Νόμος 4254/14 - Άρθρο ia

Παράγραφος ΙΑ: Διατάξεις Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Υποπαράγραφος ΙΑ.1: Ρυθμίσεις για τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 15 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 258/2005 περί Καταστατικού του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΦΕΚ 316/Α/2005) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Οι εισφορές καταβάλλονται από τους υπόχρεους ασφαλισμένους μηνιαίως και μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα εκείνου στον οποίο ανάγονται, διαφορετικά από την πρώτη ημέρα του μεθεπόμενου μήνα καθίστανται καθυστερούμενες και υπόκεινται σε επιβαρύνσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών που εκδίδεται εντός διμήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καθορίζονται ο χρόνος έναρξης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του νόμου [Ν] 2084/1992 (ΦΕΚ 165/Α/1992) όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Σε περίπτωση που προκύπτει υποχρεωτική ασφάλιση στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών και στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, ο ασφαλισμένος υπάγεται υποχρεωτικά στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, για το σύνολο του χρόνου της παράλληλης απασχόλησης, χωρίς δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικού οργανισμού, εφόσον ο χρόνος ασφάλισης στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών υπολείπεται των 25 ημερών ασφάλισης ανά μήνα.

 

Πρόσωπα που εξαιρέθηκαν από την υποχρεωτική ασφάλιση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών ή του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών με τις διατάξεις του άρθρου 39 του νόμου [Ν] 2084/1992, όπως αυτές ίσχυσαν μέχρι τη συμπλήρωσή τους από τις διατάξεις του παρόντος, επανεξετάζονται με τις διατάξεις του νόμου αυτού μετά τη λήξη της χορηγηθείσας εξαίρεσής τους.

 

Εκκρεμείς αιτήσεις - ενστάσεις ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών οργάνων που κρίνονται μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής.

 

Με Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ύστερα από γνώμη των διοικητικών συμβουλίων των Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών και Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών που εκδίδεται εντός τριμήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καθορίζονται θέματα αναγκαία για την υλοποίηση του παρόντος.}

 

3. Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) υπάγονται από την 01-07-2014 στην υποχρεωτική ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών.

 

Εξαιρούνται όσοι έχουν την 01-07-2014 είκοσι πέντε (25) έτη ασφάλισης στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών ή έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Με αίτησή τους, που υποβάλλεται εντός 6 μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, δύνανται να εξαιρούνται από την ασφάλιση στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών και να υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών.

 

Υποπαράγραφος ΙΑ.2: Ενδυνάμωση εισπρακτικών μηχανικών των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και λοιπές διατάξεις

 

1. Οι ασφαλιστικοί Οργανισμοί για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών κατά την έννοια του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 101 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 176/Α/2013) παρακρατούν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του νόμου 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007) όπως ισχύει, τα οφειλόμενα ποσά από τις πάσης φύσεως καταβολές, πληρωμές, επιδοτήσεις, αποζημιώσεις, επιχορηγήσεις και δανειοδοτήσεις που καταβάλλονται από το Δημόσιο, τους φορείς του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και ανώνυμες εταιρείες του δημόσιου τομέα, κατ' ανώτατο όριο μέχρι του ύψους οφειλών που αντιστοιχούν στις ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές του οικείου φορέα.

 

Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί εντός του πρώτου δεκαημέρου εκάστου μηνός αποστέλλουν στην ΗΔΙΚΑ ηλεκτρονικά αρχεία οφειλετών (φυσικών προσώπων) ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών.

 

Το Δημόσιο, οι φορείς του Δημοσίου, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, και ανώνυμες εταιρείες του δημόσιου τομέα που καταβάλλουν πάσης φύσεως, πληρωμές, επιδοτήσεις, αποζημιώσεις, επιχορηγήσεις και δανειοδοτήσεις, αποστέλλουν 10 ημέρες πριν την ημερομηνία πληρωμής τα ηλεκτρονικά αρχεία των δικαιούχων των ανωτέρω καταβολών στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης για λογαριασμό των ασφαλιστικών οργανισμών και των φορέων που καταβάλλουν επιδοτήσεις και αποζημιώσεις, διασταυρώνει εντός δεκαημέρου τα ανωτέρω αρχεία και αποστέλλει στα χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (απευθείας ή μέσω του Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ) τα ποσά προς πίστωση των δικαιούχων, αφού έχει γίνει η παρακράτηση των οφειλών στους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Επίσης, αποστέλλει στο Σύστημα Πληρωμών ΔΙΑΣ τα ποσά των οφειλών προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς τα οποία παρακρατήθηκαν τα οποία στη συνέχεια μεταφέρονται σε πίστωση των λογαριασμών των ασφαλιστικών οργανισμών.

 

Κατόπιν σχετικής συμφωνίας με την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ανώνυμη εταιρεία, οι φορείς που καταβάλλουν πάσης φύσεως πληρωμές, επιδοτήσεις, αποζημιώσεις, επιχορηγήσεις και δανειοδοτήσεις, μπορούν να αποστέλλουν οι ίδιοι στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα ποσά προς πίστωση των δικαιούχων και τα ποσά προς πίστωση των λογαριασμών των ασφαλιστικών οργανισμών, κατόπιν της ανωτέρω διασταύρωσης και αποστολής των αναγκαίων στοιχείων από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης στους ανωτέρω φορείς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος ΙΑ.2.1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 55 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014).

 

2. Ποσά που προέρχονται από επιστροφές φόρου προστιθέμενης αξίας και φόρου εισοδήματος, για τα οποία έχει εκδοθεί και εκκαθαριστεί το σχετικό ατομικό φύλλο έκπτωσης, συμψηφίζονται υποχρεωτικά με οφειλές προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και αποδίδονται υπέρ των οικείων ασφαλιστικών οργανισμών.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία του συμψηφισμού, ο τρόπος απόδοσης των ποσών στον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό, καθώς και κάθε άλλο ειδικό θέμα ή λεπτομέρεια σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

 

Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Ανώνυμη Εταιρεία από την έναρξη της ισχύος του παρόντος άρθρου μέχρι και τις 31-12-2020 απαλλάσσεται της υποχρέωσης προσκόμισης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας για τα χρέη της προς το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών ή άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, για όλες τις πράξεις και συναλλαγές που αυτό απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία πλην της μεταβίβασης ακινήτου ιδιοκτησίας της.

 

Τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας Ανώνυμη Εταιρεία προς το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών που προέκυψαν μετά την υπαγωγή σε καθεστώς ρύθμισης του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013) εξοφλούνται χωρίς επιβαρύνσεις δια συμψηφισμού αντίστοιχης ισόποσης επιστροφής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 181 του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014), με την παράγραφο 2 του άρθρου 105 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014), με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 της από 30-12-2015 πράξης υπουργικού συμβουλίου (ΦΕΚ 184/Α/2015), με την παράγραφο 2 του άρθρου 127 του νόμου [Ν] 4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α/2016), με την παράγραφο 2 του άρθρου 76 του νόμου 4509/2017 (ΦΕΚ 201/Α/2017), με την παράγραφο 1 του άρθρου 67 του νόμου 4587/2018 (ΦΕΚ 216/Α/2018), με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 4664/2020 (ΦΕΚ 32/Α/2020).

 

3. Α. Το άρθρο 39 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 39: Οικονομικό σύστημα λειτουργίας

 

1. Το Ενιαίο ταμείο επικουρικής ασφάλισης λειτουργεί για όσους ασφαλίζονται για πρώτη φορά από 01-01-2014 με βάση το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση. Το ίδιο σύστημα εφαρμόζεται και για τους ασφαλισμένους μέχρι 31-12-2013 για το χρόνο ασφάλισης από 01-01-2015 και εφεξής.

 

2. Οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται για κάθε ασφαλισμένο των κατηγοριών αυτών τηρούνται σε ατομικές μερίδες από 01-01-2014.}

 

Β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 42 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Για τους ασφαλισμένους μέχρι 31-12-2013, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται μετά την 01-01-2015, το ποσό της σύνταξης αποτελείται από το άθροισμα δύο τμημάτων:

 

α) το τμήμα σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής τους έως 31-12-2014 υπολογίζεται σύμφωνα με τις οικείες καταστατικές διατάξεις και τη γενικότερη νομοθεσία, όπως ισχύουν,

 

β) το τμήμα της σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής τους από 01-01-2015 και εφεξής υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού.}

 

Γ. Το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης του Ενιαίου ταμείου επικουρικής ασφάλισης διαμορφώνεται από 01-07-2014 σύμφωνα με το συντελεστή βιωσιμότητας που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του νόμου 4052/2012.

 

Δ. Από 01-01-2015 οι φορείς, τομείς και κλάδοι Επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ο κλάδος Επικουρικής ασφάλισης του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη λειτουργούν με βάση το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση και οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται για κάθε ασφαλισμένο τηρούνται σε ατομικές μερίδες. Από την ίδια ημερομηνία οι διατάξεις του άρθρου 42 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012), όπως ισχύει, έχουν ανάλογη εφαρμογή και στους εν λόγω φορείς, τομείς και κλάδους.

 

Το αρμόδιο Διοικητικό Συμβούλιο εφαρμόζει την προσαρμογή των παροχών που απαιτούνται για να διασφαλιστεί ετησίως μηδενικό έλλειμμα στα ταμεία. Μέχρι την 30η Νοεμβρίου κάθε έτους το αρμόδιο Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την εφαρμογή της προσαρμογής για το επόμενο οικονομικό έτος και σε περίπτωση μη εφαρμογής το Διοικητικό Συμβούλιο παύεται αυτοδικαίως εντός προθεσμίας 7 ημερών από την έναρξη εκάστου έτους εφαρμογής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3Δ τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 220 του νόμου 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014).

 

Ε. Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθώς και τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας υποβάλλουν υποχρεωτικά κάθε έτος στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή (ΕΑΑ) αναλογιστική μελέτη και οικονομικές καταστάσεις για έλεγχο βιωσιμότητας. Οι αυξομειώσεις των παροχών διενεργούνται με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3Ε καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 47 του νόμου [Ν] 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α/2016).

 

Υποπαράγραφος ΙΑ.3: Μείωση εργοδοτικού κόστους και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας

 

1. Α. Από 01-07-2014 καταργούνται:

 

α. Η προβλεπόμενη από τη διάταξη της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3868/1958 (ΦΕΚ 178/Α/1958) εργοδοτική εισφορά 1%.

 

β. Η προβλεπόμενη από τη διάταξη της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3868/1958 (ΦΕΚ 178/Α/1958) εργατική εισφορά 1%.

 

γ. Η προβλεπόμενη από τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2054/1952 (ΦΕΚ 96/Α/1952) ειδική εισφορά 1% για την επιδότηση των στρατευμένων μισθωτών, όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόμου 2336/1995 (ΦΕΚ 189/Α/1995).

 

δ. Τα άρθρα 1, 2, 3 παράγραφος 1 περίπτωση γ' και παράγραφοι 2 και 3, τα άρθρα 4 έως και 11 και το άρθρο 13 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3868/1958 (ΦΕΚ 178/Α/1958), καθώς και οι κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν δυνάμει των ως άνω άρθρων.

 

ε. Με την κατάργηση των ανωτέρω εισφορών καταργούνται οι αντίστοιχες παροχές που καλύπτονταν από τους σχετικούς πόρους. Για το έτος 2014 θα καταβληθεί το ήμισυ του προβλεπόμενου, με τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3868/1958 (ΦΕΚ 178/Α/1958), ποσού οικογενειακών επιδομάτων.

 

Β. Από 01-07-2014 οι προβλεπόμενοι στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του νόμου 2434/1996 (ΦΕΚ 188/Α/1996) πόροι του ΛΑΕΚ, σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του νόμου 2224/1994 (ΦΕΚ 122/Α/1994), οι οποίοι αποτελούν πόρους του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 4 του άρθρου 34 του νόμου 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/2013) διαμορφώνονται από ποσοστό 0,81%, σε ποσοστό 0,46% ως εξής:

 

α. Εργοδοτική εισφορά 0,24% υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 14 του νόμου 2224/1994 (ΦΕΚ 122/Α/1994).

 

β. Εργοδοτική εισφορά 0,12% υπέρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας, σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου 2224/1994 (ΦΕΚ 122/Α/1994).

 

γ. Εισφορά εργαζομένου 0,10% υπέρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας, σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου 2224/1994 (ΦΕΚ 122/Α/1994).

 

Γ. Από 01-07-2014 η εισφορά εργοδότη του άρθρου 25 παράγραφος 1 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1846/1951 (ΦΕΚ 179/Α/1951), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 2 παράγραφος 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 465/1970 (ΦΕΚ 57/Α/1970), υπέρ του κλάδου παροχών ασθένειας και μητρότητας σε χρήμα σε βάρος του εργοδότη καθορίζεται σε ποσοστό 0,25%.

 

2. Α. Από 01-01-2015 καταργούνται οι διατάξεις:

 

α. του πρώτου εδαφίου του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 1878/1944 (ΦΕΚ 217/Α/1944) υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων Εθνικού Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ),

 

β. των περιπτώσεων 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 10 της υπουργικής απόφασης 4888.6598/1928 (παράρτημα 26) που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2868/1922 (ΦΕΚ 119/Α/1922) και των περιπτώσεων δ', ε' και στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 142/1996 (ΦΕΚ 109/Α/1996) υπέρ του Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ),

 

γ. του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1924/1942 (ΦΕΚ 274/Α/1942), που κυρώθηκε με την 324/1946 (ΦΕΚ 183/Α/1946) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου και της υπουργικής απόφασης Φ80000/19898/875/2008 (ΦΕΚ 2132/Β/2008), υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης - τέως ΕΤΕΑΜ) και του Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα,

 

δ. των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 1726/1944 (ΦΕΚ 190/Α/1944), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 2262/1952 (ΦΕΚ 286/Α/1952) και της υπουργικής απόφασης Β/20102/17823/71/2008 (ΦΕΚ 1621/Β/2008) κατά το μέρος που αφορά τους ανωτέρω πόρους υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (τέως Ταμείο Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων) και του Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων,

 

ε. των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου 4 του άρθρου δέκατου έβδομου του νόμου 3607/2007 (ΦΕΚ 245/Α/2007) και της υπουργικής απόφασης Φ30215/81/3/2010 (ΦΕΚ 160/Β/2010) υπέρ του Τομέα Πρόνοιας Ορθόδοξου Εφημεριακού Κλήρου Ελλάδος (ΤΠΟΕΚΕ) του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων,

 

στ. της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του νόμου 3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α/2007) και της υπουργικής απόφασης Κ1-141/2009 (ΦΕΚ 198/Β/2009) υπέρ του Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικών, Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων του Κράτους (ΕΒΕΒΕΚ) του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων,

 

ζ. του άρθρου μόνου του νόμου [Ν] 1114/1944 (ΦΕΚ 12/Α/1944) που κυρώθηκε με την 324/1946 (ΦΕΚ 183/Α/1946) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (τέως ΕΤΕΑΜ- ΤΕΑΕΥΕΕΟ),

 

η. της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 678/1977 (ΦΕΚ 246/Α/1977) υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (τέως ΕΤΕΑΜ - ΤΕΑΕΥΕΕΟ),

 

θ. των παραγράφων 5)β και 7 του άρθρου 3 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 2276/1940 (ΦΕΚ 117/Α/1940) και της παραγράφου 2 της υπουργικής απόφασης Φ80000/18926/832/2008 (ΦΕΚ 1621/Β/2008) υπέρ του Κλάδου Κύριας Σύνταξης του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (τέως ΕΤΕΑΜ-ΤΑΠΕΑΠΙ) και του Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδρομιών του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα,

 

ι. της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1740/1939 (ΦΕΚ 197/Α/1939) και του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1068/1942 (ΦΕΚ 42/Α/1942) υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (τέως ΕΤΕΑΜ - ΤΕΑΠΕΥΔΑΠ),

 

ι)α. των περιπτώσεων ζ', η', θ' και ι' του άρθρου 3 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 906/1941 (ΦΕΚ 459/Α/1941), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 9 του Καταστατικού του τέως ΤΕΑΧ (ΦΕΚ 42/Β/1943) και την υπουργική απόφαση Φ114/1134/2001 (ΦΕΚ 1449/Β/2001) υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (τέως ΤΕΑΙΤ-ΤΕΑΧ),

 

ι)β. του άρθρου 43 του νόμου [Ν] 1959/1991 (ΦΕΚ 123/Α/1991) υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (τέως Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων),

 

ι)γ. της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του νόμου 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) κράτησης υπέρ του Δημοσίου και του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (τέως Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων Υπουργείου Εμπορίου - Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων),

 

ι)δ. της περίπτωσης ε' του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 980/1942 (ΦΕΚ 24/Α/1942), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 55 του νόμου 3518/2006 (ΦΕΚ 272/Α/2006) και του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 19 του άρθρου 13 του νόμου 3050/2002 (ΦΕΚ 214/Α/2002), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 55 του νόμου 3518/2006 υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (τέως ΤΕΑΠΟΚΑ),

 

ι)ε. της περίπτωσης α' της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993) υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (τέως ΤΕΑΠΕΡΤΤ),

 

ι)στ. της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 και της προβλεπόμενης για τους μη μετόχους κράτησης 1% της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1050/1942 (ΦΕΚ 36/Α/1942) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 26 και του άρθρου 27 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 422/1981 (ΦΕΚ 114/Α/1981), καθώς και του άρθρου 5 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1050/1942 και της παραγράφου Α' του άρθρου 22 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 422/1981 (ΦΕΚ 114/Α/1981) υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ),

 

ι)ζ. των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2452/1996 (ΦΕΚ 283/Α/1996) υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ),

 

ι)η. των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 663/1977 (ΦΕΚ 215/Α/1977), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου 2145/1993 (ΦΕΚ 88/Α/1993), καθώς και του έκτου εδαφίου του άρθρου 14 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 258/2005, όπως ισχύει, υπέρ του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών σχετικά με έσοδα εκ ποσοστού επί των προστίμων, χρηματικών ποινών, δικαστικών εξόδων και των μετατροπών σε χρήμα,

 

ι)θ. των περιπτώσεων β', γ', δ' και ι)στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 2326/1940 (ΦΕΚ 145/Α/1940) υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης - Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών Εργοληπτών Δημόσιων Έργων,

 

κ. της περίπτωσης ε' του άρθρου 8 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1563/1950 (ΦΕΚ 254/Α/1950), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2906/1954 (ΦΕΚ 155/Α/1954) υπέρ του Αυτόνομου Οικοδομικού Οργανισμού Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, Θαλάσσης και Αέρος (ΑΟΟΑ),

 

κ)α. της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3348/1955 (ΦΕΚ 242/Α/1955) υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης -Ταμείου Συντάξεων και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών,

 

κ)β. του άρθρου 13 παράγραφος 5 του νόμου [Ν] 2042/1992 (ΦΕΚ 75/Α/1992) και των κατ' εξουσιοδότηση της διάταξης αυτής υπουργικών αποφάσεων 3422/1993 (ΦΕΚ 690/Β/1993) και 2313.5/35/1993 (ΦΕΚ 846/Β/1993), του άρθρου 39 παράγραφος 2 περίπτωση ζ' του νόμου 2008/1992 (ΦΕΚ 16/Α/1992), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 13 του νόμου [Ν] 2042/1992 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του νόμου [Ν] 3569/2007 (ΦΕΚ 122/Α/2007), του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 718/1970 (ΦΕΚ 241/Α/1970) σε συνδυασμό με το άρθρο 16 παράγραφος 14 του νόμου [Ν] 3170/1955 (ΦΕΚ 76/Α/1955), του άρθρου 176 του νομοθετικού διατάγματος 187/1973 (ΦΕΚ 261/Α/1973), της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου 2399/1996 (ΦΕΚ 90/Α/1996), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με το άρθρο 2 παράγραφος 5 του νόμου 2575/1998 (ΦΕΚ 23/Α/1998) και του άρθρου 2 παράγραφος 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 242/2003 (ΦΕΚ 219/Α/2003) υπέρ του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου,

 

κ)γ. των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 135/1946 (ΦΕΚ 299/Α/1946) και του άρθρου 2 της υπουργικής απόφασης 131/3/1780/1974 (ΦΕΚ 1088/Β/1974), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, υπέρ του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών,

 

κ)δ. της παραγράφου 15 του άρθρου 17 του νόμου 3144/2003 (ΦΕΚ 111/Α/2003) υπέρ του τέως Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών (ΤΕΑΠΕΠ) και της παραγράφου 3 του άρθρου 19 της υπουργικής απόφασης Φ51020/5358/123/2013 (ΦΕΚ 409/Β/2013),

 

κ)ε. της παραγράφου α' του άρθρου 4 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1070/1942 (ΦΕΚ 43/Α/1942) και της παραγράφου 3 της υπουργικής απόφασης 37068/Σ.1202/1943 (ΦΕΚ 198/Β/1943) υπέρ του τέως Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑΑΠΑΕ) και της υποπαραγράφου 1.1. της παραγράφου 1 του άρθρου 8 της υπουργικής απόφασης Φ.51020/4883/105/2013 (ΦΕΚ 411/Β/2013).

 

Β. Από 01-01-2015, ο προβλεπόμενος πόρος της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 149 του νόμου [Ν] 3655/2008 (ΦΕΚ 58/Α/2008) υπέρ ΑΚΑΓΕ, αντικαθίσταται με ετήσια επιχορήγηση μέσω πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού ισόποση του εισπραττομένου πόρου.

 

Από 01-01-2015 οι προβλεπόμενες μη ανταποδοτικές χρεώσεις ή αποδόσεις του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 4169/1961 (ΦΕΚ 81/Α/1961), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του έβδομου εδαφίου του άρθρου 14 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 258/2005, όπως ισχύει, σχετικά με έσοδα από πάγια τέλη χαρτοσήμου (νομοθετικό διάταγμα [Ν] 4435/1964 (ΦΕΚ 217/Α/1964)), όπως καθορίζονται με το άρθρο 59 του νόμου [Ν] 2084/1992 (ΦΕΚ 165/Α/1992) υπέρ του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, αντικαθίστανται με ετήσια επιχορήγηση μέσω πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού ισόποση των εισπραττομένων πόρων.

 

Υποπαράγραφος ΙΑ.4: Εταιρείες προσωρινής απασχόλησης

 

1. Η περίπτωση β' του άρθρου 116 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) όταν ο έμμεσος εργοδότης το προηγούμενο τρίμηνο είχε πραγματοποιήσει απολύσεις εργαζομένων της ίδιας ειδικότητας για οικονομοτεχνικούς λόγους ή το προηγούμενο εξάμηνο ομαδικές απολύσεις ιδίων ειδικοτήτων.}

 

2. Η περίπτωση ε' του άρθρου 116 του νόμου 4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ε) όταν ο απασχολούμενος υπάγεται στις ειδικές διατάξεις περί ασφαλίσεων εργατοτεχνιτών οικοδόμων, εξαιρουμένων των εργατοτεχνιτών οικοδόμων που απασχολούνται σε έργα αρχικού προϋπολογισμού 10.000.000,00 € και άνω, τα οποία χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους και διεξάγονται μετά από παραχώρηση ή εργολαβία για λογαριασμό του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, δημόσιων, δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων δημόσιας ή κοινής ωφέλειας και γενικά επιχειρήσεων και οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται από την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία. Για τους απασχολούμενους οικοδόμους σε έμμεσο εργοδότη με σύμβαση προσωρινής απασχόλησης υπόχρεος υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης και καταβολής των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών στους οικείους φορείς κοινωνικής ασφάλισης είναι η Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης.}

 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 122 του νόμου 4052/2012 καταργείται.

 

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 124 του νόμου 4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Για την παροχή εργασίας με τη μορφή της προσωρινής απασχόλησης απαιτείται η προηγούμενη έγγραφη σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Η σύμβαση καταρτίζεται μεταξύ της Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης (άμεσος εργοδότης) και του μισθωτού και σε αυτήν πρέπει απαραιτήτως να αναφέρονται οι όροι εργασίας και η διάρκειά της, οι όροι παροχής της εργασίας στον ή στους έμμεσους εργοδότες, οι όροι αμοιβής και ασφάλισης του μισθωτού, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο, κατά την καλή πίστη και τις περιστάσεις, πρέπει να γνωρίζει ο μισθωτός αναφορικά με την παροχή της εργασίας του.

 

Οι αποδοχές του μισθωτού που δεν παρέχει εργασία σε έμμεσο εργοδότη δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τις προβλεπόμενες στον εκάστοτε νομοθετικά καθορισμένο νόμιμο κατώτατο μισθό και κατώτατο ημερομίσθιο για τους εργαζόμενους ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας.

 

Εάν κατά το χρόνο κατάρτισης της σύμβασης αυτής δεν είναι δυνατή η μνεία του συγκεκριμένου έμμεσου εργοδότη ή ο προσδιορισμός του χρόνου, που θα προσφέρει σε αυτόν την εργασία του, θα πρέπει να αναφέρεται στη σύμβαση το πλαίσιο των όρων και των συνθηκών για την παροχή εργασίας σε έμμεσο εργοδότη.}

 

5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 124 του νόμου 4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Με σύμβαση, που καταρτίζεται εγγράφως μεταξύ της Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης και του έμμεσου εργοδότη, ορίζονται ειδικότερα τα του τρόπου αμοιβής και ασφάλισης του εργαζομένου για το χρόνο που ο μισθωτός προσφέρει τις υπηρεσίες του στον έμμεσο εργοδότη. Ο έμμεσος εργοδότης πρέπει να προσδιορίζει, πριν τεθεί στη διάθεσή του ο εργαζόμενος με τη σύμβαση, τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα ή ικανότητες, την ειδική ιατρική παρακολούθηση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προς κάλυψη θέσης εργασίας. Οφείλει επίσης να επισημαίνει τους μεγαλύτερους ή ιδιαίτερους κινδύνους που έχουν σχέση με τη συγκεκριμένη εργασία. Η Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης υποχρεούται να γνωστοποιήσει τα στοιχεία αυτά στους μισθωτούς.}

 

Υποπαράγραφος ΙΑ.5: Απλοποίηση διαδικασιών και μείωση γραφειοκρατίας και άλλες διατάξεις

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 1082/1980 (ΦΕΚ 250/Α/1980) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου υποχρεούνται, κατά την εξόφληση των αποδοχών του προσωπικού να χορηγούν εκκαθαριστικό σημείωμα, ή σε περίπτωση εφαρμογής μηχανογραφικού συστήματος, ανάλυση μισθοδοσίας. Οι πάσης φύσεως αποδοχές του προσωπικού και οι επ' αυτών κρατήσεις θα πρέπει να απεικονίζονται αναλυτικά. Δεν απαιτείται υπογραφή του εργαζόμενου σε αποδεικτικό χορήγησης του εκκαθαριστικού σημειώματος.

 

Η παραβίαση της ανωτέρω υποχρέωσης του εργοδότη συνεπάγεται τις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 24 του νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/2011), όπως ισχύει.}

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 539/1945 (ΦΕΚ 229/Α/1945), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. α. Κάθε εργοδότης οφείλει να τηρεί ειδικό βιβλίο, το οποίο δύναται να είναι και σε μορφή μηχανογραφημένων σελίδων.

 

Το ειδικό βιβλίο ή οι μηχανογραφημένες σελίδες πρέπει να φέρουν τα στοιχεία της επιχείρησης, την ένδειξη «Βιβλίο αδειών» και να περιλαμβάνει τις παρακάτω στήλες:

 

Ονοματεπώνυμο μισθωτών, ημερομηνία πρόσληψης, αριθμός δικαιούμενων ημερών αδείας, χρονολογία έναρξης και λήξης χορηγηθείσας αδείας, αποδοχές αδείας, επίδομα αδείας. Ειδικώς, οι αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας συμπληρώνονται στο σύνολό τους μέχρι το τέλος του σχετικού ημερολογιακού έτους λήψης της κανονικής άδειας.

 

Τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να είναι στη διάθεση των Επιθεωρητών Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας που ασκούν τον έλεγχο και την εποπτεία της εφαρμογής του παρόντος.

 

β. Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΣΕΠΕΟΑΕΔ - Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, με την ονομασία ΕΡΓΑΝΗ, εντός του μηνός Ιανουαρίου, στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

 

Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, σε βάρος του εργοδότη, κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 24 του νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/2011) όπως ισχύει.

 

Με υπουργική απόφαση δύναται να ρυθμίζεται κάθε όρος και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσης.}

 

Υποπαράγραφος ΙΑ.6: Απλοποίηση διαδικασιών τήρησης αρχείων για θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία στα τεχνικά έργα

 

1. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, οι οποίες εκδίδονται μετά από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (ΣΥΑΕ) του άρθρου 26 του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 3850/2010, μπορεί να προσδιορίζονται για τις οικοδομικές εργασίες, τις εργασίες σε εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας πολιτικού μηχανικού για τα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια και ειδικότερα πριν από την έναρξη του έργου, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης και μετά το πέρας του έργου, θέματα που αφορούν ιδίως:

 

Α. Τον τρόπο συμπλήρωσης ή ενδεχόμενης θεώρησης ή αναπροσαρμογής εντύπων ή βιβλίων ή μελετών, καθώς και τη διατήρηση και φύλαξή τους, τις προϋποθέσεις ενοποίησης των εντύπων, τη σχετική γνωστοποίηση στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, τον τρόπο υποβολής των σχετικών πληροφοριών ή τη διαδικασία της γνωστοποίησης, τη σχετική ενημέρωση των απασχολούμενων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Οι ρυθμίσεις αναλυτικότερα αφορούν:

 

α. Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), προεδρικό διάταγμα 305/1996 (ΦΕΚ 212/Α/1996) άρθρο 3 παράγραφος 3.

 

β. Τον Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ), προεδρικό διάταγμα 305/1996, άρθρο 3, παράγραφος 3.

 

γ. Την εκ των προτέρων γνωστοποίηση, προεδρικό διάταγμα 305/1996, άρθρο 3 παράγραφος 12.

 

δ. Την εκτίμηση κινδύνου νόμος 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α/2010), άρθρο 43 παράγραφος 1 περίπτωση α'.

 

ε. Το Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), υπουργική απόφαση 130646/1984 (ΦΕΚ 154/Β/1984) και προεδρικό διάταγμα 305/1996, άρθρο 3 παράγραφος 14.

 

στ. Το ειδικό βιβλίο ατυχημάτων, νόμος 3850/2010 άρθρο 43 παράγραφος 2 περίπτωση β'.

 

ζ. Τον κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών, νόμος 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α/2010) άρθρο 43 παράγραφος 2 περίπτωση γ'.

 

η. Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας, νόμος 3850/2010 άρθρο 14 παράγραφος 1 και άρθρο 17 παράγραφος 1.

 

θ. Τις οδηγίες συναρμολόγησης, προεδρικό διάταγμα 778/1980 (ΦΕΚ 193/Α/1980) άρθρο 13 παράγραφος 7.

 

ι. Τη βεβαίωση υπεύθυνου μηχανικού για μεταλλικά ικριώματα, προεδρικό διάταγμα 778/1980 (ΦΕΚ 193/Α/1980) άρθρο 3 παράγραφος 2.

 

κ. Τον ορισμό τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας, νόμος 3850/2010 άρθρα 8 και 9.

 

λ. Τον Συντονιστή για θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου, προεδρικό διάταγμα 305/1996, άρθρο 2, παράγραφος 9.

 

μ. Τον Συντονιστή για θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου, προεδρικό διάταγμα 305/1996, άρθρο 2 παράγραφος 8.

 

ν. Κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση σχετικά με τα παραπάνω στο πλαίσιο εύκολης και αποτελεσματικής ενημέρωσης όλων των εμπλεκόμενων μερών.

 

Β. Τις προϋποθέσεις για την έκδοση και ισχύ κατευθυντηρίων οδηγιών ή εν γένει καλών πρακτικών για την εκτίμηση κινδύνου, για την υιοθέτηση εκτιμήσεων κινδύνου στο πλαίσιο της διαδικτυακής πλατφόρμας OIRA (Online Interactive Risk Assessment tool), για το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και για το Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ).

 

2. Προστίθεται φράση στο τέλος του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013) ως εξής:

 

{και ως τέτοιος νοείται μία μοναδική αξία (ποσό) αναφοράς.}

 

3. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 74 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010), όπως ισχύουν, καταργούνται.

 

4. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 4 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/2010), όπως ισχύουν, καταργούνται.

 

Υποπαράγραφος ΙΑ.7: Έκτακτα - κατεπείγοντα μέτρα στήριξης των μακροχρόνιων ανέργων και διευκόλυνσης εισόδου τους στην αγορά εργασίας

 

1. Προστίθεται στοιχείο iii) στην περίπτωση γ' της παραγράφου 3 της υποπαραγράφου ΙΑ.11 του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 122/Α/2012) ως εξής:

 

{iii) Για τους εγγεγραμμένους ανέργους στα οικεία μητρώα ανέργων, άνω των 25 ετών με διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας μεγαλύτερη των 12 μηνών (μακροχρόνια ανεργία ) που προσλαμβάνονται ως υπάλληλοι, ο κατώτατος μισθός της περίπτωσης α' της παρούσης παραγράφου προσαυξάνεται με ποσοστό 5% για κάθε τριετία και συνολικά με 15% για προϋπηρεσία 9 ετών και άνω.}

 

2. Από τη δημοσίευση της παρούσας και για τη στήριξη των μακροχρονίων ανέργων, ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού καταρτίζει και εκπονεί προγράμματα κοινωφελούς εργασίας της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου ΙΔ1 της παραγράφου ΙΔ του άρθρου πρώτου του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013) για τα έτη 2014 - 2015 και για ανέργους με διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας μεγαλύτερη των 12 μηνών.

 

Υποπαράγραφος ΙΑ.8: ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

 

1. O Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου από τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται. Στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών συνιστώνται Τομέας Ασφαλισμένων Δημοσίου και Τομέας Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων ως Αυτοτελείς Τομείς με λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια. Οι εν λόγω Τομείς ασκούν αρμοδιότητες όπως αυτές καθορίστηκαν με τις διατάξεις του νόμου 3918/2011, όπως ισχύουν.

 

2. Για τη λειτουργία των Αυτοτελών Τομέων συνιστάται στην κεντρική υπηρεσία του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου, η οποία υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών και διαρθρώνεται ως ακολούθως:

 

α) Τμήμα Ασφάλισης

 

β) Τμήμα Παροχών

 

γ) Τμήμα Λογιστηρίου

 

δ) Τμήμα Γραμματείας και Διοικητικής Υποστήριξης. Οι περιφερειακές υπηρεσίες του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου καταργούνται.

 

Οι μεταφερόμενες αρμοδιότητες ασκούνται από τις υφιστάμενες περιφερειακές υπηρεσίες του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων των Τομέων της παραγράφου 1.

 

3. Το σύνολο του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) προσωπικού του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου τίθεται αυτοδικαίως, από την ισχύ του παρόντος, σε καθεστώς διαθεσιμότητας. Οι ανωτέρω υπάλληλοι παραμένουν σε καθεστώς διαθεσιμότητας για χρονικό διάστημα 1 μηνός και εν συνεχεία μετατάσσονται / μεταφέρονται σε οργανικές θέσεις που συνιστώνται για το σκοπό αυτόν στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών, με την ίδια εργασιακή σχέση, κλάδο ή ειδικότητα, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο. Το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς του προσωπικού που μετατάσσεται / μεταφέρεται εξακολουθεί να ισχύει και μετά τη μετάταξη / μεταφορά του.

 

Στους υπαλλήλους που τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας καταβάλλονται από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών τα τρία τέταρτα (3/4) των αποδοχών τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας, εξακολουθούν να καταβάλλονται από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου που αναλογούν για κύρια σύνταξη, επικουρική ασφάλιση, πρόνοια και υγειονομική περίθαλψη.

 

Οι εισφορές αυτές από τη θέση του υπαλλήλου σε διαθεσιμότητα και για το χρονικό διάστημα που αυτή διαρκεί προσδιορίζονται στο 75% των αποδοχών αυτού.

 

Οι διαπιστωτικές πράξεις για τη θέση σε καθεστώς διαθεσιμότητας των ανωτέρω υπαλλήλων εκδίδονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Οι διαπιστωτικές πράξεις μετάταξης/μεταφοράς τους εκδίδονται από τον Διοικητή του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών.

 

Ο δικηγόρος με έμμισθη εντολή που υπηρετεί στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου μεταφέρεται με τη ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση που κατέχει στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών.

 

Πρόσωπα υπό το καθεστώς μαθητείας προς απόκτηση εργασιακής εμπειρίας ή συμβάσεων έργου των οποίων έχει λήξει ο χρόνος παραμονής τους στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου, παραμένουν όμως σε αυτόν βάσει δικαστικών αποφάσεων ή προσωρινών διαταγών, συνεχίζουν να προσφέρουν και στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών τις ίδιες ακριβώς υπηρεσίες μέχρι τη δικαστική διευθέτηση των ένδικων υποθέσεών τους.

 

4. Το ως άνω μετατασσόμενο / μεταφερόμενο προσωπικό τοποθετείται στις αντίστοιχες οργανικές μονάδες που έχουν συσταθεί με τον παρόντα νόμο. Σε περίπτωση που το προσωπικό αυτό υπερκαλύπτει τις ανάγκες των εν λόγω μονάδων, το πλεονάζον προσωπικό δύναται να τοποθετείται με απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών σε άλλες μονάδες του Ιδρύματος.

 

5. Με απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών τοποθετείται στη θέση προϊσταμένου της Διεύθυνσης που συνιστάται με τον παρόντα νόμο, ο προϊστάμενος Διεύθυνσης του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου ο οποίος έχει τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου αντιστοίχου επιπέδου, για το υπόλοιπο της θητείας του και μέχρι την επιλογή νέου προϊσταμένου. Ο προϊστάμενος Διεύθυνσης του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου με το λιγότερο χρόνο άσκησης αντίστοιχων καθηκόντων προϊσταμένου τοποθετείται με την ίδια απόφαση σε μία από τις θέσεις προϊσταμένων Τμημάτων της ως άνω Διεύθυνσης.

 

Στις λοιπές κενές θέσεις προϊσταμένων Τμημάτων της Διεύθυνσης αυτής τοποθετούνται προϊστάμενοι από τους ήδη ασκούντες καθήκοντα προϊσταμένων Τμημάτων στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου, με κριτήριο τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου μέχρι την επιλογή νέων.

 

6. Το Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών είναι αρμόδιο για το μεταφερόμενο στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών προσωπικό του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου.

 

7. Οι πόροι, η κινητή και ακίνητη περιουσία, καθώς και κάθε άλλο έσοδο των Τομέων του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου περιέρχονται στους αντίστοιχους Αυτοτελείς Τομείς του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών από την ημερομηνία κατάργησης του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου και εξακολουθούν να αποτελούν περιουσία και έσοδά τους.

 

Η κυριότητα της ακίνητης περιουσίας των ως άνω Τομέων του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου μεταβιβάζεται στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών με έκδοση σχετικών διαπιστωτικών πράξεων του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, οι οποίες μεταγράφονται ατελώς στα γραφεία μεταγραφών των οικείων υποθηκοφυλακείων ή κτηματολογικών γραφείων. Οι μεταβιβάσεις αυτές δεν υπόκεινται σε τέλη και δικαιώματα υπέρ Δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων.

 

Η διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας ασκείται από τη Διοίκηση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών για λογαριασμό των Τομέων.

 

Οι δαπάνες διοίκησης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών που αφορούν την εξυπηρέτηση των Τομέων και δεν εγγράφονται στον προϋπολογισμό τους αποδίδονται στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών κατά ποσοστό που επιμερίζεται ετησίως και καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

 

Από την ημερομηνία κατάργησης του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου και μέχρι τη λήξη του οικονομικού έτους, εξακολουθούν να εκτελούνται οι εγκεκριμένοι προϋπολογισμοί των ως άνω Τομέων.

 

Από το επόμενο οικονομικό έτος, οι Τομείς καταρτίζουν ετήσιο προϋπολογισμό, στον οποίο περιλαμβάνονται στο μεν σκέλος των Εσόδων, τα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές, οι πρόσοδοι περιουσίας και - εφόσον υπάρχουν - τα γενικά έσοδα, στο δε σκέλος των Εξόδων, οι γενικές δαπάνες και το ποσό συμμετοχής στις δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας του προϋπολογισμού του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, όπως θα επιμερίζονται στους Τομείς.

 

Μέχρι την έκδοση γενικού κανονισμού οικονομικής οργάνωσης και λογιστικής λειτουργίας εφαρμόζονται αναλογικά οι αντίστοιχες διατάξεις του Κανονισμού Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ταμείου Υγείας Δημοτικών Κοινοτικών Υπαλλήλων.

 

8. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών.

 

9. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζονται οι αρμοδιότητες των συσταθεισών οργανικών μονάδων, οι κλάδοι από τους οποίους προέρχονται οι προϊστάμενοι αυτών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά τη λειτουργία και την εφαρμογή του παρόντος.

 

10. Από την ημερομηνία κατάργησης του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου λύεται η θητεία του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αζημίως για το Δημόσιο.

 

Υποπαράγραφος ΙΑ.9: Αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού

 

1. Το προσωπικό που μεταφέρθηκε από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών με τη Φ.80000/6180/736/2013 (ΦΕΚ 641/Β/2013) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013), τίθεται αυτοδικαίως από την ισχύ του παρόντος σε καθεστώς διαθεσιμότητας με ταυτόχρονη κατάργηση των θέσεων που κατέχει.

 

2. Οι ανωτέρω υπάλληλοι παραμένουν σε καθεστώς διαθεσιμότητας επί 1 μήνα και εν συνεχεία μετατάσσονται/μεταφέρονται σε κενές οργανικές θέσεις όπου υπάρχουν και σε αντίθετη περίπτωση σε συνιστώμενες για το σκοπό αυτόν στις Διοικήσεις των αντίστοιχων χωροταξικά Υγειονομικών Περιφερειών (ΔΥΠΕ), με την ίδια εργασιακή σχέση, κλάδο ή ειδικότητα, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο. Το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς του προσωπικού που μετατάσσεται/ μεταφέρεται εξακολουθεί να ισχύει και μετά τη μετάταξη /μεταφορά του.

 

3. Στους υπαλλήλους που τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας καταβάλλονται από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών τα τρία τέταρτα (3/4) των αποδοχών τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας, εξακολουθούν να καταβάλλονται από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου που αναλογούν για κύρια σύνταξη, επικουρική ασφάλιση, πρόνοια και υγειονομική περίθαλψη.

 

Οι εισφορές αυτές από τη θέση του υπαλλήλου σε διαθεσιμότητα και για το χρονικό διάστημα που αυτή διαρκεί προσδιορίζονται στο 75% των αποδοχών αυτού.

 

4. Οι διαπιστωτικές πράξεις για τη θέση σε καθεστώς διαθεσιμότητας των ανωτέρω υπαλλήλων εκδίδονται από τον Διοικητή του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών. Οι διαπιστωτικές πράξεις μετάταξης/μεταφοράς τους εκδίδονται από το αρμόδιο όργανο Διοίκησης του φορέα υποδοχής.

 

5. Μετά το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011), όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Από το διοικητικό προσωπικό του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) το οποίο υπηρετεί σε περιφερειακές μονάδες του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών που λειτουργούν στις έδρες των νομών της χώρας και απασχολείται με την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας για παροχές ασθένειας σε είδος, τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας 90 υπάλληλοι με ταυτόχρονη κατάργηση των θέσεων που κατέχουν.

 

Η θέση σε διαθεσιμότητα των ως άνω υπαλλήλων για κάθε περιφερειακή μονάδα γίνεται με απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, με κριτήριο τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων με αντικείμενο τις παροχές ασθένειας σε είδος.

 

Οι ανωτέρω υπάλληλοι παραμένουν σε καθεστώς διαθεσιμότητας επί 1 μήνα και εν συνεχεία μετατάσσονται/μεταφέρονται σε κενές οργανικές θέσεις όπου υπάρχουν και σε αντίθετη περίπτωση σε συνιστώμενες για το σκοπό αυτό στις αντίστοιχες γεωγραφικά περιφερειακές διευθύνσεις του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας με την ίδια εργασιακή σχέση, κλάδο ή ειδικότητα, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο. Οι πράξεις μετάταξης / μεταφοράς των εν λόγω υπαλλήλων εκδίδονται από τον Πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

 

Στους υπαλλήλους που τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας καταβάλλονται από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών τα τρία τέταρτα (3/4) των αποδοχών τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας, εξακολουθούν να καταβάλλονται από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου που αναλογούν για κύρια σύνταξη, επικουρική ασφάλιση, πρόνοια και υγειονομική περίθαλψη.

 

Οι εισφορές αυτές από τη θέση του υπαλλήλου σε διαθεσιμότητα και για το χρονικό διάστημα που αυτή διαρκεί προσδιορίζονται στο 75% των αποδοχών αυτού.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.