Νόμος 2129/93 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Αύξηση αποδοχών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι συνολικές μηνιαίες τακτικές αποδοχές των με σχέση δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των άλλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, των δικαστικών λειτουργών, των στρατιωτικών, του προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος, του ιερού κλήρου, καθώς και των δικηγόρων, που αμείβονται με πάγια περιοδική αντιμισθία, όπως αυτές διαμορφώθηκαν την 31-12-1992, αυξάνονται κατά ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) από 01-01-1993. Η αύξηση αυτή, για τους ανωτέρω απασχολουμένους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, δύναται να χορηγηθεί και με τη διαδικασία των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

 

Ως τακτικές αποδοχές νοούνται οι αποδοχές εκείνες, που λαμβάνονταν υπόψη για τη χορήγηση της ΑΤΑ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 1505/1984 (ΦΕΚ 194/Α/1984) και την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 1810/1988 (ΦΕΚ 223/Α/1988), καθώς και οι μετά την κατάργησή της χορηγηθείσες ποσοστιαίες αυξήσεις σε εφαρμογή των νόμων περί εισοδηματικής πολιτικής.

 

2. Τα ποσά, που θα προκύψουν από τις ανωτέρω αυξήσεις, θα εμφανίζονται μαζί με τα ποσά της ΑΤΑ και τα ποσά των μεταγενέστερων αυξήσεων σε ειδική στήλη των μισθοδοτικών καταστάσεων με την ονομασία: ΑΤΑ και λοιπές αυξήσεις.

 

3. Αναστέλλεται για το έτος 1993 η ισχύς της διάταξης του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου β του νόμου [Ν] 1876/1990 (ΦΕΚ 27/Α/1990).

 

4. Η περίπτωση α' της παραγράφου 10 του άρθρου 38 του νόμου 2065/1992 (ΦΕΚ 113/Α/1992) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{α. Το ανώτατο όριο των πάσης φύσεως δαπανών των οργανισμών και επιχειρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου μόνου του νόμου [Ν] 2025/1992 (ΦΕΚ 42/Α/1992) ή και το ποσοστό αύξησης των δαπανών κατά κατηγορία δαπάνης.}

 

5. Για τον υπολογισμό του ωρομισθίου των ωρομίσθιων υπαλλήλων, που υπηρετούν στο Δημόσιο, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στα άλλα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου λαμβάνεται υπόψη και το ειδικό επίδομα της παραγράφου 8 του άρθρου 41 του νόμου 2065/1992 (ΦΕΚ 113/Α/1992) από 01-07-1992.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.