Νόμος 2040/92 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 1740/1987 (ΦΕΚ 221/Α/1987)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 1 του νόμου [Ν] 1740/1987 η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η συλλογή κοραλλιών, που προέρχονται από τις θαλάσσιες περιοχές της παραγράφου 1, επιτρέπεται, ύστερα από ειδική άδεια, που χορηγείται από τον Υπουργό Γεωργίας σε αλιευτικούς συνεταιρισμούς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που απασχολούνται ή πρόκειται να ασχοληθούν με τη συλλογή κοραλλιών. Η άδεια αυτή εκδίδεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου για χρονικό διάστημα ενός έτους έναντι τέλους ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών.}

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 1740/1987 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Όποιος, χωρίς άδεια κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 1, φέρει σε πλωτό ή άλλο μέσο ειδικά εργαλεία ή εξοπλισμό για συλλογή κοραλλιών ή συλλέγει κοράλλια ή μεταφέρει με οποιονδήποτε τρόπο κοράλλια ή μεταφέρει ή επεξεργάζεται ή εμπορεύεται κοράλλια που έχουν συλλεχθεί χωρίς άδεια, τιμωρείται, με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και με χρηματική ποινή τουλάχιστον πεντακοσίων χιλιάδων δραχμών και μέχρι δεκαπέντε εκατομμύρια δραχμές.}

 

3. Η φράση διακοσίων χιλιάδων δραχμών και μέχρι δέκα εκατομμύρια δραχμές της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 1740/1987 αντικαθίστανται με τη φράση πεντακοσίων χιλιάδων δραχμών και μέχρι δεκαπέντε εκατομμύρια δραχμές.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.