Νόμος 2065/92 - Άρθρο 57

Άρθρο 57: Οργανωτικά και διοικητικά θέματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε περίπτωση μετάθεσης φοροτεχνικών υπαλλήλων σε άλλη υπηρεσία μπορούν οι υπάλληλοι αυτοί να απασχολούνται στη νέα υπηρεσία με τη σύνταξη εκθέσεων ελέγχου επιχειρήσεων στις οποίες διενήργησαν έλεγχο αρμοδιότητας της υπηρεσίας από την οποία μετατέθηκαν. Κατά το χρόνο σύνταξης της έκθεσης ελέγχου ο υπάλληλος θεωρείται ότι υπηρετεί στη φορολογική αρχή στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η επιχείρηση.

 

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης Ελέγχου Φορολογίας Εισοδήματος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, Φορολογίας Κεφαλαίου και λοιπών φορολογιών που έχει διαταχθεί από τον Προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ή της Υπηρεσίας Ελέγχου Διακινήσεως Αγαθών, συνεπεία θανάτου, συνταξιοδότησης ή θέσεως σε αργία υπαλλήλου που συμμετείχε στον αρξάμενο έλεγχο, η διαδικασία ολοκλήρωσης αυτού δύναται να ανατεθεί σε άλλον υπάλληλο της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ή της Υπηρεσίας Ελέγχου Διακινήσεως Αγαθών, κατά περίπτωση, με απόφαση του προϊσταμένου των υπηρεσιών αυτών.

 

Σε περίπτωση κατάργησης, ενοποίησης, διάσπασης ή μεταβολής της χωρικής αρμοδιότητας Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών ή άλλων φορολογικών αρχών, οι έλεγχοι οποιωνδήποτε φορολογικών αντικειμένων που δεν έχουν ολοκληρωθεί μπορεί να συνεχίζονται από τους ίδιους υπαλλήλους στους οποίους είχαν ανατεθεί, ανεξάρτητα αν οι υπάλληλοι αυτοί υπηρετούν πλέον σε υπηρεσία που δεν έχει σχετική αρμοδιότητα. Κατά το χρόνο ολοκλήρωσης των ελέγχων, οι υπάλληλοι, θεωρείται ότι υπηρετούν στις φορολογικές αρχές που είναι αρμόδιες για τη διενέργεια των ελέγχων αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του νόμου 2386/1996 (ΦΕΚ 43/Α/1996) και με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2526/1996 (ΦΕΚ 205/Α/1996).

 

2. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, ο τρόπος, η διαδικασία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εκκαθάριση των αρχείων των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών από στοιχεία, που αφορούν υποθέσεις, που έχουν παραγραφεί ή παραγράφονται εκάστοτε.

 

3. Στην περίπτωση που το προσωπικό μιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας δεν επαρκεί για την περαίωση του ελέγχου των ανέλεγκτων υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου δύναται ο έλεγχος να ανατίθεται από τον προϊστάμενο αυτής και σε υπαλλήλους άλλων Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών, οι οποίοι θα ενεργούν έλεγχο πέρα από το κανονικό ωράριο λειτουργίας δημοσίων υπηρεσιών.

 

Οι υπάλληλοι των άλλων Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών κατά το χρόνο που θα ενεργούν τους ελέγχους θεωρούνται ότι υπηρετούν κατά απόσπαση στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία από την οποία ανατίθεται ο έλεγχος.

 

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία του ελέγχου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.