Νόμος 2386/96 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Φορολογικός έλεγχος και αδικήματα φοροδιαφυγής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 57 του νόμου 2065/1992 (ΦΕΚ 113/Α/1992) προστίθεται τρίτο εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης Ελέγχου Φορολογίας Εισοδήματος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, Φορολογίας Κεφαλαίου και λοιπών φορολογιών που έχει διαταχθεί από τον Προϊστάμενο της Δημόσιας οικονομικής Υπηρεσίας ή της Υπηρεσίας Ελέγχου Διακίνησης Αγαθών, συνεπεία θανάτου, συνταξιοδότησης ή θέσεως σε αργία υπαλλήλου που συμμετείχε στον έλεγχο που άρχισε, η διαδικασία ολοκλήρωσης αυτού δύναται να ανατεθεί σε άλλον υπάλληλο της αρμόδιας Δημόσιας οικονομικής Υπηρεσίας ή της Υπηρεσίας Ελέγχου Διακίνησης Αγαθών, κατά περίπτωση, με απόφαση του προϊσταμένου των υπηρεσιών αυτών.}

 

2. Στην παράγραφο 16 του άρθρου 8 του νόμου 1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α/1990) προστίθεται δεύτερο εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση, δεν θεωρούνται τα συμφωνητικά του προηγούμενου εδαφίου που καταρτίζονται από επιτηδευματίες ή τρίτους με το Δημόσιο, τις τράπεζες, τους οργανισμούς, τις επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τους δήμους και τις κοινότητες, τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που εκδίδουν κάρτες συναλλαγών.}

 

3. Η ισχύς της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει από 23-03-1990.

 

4. Το Πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1591/1986 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο δράστης των ποινικών αδικημάτων, που προβλέπονται στις περιπτώσεις ζ' και η' της προηγούμενης παραγράφου, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον στον ενός (1) έτους και με χρηματική ποινή όχι κατώτερη των πέντε (5) και μέχρι πενήντα (50) εκατομμυρίων δραχμών.}

 

5. Στο άρθρο 33 του νόμου [Ν] 1591/1986 προστίθεται παράγραφος 7 και οι μέχρι τώρα παράγραφοι 7 και 8 αριθμούνται σε 8 και 9 αντίστοιχα ως εξής:

 

{7. Η καταδίκη για τα αδικήματα των περιπτώσεων ζ' και η' της παραγράφου 1 του άρθρου 31, με βάση τι διατάξεις της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου του νόμου αυτού επιφέρει κατά του καταδικασθέντος φυσικού προσώπου και του υπόχρεου νομικού προσώπου, καθώς και του νομικού προσώπου ή της κοινοπραξίας στο οποίο μετέχει φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει καταδικαστεί για τα αδικήματα αυτά, τις κυρώσεις που ορίζονται από την παράγραφο 12 του άρθρου 95 του νόμου 2238/1994. Για την εφαρμογή των κυρώσεων αυτών ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται από την παράγραφο 13 του ίδιου άρθρου και νόμου.}

 

6. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του νόμου 2214/1994 (ΦΕΚ 75/Α/1994) καταργείται, η παράγραφος 2 του ίδιου άρθρου και νόμου, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 2298/1995 (ΦΕΚ 82/Α/1995), αντικαθίσταται και προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής:

 

{2. Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση των αδικημάτων φοροδιαφυγής της προηγούμενης παραγράφου 1 είναι το Πλημμελειοδικείο στην περιφέρεια του οποίου διαπιστώθηκε η πράξη φοροδιαφυγής που τελέστηκε.

 

3. Επίσης αδίκημα φοροδιαφυγής διαπράττει όποιος δεν επιδεικνύει στο φορολογικό έλεγχο το σύνολο ή μέρος των τηρούμενων βιβλίων και στοιχείων πού προβλέπονται από το προεδρικό διάταγμα 186/1992 (ΦΕΚ 84/Α/1992), καθώς και όποιος επικαλείται την απώλεια ή προβαίνει στην καταστροφή όλων ή μερικών από τα πιο πάνω βιβλία και στοιχεία, ενώ έχει υποχρέωση από τις οικείες διατάξεις να τα διαφυλάσσει.

 

Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση των αδικημάτων αυτής της παραγράφου είναι το Πλημμελειοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου έχει την έδρα της η επιχείρηση του υπαίτιου. Τα αδικήματα αυτά τιμωρούνται με ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον τριών (3) μηνών και με χρηματική ποινή από ένα εκατομμύριο (1.000.000) μέχρι δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές.}

 

7. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του νόμου 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Κατά την αληθή έννοια της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου υφίσταται υποχρέωση παροχής των ζητούμενων πληροφοριών από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας ή από πρόσωπο που έχει τις ίδιες ελεγκτικές αρμοδιότητες με αυτόν.}

 

8. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του νόμου 2238/1994 προστίθενται δύο νέα εδάφια, που έχουν ως εξής:

 

{Ειδικά για την άρση του απορρήτου σε έλεγχο διενεργούμενο από ειδικό συνεργείο, που συστάθηκε με βάση τις διατάξεις του άρθρου 39 του νόμου 1914/1990 (ΦΕΚ 178/Α/1990), απαιτείται απόφαση του προϊσταμένου του ειδικού συνεργείου που διενεργεί φορολογικό έλεγχο.

 

Επίσης, για την άρση του απορρήτου σε έλεγχο που διενεργείται από την Υπηρεσία Ελέγχου Διακίνησης Αγαθών (ΥΠΕΔΑ) και τα παραρτήματά της, απαιτείται κοινή απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Ελέγχου Διακίνησης Αγαθών ή του παραρτήματός της και του εποπτεύοντος επιθεωρητή.}

 

9. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 91 του νόμου 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων, καθώς και λήψη τέτοιων στοιχείων μεγάλης αξίας.}

 

10. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 92 του νόμου 2238/1994 προστίθενται δύο εδάφια, που έχουν ως εξής:

 

{Τα μέτρα του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνονται και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ανώνυμης εταιρείας καθώς και για το διαχειριστή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και των προσωπικών εταιρειών.

 

Τα μέτρα των δύο προηγούμενων εδαφίων καταλαμβάνουν και τους κοινούς λογαριασμούς.}

 

11. Στην Παράγραφο 3 του άρθρου 92 του νόμου 2238/1994 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση των όσων ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο, τα μέτρα αίρονται υποχρεωτικά, σε περίπτωση που ο υπόχρεος φορολογούμενος καταβάλλει ποσό πάνω από ογδόντα τοις εκατό (80%) των οφειλόμενων φόρων, των προς απόδοση στο Δημόσιο ποσών από παρακρατούμενους φόρους, τέλη, εισφορές και των νόμιμων προσαυξήσεων αυτών.}

 

12. Η παράγραφος 1 του άρθρου 95 του νόμου 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Όποιος δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμη δήλωση μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της νόμιμης προθεσμίας ή υποβάλλει ανακριβή δήλωση με βάση τα δεδομένα των τηρούμενων από αυτόν βιβλίων και στοιχείων, που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις για την απόδοση στο Δημόσιο του φόρου προστιθέμενης αξίας ή άλλων φόρων, τελών και εισφορών που παρακρατούνται, επιρρίπτονται ή εισπράττονται για να αποδοθούν στο Δημόσιο, εφόσον το προς απόδοση ποσό για κάθε φορολογία είναι ανώτερο των εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών, τιμωρείται

 

α) με φυλάκιση μέχρι έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή όχι κατώτερη των εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών και μέχρι ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών, εφόσον το προς απόδοση ποσά για κάθε φορολογία δεν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές και

 

β) με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή από ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές και άνω εφόσον το προς απόδοση ποσό για κάθε φορολογία υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές, εφόσον ο παραβάτης δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλες διατάξεις.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.