Νόμος 2130/93 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Μεταβολές δήμων και κοινοτήτων κ.λ.π.


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 (ΦΕΚ 146/Α/1989), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Συνοικισμός που έχει απογραφεί ως αυτοτελής και έχει πληθυσμό τουλάχιστον 1.500 κατοίκους και οικονομική δυνατότητα, μπορεί να αποτελέσει ιδιαίτερη Κοινότητα, αν το ζητήσουν τα τρία τέταρτα τουλάχιστον των εκλογέων κατοίκων του και με την προϋπόθεση ότι ο δήμος ή η κοινότητα από τον οποίο αποσπάται παραμένει τουλάχιστον με 2.500 ή 1.500 κατοίκους αντίστοιχα και εξακολουθεί να έχει οικονομική δυνατότητα.}

 

2. Επιτρέπεται νέος καθορισμός ορίων των δήμων και κοινοτήτων σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του προεδρικού διατάγματος 323/1989. Για την κίνηση της διαδικασίας νέου καθορισμού ορίων απαιτείται απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου του ενδιαφερόμενου οργανισμού, που υποβάλλεται στο νομάρχη εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Στην ανωτέρω απόφαση πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι ανακαθορισμού των ορίων και τα ακριβή σημεία τους.

 

3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 87 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Επίσης ο πρόεδρος της κοινότητας μπορεί κατά τον ίδιο τρόπο να αναθέτει την υπογραφή ορισμένων εγγράφων και πιστοποιητικών σε κοινοτικό σύμβουλο.}

 

4. Η περίπτωση η της παραγράφου 2 του άρθρου 98 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{η) αποφασίζει για το συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο μέχρι ποσού πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών.}

 

5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 160 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 έχει εφαρμογή και για τους προέδρους των δημοτικών συμβουλίων.

 

6. Οι δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, πρόεδροι και αντιπρόεδροι κοινοτήτων και οι πρόεδροι των διαμερισμάτων δύναται, μετά την εγκατάσταση στα καθήκοντά τους, να εφοδιασθούν με δελτίο ταυτότητας αιρετού οργάνου τοπικής αυτοδιοίκησης, που εκδίδεται ατελώς από τον οικείο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο τύπος, οι διαστάσεις και τα στοιχεία του δελτίου καθορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος.

 

7. Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται συμμετοχή σε επιτροπή ή συμβούλιο, δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, μπορεί αντί αυτού να συμμετέχει αντιδήμαρχος που ορίζεται από το δήμαρχο ή ο αντιπρόεδρος κοινότητας ή σύμβουλος εφόσον έχει εξειδίκευση.

 

8. Η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης δύναται να καταρτίζει και να εφαρμόζει προγράμματα επιμόρφωσης των αιρετών οργάνων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι επιμορφούμενοι προτείνονται από τους οικείους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

9. Στο άρθρο 281 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων έχουν εφαρμογή και επί των ως άνω αιρετών οργάνων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, που είναι υπάλληλοι των δημόσιων επιχειρήσεων, τραπεζών και οργανισμών κοινής ωφέλειας, εξερχομένων του δημόσιου τομέα μετά την εκλογή των ως άνω οργάνων.}

 

10. Στην παράγραφο 10 του άρθρου 57 του νόμου [Ν] 1943/1991 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και για τους προέδρους και τα μέλη των συμβουλίων των δημοτικών διαμερισμάτων, καθώς και γι' αυτούς που είναι υπάλληλοι των δημόσιων επιχειρήσεων, τραπεζών και οργανισμών κοινής ωφέλειας, που εξέρχονται του δημόσιου τομέα.}

 

11. Η παράγραφος 11 καταργήθηκε με το δέκατο όγδοο άρθρο του νόμου [Ν] 2196/1994 (ΦΕΚ 41/Α/1994).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.