Νόμος 2009/92 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Θέματα σχολικής στέγης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 1894/1990 (ΦΕΚ 110/Α/1990) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:

 

{1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δημόσιων σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τα σχολικά κτίρια, για τα οποία έχουν συνταχθεί πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής, με τα οικόπεδά τους, μεταβιβάζονται κατά κυριότητα στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην περιφέρεια στην οποία βρίσκονται τα αντίστοιχα ακίνητα. Τα αποπερατωμένα κατά τη δημοσίευση του παρόντος δημόσια σχολεία, για τα οποία δεν έχουν συνταχθεί πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής, με το οικόπεδό τους μεταβιβάζονται επίσης στους παραπάνω Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Για τη συντέλεση της μεταβίβασης της κινητής και ακίνητης περιουσίας καθενός σχολείου με το οικόπεδό του εκδίδεται απόφαση του αντιστοίχου νομάρχη. Οι αποφάσεις, που αφορούν ακίνητα, μεταγράφονται ατελώς στα βιβλία μεταγραφών του χωρικά αρμόδιου υποθηκοφυλακείου. Μεταβιβάσεις που έχουν γίνει ήδη κατ' εφαρμογήν της παρούσας παραγράφου, προ της αντικαταστάσεώς της, θεωρούνται ισχυρές. Οι εφορείες σχολείων, που προβλέπονται από το άρθρο 40 του νόμου [Ν] 1566/1985, καταργούνται. Οι διατάξεις της παρούσης παραγράφου δεν εφαρμόζονται για τα μειονοτικά σχολεία της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διάταξη αυτή του παρόντος νόμου κρίθηκε αντισυνταγματική με την υπ' αριθμόν 1675/2004 απόφαση ΣτΕ.

 

2. Στο τέλος του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 1894/1990 προστίθενται παράγραφοι 16 και 17, οι οποίες έχουν ως εξής:

 

{16. Όλα τα ακίνητα, τα οποία μεταβιβάζονται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά τις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, βαρύνονται με δουλεία υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία συνίσταται στη χρησιμοποίησή τους, μόνο για τη στέγαση σχολείων ή μονάδων επαγγελματικής κατάρτισης ή λαϊκής επιμόρφωσης, κατά τα οριζόμενα κάθε φορά με αποφάσεις των οικείων νομαρχών. Σε περίπτωση που παύσει η λειτουργία τέτοιων σχολείων ή μονάδων στην περιοχή καθενός συγκεκριμένου ακινήτου, η χρήση του ορίζεται κάθε φορά με εισήγηση του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης και απόφαση του οικείου νομάρχη.

 

17. Στα ακίνητα, που μεταβιβάζονται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης κατά τις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, μπορεί να ενεργούνται εργασίες επισκευών, συντηρήσεων και κάθε είδους προσθηκών από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων ή τις οικείες νομαρχίες.}

 

3. Οι διατάξεις περί διοικητικής αποβολής από ακίνητα, που ανήκουν στο Δημόσιο, εφαρμόζονται και για τα ακίνητα που ανήκουν στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων. Τα αντίστοιχα πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής εκδίδονται με αποφάσεις του γενικού διευθυντή του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων.

 

4. Τα οικοδομήσιμα οικόπεδα, που βρίσκονται εντός των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, θεωρούνται κατάλληλα για την ανέγερση σχολικών κτιρίων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς να απαιτείται χαρακτηρισμός τους προς τούτο. Από τη ρύθμιση αυτήν εξαιρούνται τα οικόπεδα, που έχουν χαρακτηρισθεί με ειδικές αποφάσεις ως χώροι για την ανέγερση άλλων ειδικών κτιρίων, πλην σχολικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διάταξη αυτή του παρόντος νόμου κρίθηκε αντισυνταγματική με την υπ' αριθμόν 1935/2004 απόφαση ΣτΕ.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.