηγούν οι Λιμενικές Αρχές Πειραιώς, Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης το καταβαλλόμενο παράβολο υπέρ του Δημοσίου ανέρχεται στο ύψος του 1.000.000 δραχμών για κάθε ρυμουλκό και η εισφορά υπέρ του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου στο ύψος των 1.250 δραχμών ανά ίππο ισχύος μηχανής.

 

γ. Ο τρόπος καταβολής του ως άνω παραβόλου και της εισφοράς ρυθμίζεται από τους εκάστοτε ισχύοντες Κανονισμούς Λιμένος περί χορηγήσεως αδειών ρυμουλκικών εργασιών σε ρυμουλκά πλοία.

 

δ. Σε περίπτωση αντικατάστασης της μηχανής από άλλη μεγαλύτερης ιπποδύναμης καταβάλλεται η αναλογούσα στην προβλεπόμενη στα εδάφια α' και β' της παρούσας παραγράφου εισφορά υπέρ του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου για τη διαφορά από την αύξηση της ιπποδύναμης του ρυμουλκού πλοίου.

 

ε. Σε περίπτωση αντικατάστασης ρυμουλκού πλοίου με άλλο μικρότερης ή ίσης ιπποδύναμης τα προβλεπόμενα στα εδάφια α' και β' της παρούσας παραγράφου παράβολο υπέρ Δημοσίου και εισφορά υπέρ Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου καταβάλλονται στο ήμισυ (1/2).

 

στ. Εάν το νέο ρυμουλκό πλοίο είναι μεγαλύτερης ιπποδύναμης από το αντικαθιστάμενο καταβάλλεται εκτός του ημίσεως του υπέρ Δημοσίου παραβόλου και εισφοράς υπέρ του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου και πρόσθετη εισφορά υπέρ του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου για την επί πλέον αύξηση ιπποδύναμης του ρυμουλκού πλοίου αναλογούσας στην προβλεπόμενη από τα εδάφια α' και β' της παρούσας παραγράφου.

 

ζ. Εκτός των παραπάνω, παραβόλου υπέρ του Δημοσίου και εισφοράς υπέρ του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου που καταβάλλονται εφάπαξ κατά την έκδοση της άδειας ρυμουλκού, καταβάλλεται στο Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου επί πλέον εισφορά ανερχόμενη σε ποσοστό 2% επί των ρυμουλκικών δικαιωμάτων όπως εκάστοτε καθορίζονται στους οικείους Κανονισμούς Λιμένος. Ο τρόπος εισπράξεως και αποδόσεως στο Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.

 

η. Τα εφάπαξ ποσά του παραβόλου υπέρ του Δημοσίου και η εφάπαξ εισφορά υπέρ του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου, καθώς επίσης και η επιπλέον εισφορά υπέρ του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου επί των ρυμουλκικών δικαιωμάτων, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου μπορούν να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο ΙΑ3.2Α του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 83 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 792/1978 (ΦΕΚ 220/Α/1978) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το αντίτιμον των διατιμημένων εντύπων, οριζόμενο εκάστοτε δι' αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου εγκρινομένης υπό του Υπουργού.

 

Επί του ανωτέρω αντιτίμου των διατιμημένων εντύπων των πάσης κατηγορίας πλοίων, επιβάλλεται επί πλέον εισφορά εκ 10%, της οποίας ποσοστό 90% θα αποδίδεται υπέρ του εδρεύοντος εις τον Πειραιά Μουσείου Εμπορικής Ναυτιλίας, το οποίο ιδρύθηκε με το άρθρο 9 του νόμου [Ν] 1940/1991 και ποσοστό 10%, θα αποδίδεται εις την Εταιρεία Ναυτικού Μουσείου και Περισυλλογής Κειμηλίων των κατά θάλασσα αγώνων του Έθνους.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.