Προεδρικό διάταγμα 323/89

ΠΔ 323/1989: Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου, με τίτλο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας των ισχυουσών διατάξεων του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 323/1989: Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου, με τίτλο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας των ισχυουσών διατάξεων του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν, (ΦΕΚ 146/Α/1989), (Διορθώσεις στο (ΦΕΚ 184/Α/1989)), 01-06-1989.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του νόμου [Ν] 1832/1989 Τροποποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας για την τοπική αυτοδιοίκηση την αποκέντρωση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 54/Α/1989), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 1847/1989 Τροποποίηση, αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 105/Α/1989).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 137/1986 Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης (ΦΕΚ 51/Α/1986), με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο νόμου, με τίτλο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας οι ισχύουσες διατάξεις του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 76/1985), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με:

 

Α. τους νόμους:

 

1) [Ν] 1270/1982 (άρθρο 24) Τροποποιήσεις του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα για το εκλογικό σύστημα τη δημοτική αποκέντρωση, τη λαϊκή συμμετοχή και τη διοικητική αυτοτέλεια των δήμων και κοινοτήτων. (ΦΕΚ 93/Α/1982).

 

2) [Ν] 1256/1982 (άρθρα 10, παράγραφος 4, 13 παράγραφος 1) Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο Δημόσιο τομέα, καθώς και για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 65/Α/1982).

 

3) 1418/1984 (άρθρο 28 παράγραφος 1, περίπτωση θ') Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 23/Α/1984).

 

4) 1491/1984 (άρθρο 12) Μέτρα για τη διευκόλυνση της διακίνησης των ιδεών, τον τρόπο διενέργειας της εμπορικής διαφήμισης, την ενίσχυση της αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 173/Α/1984).

 

5) [Ν] 1505/1984 (άρθρο 20) Αναδιάρθρωση μισθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις. (ΦΕΚ 194/Α/1984).

 

6) [Ν] 1518/1985 (άρθρα 1, παράγραφοι 1, και 17) Καταβολή της σύνταξης των δημοτικών και κοινοτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, καθώς και της Χορηγίας των δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων από το Δημόσιο Ταμείο και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 30/Α/1985).

 

7) [Ν] 1516/1985 (άρθρο 32 παράγραφος 5) Τροποποίηση, αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (ΦΕΚ 20/Α/1985).

 

8) [Ν] 1578/1985, (άρθρο 23 παράγραφος 3) Κύρωση του Κώδικα κατάστασης των δικαστικών λειτουργών, και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 219/Α/1985).

 

9) 1586/1985, (άρθρο 4 παράγραφος 3) Βαθμολογική διάρθρωση των θέσεων του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 37/Α/1986).

10) 1642/1986 (άρθρα 1 παράγραφοι 1 και 3) Για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 125/Α/1986).

 

11) [Ν] 1622/1986 (άρθρα 1-18) Τοπική αυτοδιοίκηση περιφερειακή ανάπτυξη και δημοκρατικός προγραμματισμός. (ΦΕΚ 92/Α/1986).

 

12) 1772/1988 (άρθρο 5) Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες σχετικές διατάξεις. (ΦΕΚ 91/Α/1985 ).

 

13) 1828/1989 (άρθρα 25 παράγραφοι 1 και 2 και 26 παράγραφος 9) Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 2/Α/1989).

 

14) 1832/1989 Τροποποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας γα την τοπική αυτοδιοίκηση, την αποκέντρωση και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 54/Α/1989).

 

15) 1847/1989 (άρθρα 11-15) Τροποποίηση, αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων της νομοθεσίας γα την εκλογή βουλευτών και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 105/Α/1989).

 

Β. Τα Προεδρικά Διατάγματα

 

1) 28/1980 (άρθρο 70 παράγραφος 4) Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΦΕΚ 11/Α/1980).

 

2) 49/1988 (άρθρα 1 και 52) Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών. (ΦΕΚ 18/Α/1988).

 

3) 79/ 1988 Περιορισμός συναρμοδιοτήτων του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. (ΦΕΚ 36/Α/1988).

 

Γ. Τις Υπουργικές αποφάσεις:

 

1) 40466/13-06-1986 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών Αναπροσαρμογή των χρηματικών ποσών (παραβόλων), που καταβάλλονται από τους υποψήφιους δημάρχους, δημοτικούς Συμβούλους, Προέδρους Κοινοτήτων και κοινοτικούς Συμβούλους (ΦΕΚ 421/Β/1986).

 

2) Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου [Π] 8251/1982 κοινή Υπουργική απόφαση Καθορισμός της ημερήσιας εκτός έδρας αποζημιώσεως, των οδοιπορικών εξόδων και των εξόδων διαμονής κρατικών λειτουργών και υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών και των λοιπών Υπουργείων που στέλλονται στο εξωτερικό με ειδική αποστολή ή για εκτέλεση υπηρεσίας. (ΦΕΚ 1071/Β/1982).

 

Μέρος Πρώτο: Δήμοι και Κοινότητες - Σύσταση και αρμοδιότητες

 

Κεφάλαιο Α: Γενική διάταξη

 

Άρθρο 1: Πρώτη βαθμίδα της τοπικής αυτοδιοικήσεως

 

Κεφάλαιο Β: Αναγνώριση Δήμων και Κοινοτήτων - Μεταβολές

 

Άρθρο 2: Αναγνώριση και διαίρεση δήμων

Άρθρο 3: Αναγνώριση κοινοτήτων

Άρθρο 4: Ένωση δήμων και κοινοτήτων

Άρθρο 5: Προσάρτηση συνοικισμών

Άρθρο 6: Πληθυσμός - Εκλογείς κάτοικοι

Άρθρο 7: Αίτηση για την αναγνώριση και τις μεταβολές δήμων και κοινοτήτων

Άρθρο 8: Γνωμοδοτικό συμβούλιο για την αναγνώριση και τις μεταβολές

Άρθρο 9: Τύπος για την αναγνώριση και τις μεταβολές

Άρθρο 10: Όνομα, έδρα και σφραγίδα των δήμων και κοινοτήτων

Άρθρο 11: Μετονομασία δήμων, κοινοτήτων, συνοικισμών και θέσεων

Άρθρο 12: Ονομασία και μετονομασία συνοικιών, οδών - πλατειών

 

Κεφάλαιο Γ: Όρια Δήμων και Κοινοτήτων

 

Άρθρο 13: Περιφέρεια

Άρθρο 14: Επιτροπή ορίων

Άρθρο 15: Διαφορές από την εφαρμογή της νομοθεσίας καθορισμού ορίου της εδαφικής περιφέρειας των δήμων και κοινοτήτων

Άρθρο 16: Νέος καθορισμός ορίων

 

Κεφάλαιο Δ: Δημότες

 

Άρθρο 17: Δημοτικότητα

Άρθρο 18: Κτήση δημοτικότητας

Άρθρο 18Α

Άρθρο 19: Μεταδημότευση υποψηφίων στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές

Άρθρο 20: Απώλεια της δημοτικότητας

Άρθρο 21: Δημοτολόγιο

Άρθρο 22: Γενικά δικαιώματα και υποχρεώσεις των δημοτών και των κατοίκων

 

Κεφάλαιο Ε: Αρμοδιότητες Δήμων και Κοινοτήτων

 

Άρθρο 23: Γενική αρμοδιότητα

Άρθρο 24: Αποκλειστικές αρμοδιότητες

Άρθρο 25: Συντρέχουσες αρμοδιότητες

Άρθρο 26: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων - Μεταφορά πόρων

Άρθρο 27: Κατάργηση Λιμενικών ταμείων - Μεταφορά αρμοδιοτήτων κ.λ.π.

Άρθρο 28: Προγραμματικές συμβάσεις

Άρθρο 29: Ανάθεση της ασκήσεως δραστηριοτήτων σε άλλα νομικά πρόσωπα

Άρθρο 30: Δημοτικές- κοινοτικές διατάξεις

Άρθρο 31: Γνώμη των συμβουλίων για ειδικά θέματα - Συμμετοχή σε προγράμματα περιφερειακής αναπτύξεως

 

Μέρος Δεύτερο: Δημοτικές και κοινοτικές αρχές - Εκλογή

 

Τμήμα Α: Δημοτικές και Κοινοτικές Αρχές

 

Άρθρο 32: Κοινοτικές αρχές

Άρθρο 33: Δημοτικές αρχές

Άρθρο 34: Διάρκεια δημοτικής και κοινοτικής περιόδου

 

Τμήμα Β: Εκλογή Δημοτικών και Κοινοτικών Αρχών

 

Κεφάλαιο Α: Εκλογές - Εκλογείς και Εκλόγιμοι

 

Άρθρο 35: Εκλογές σε νέους δήμους και νέες κοινότητες

Άρθρο 36: Εκλογικό δικαίωμα

Άρθρο 37: Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

Άρθρο 38: Εκλογικοί κατάλογοι

Άρθρο 39: Προσόντα εκλογιμότητας

Άρθρο 40: Κωλύματα και ασυμβίβαστα

Άρθρο 41: Ασυμβίβαστο εξαιτίας οφειλών

Άρθρο 42: Επαγγελματική δραστηριότητα δημάρχων

Άρθρο 43: Διαπίστωση της εκπτώσεως

 

Κεφάλαιο Β: Εφορευτικές επιτροπές και αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής

 

Άρθρο 44: Μέλη των εφορευτικών επιτροπών

Άρθρο 45: Αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής και έφοροι των αντιπροσώπων

Άρθρο 46: Αποζημίωση των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής

 

Κεφάλαιο Γ: Συνδυασμοί υποψηφίων - προθεσμίες

 

Άρθρο 47: Υποψηφιότητες

Άρθρο 48: Διοικητική Επιτροπή

Άρθρο 49: Καταρτισμός συνδυασμών

Άρθρο 50: Κατάργηση κοινότητας σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται δήλωση συνδυασμού

Άρθρο 51: Ανακήρυξη και κοινοποίηση συνδυασμών

Άρθρο 52: Αντικατάσταση υποψηφίων που πέθαναν

Άρθρο 53: Δικαιώματα συνδυασμών

Άρθρο 54: Πρόγραμμα της εκλογής

Άρθρο 55: Υπολογισμός προθεσμιών

 

Κεφάλαιο Δ: Ψηφοδέλτια - Φάκελοι - Διεξαγωγή της ψηφοφορίας

 

Άρθρο 56: Μορφή των ψηφοδελτίων

Άρθρο 57: Εκτύπωση και διανομή των ψηφοδελτίων

Άρθρο 58: Περιεχόμενο των ψηφοδελτίων

Άρθρο 59: Άκυρα ψηφοδέλτια

Άρθρο 60: Εκλογικοί φάκελοι

Άρθρο 61: Έναρξη και λήξη της ψηφοφορίας

Άρθρο 62: Ψηφοφορία εκλογέων που μετακινούνται ομαδικά

Άρθρο 63: Ματαίωση της ψηφοφορίας

Άρθρο 64: Εφαρμογή των διατάξεων της εκλογικής νομοθεσίας

 

Κεφάλαιο Ε: Εκλογικό σύστημα

 

Άρθρο 65: Επιτυχών - επιλαχόντες συνδυασμοί - Εκλογή δημάρχου και προέδρου κοινότητας

Άρθρο 66: Κατανομή των εδρών των δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων

Άρθρο 67: Τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι- Ισοψηφία

Άρθρο 68: Περιπτώσεις ισοψηφίας συνδυασμών

Άρθρο 69: Εξαγωγή και δημοσίευση των αποτελεσμάτων της εκλογής

Άρθρο 70: Επανάληψη της ψηφοφορίας

Άρθρο 71: Παραίτηση ή θάνατος υποψηφίου δημάρχου ή προέδρου κοινότητας σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Έλεγχος και εκδίκαση του κύρους των εκλογών

 

Άρθρο 72: Έκθεση πρακτικών και άσκηση προσφυγών

Άρθρο 73: Επικύρωση της εκλογής

Άρθρο 73Α: Κατάθεση και περιεχόμενο ενστάσεων

Άρθρο 73Β: Εκδίκαση των ενστάσεων

Άρθρο 73Γ: Διαδικασία για την εκδίκαση

Άρθρο 73Δ: Απόφαση για ενστάσεις

Άρθρο 73Ε: Έφεση - διόρθωση αποφάσεων

Άρθρο 73ΣΤ: Κρίση για προϋφιστάμενες ανικανότητες και κωλύματα

Άρθρο 73Ζ: Αναίρεση

Άρθρο 74: Επανάληψη της εκλογής σε περίπτωση ακυρώσεως

Άρθρο 75: Ορκωμοσία των δημοτικών και κοινοτικών αρχών

 

Κεφάλαιο Ζ: Αποποίηση και παραίτηση

 

Άρθρο 76: Αποποίηση εκλογής

Άρθρο 77: Παραίτηση

 

Κεφάλαιο Η: Αναπλήρωση συμβούλων - Μερικές εκλογές

 

Άρθρο 78: Αναπλήρωση συμβούλων

Άρθρο 79: Εκλογή εξαιτίας διαλύσεως συμβουλίων

 

Μέρος τρίτο: Διοίκηση κοινοτήτων

 

Κεφάλαιο Α: Διοίκηση κοινοτήτων

 

Άρθρο 80: Αρμοδιότητες του κοινοτικού συμβουλίου

Άρθρο 81: Σύγκληση και λειτουργία του κοινοτικού συμβουλίου

Άρθρο 82: Τόπος συνεδριάσεως, απαρτία και λήψη αποφάσεων του κοινοτικού συμβουλίου

Άρθρο 83: Πρακτικά συνεδριάσεως

Άρθρο 84: Κατεπείγοντα θέματα

Άρθρο 85: Υποχρεώσεις των κοινοτικών συμβούλων

Άρθρο 86: Κώλυμα συμμετοχής στη συνεδρίαση

Άρθρο 87: Αρμοδιότητες του προέδρου της κοινότητας

Άρθρο 88: Εκλογή Αντιπροέδρου της Κοινότητας

Άρθρο 89: Αναπλήρωση του προέδρου της κοινότητας

Άρθρο 90: Εκλογή νέου προέδρου της κοινότητας

Άρθρο 91: Διαμονή και απουσία του προέδρου της κοινότητας

Άρθρο 92: Κοινοτικό κατάστημα και βιβλία

 

Κεφάλαιο Β: Διοίκηση Δήμων

 

Άρθρο 93: Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου

Άρθρο 94: Εκλογή Προεδρείου

Άρθρο 95: Σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου

Άρθρο 96: Λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου

Άρθρο 97: Επιτροπές του δημοτικού συμβουλίου

Άρθρο 98: Δημαρχιακή Επιτροπή - Αρμοδιότητες

Άρθρο 99: Εκλογή της δημαρχιακής επιτροπής

Άρθρο 100: Λειτουργία της δημαρχιακής επιτροπής

Άρθρο 101: Αρμοδιότητες του Δημάρχου

Άρθρο 102: Αντιδήμαρχοι

Άρθρο 103: Εξουσιοδότηση υπογραφών

Άρθρο 104: Αναπλήρωση του δημάρχου

Άρθρο 105: Εκλογή νέου δημάρχου

Άρθρο 106: Ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων

Άρθρο 107: Διαίρεση δήμων σε διαμερίσματα

Άρθρο 108: Λαϊκή συνέλευση

Άρθρο 109: Σύσταση δημοτικών νομικών προσώπων (τοπικών συμβουλίων) - Πόροι - Λειτουργία

 

Κεφάλαιο Γ: Δημοτική Αποκέντρωση

 

Άρθρο 110: Όργανα τοπικού συμβουλίου

Άρθρο 111: Οικονομική διοίκηση - Έργα

Άρθρο 112: Προσωπικό

Άρθρο 113: Κατάργηση των τοπικών συμβουλίων

Άρθρο 114: Κωλύματα-Ασυμβίβαστα

Άρθρο 115: Εκλογή μελών του τοπικού συμβουλίου

Άρθρο 116: Εκλογείς

Άρθρο 117: Συνδυασμοί

Άρθρο 118: Ψηφοδέλτια

Άρθρο 119: Εκλογική διαδικασία

Άρθρο 120: Λαϊκή συμμετοχή

Άρθρο 121: Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων

 

Κεφάλαιο Δ: Δημοτικά Διαμερίσματα - Όργανα - Εκλογή και λειτουργία αυτών

 

Άρθρο 122: Δημοτική αποκέντρωση

Άρθρο 123: Όργανα δημοτικού διαμερίσματος

Άρθρο 124: Υποψηφιότητες

Άρθρο 125: Εκλογείς

Άρθρο 126: Συνδυασμοί

Άρθρο 127: Ψηφοδέλτια

Άρθρο 128: Εκλογικό σύστημα

Άρθρο 129: Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων για την εκλογή συμβούλων δημοτικών διαμερισμάτων

Άρθρο 130: Αρμοδιότητες συμβουλίου δημοτικού διαμερίσματος

Άρθρο 131: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο συμβούλιο και στον πρόεδρο του συμβουλίου του δημοτικού διαμερίσματος

Άρθρο 132: Σύγκληση και λειτουργία του συμβουλίου δημοτικού διαμερίσματος

Άρθρο 133: Συνεδριάσεις, απαρτία, αποφάσεις κ.λ.π.

Άρθρο 134: Πρακτικά συνεδριάσεως - Αποφάσεις συμβουλίων

Άρθρο 135: Αποστολή αποφάσεων συμβουλίων δημοτικού διαμερίσματος στο δήμο

Άρθρο 136: Αρμοδιότητες προέδρου και αντιπροέδρου δημοτικού διαμερίσματος

Άρθρο 137: Εκλογή προέδρου και αντιπροέδρου του συμβουλίου δημοτικού διαμερίσματος

Άρθρο 138: Υποχρεώσεις συμβούλων δημοτικού διαμερίσματος

Άρθρο 139: Επιτροπές

Άρθρο 140: Αναφορές προτάσεις κατοίκων δημοτικών διαμερισμάτων

Άρθρο 141: Πληροφόρηση δημοτών

Άρθρο 142: Εφαρμογή ευρείας λαϊκής συμμετοχής

Άρθρο 143: Αξίωμα τιμητικό - Έξοδα κινήσεως

 

Κεφάλαιο Ε: Εκπρόσωποι Συνοικισμών, Δήμων και Κοινοτήτων - Πάρεδροι

 

Άρθρο 144: Λαϊκή συμμετοχή στη διοίκηση των συνοικισμών - Πάρεδρος

Άρθρο 145: Εκλογή - Θητεία - Εγκατάσταση παρέδρου

Άρθρο 146: Υποψηφιότητα

Άρθρο 147: Συνδυασμοί

Άρθρο 148: Ψηφοδέλτια

Άρθρο 149: Εκλογικό σύστημα

Άρθρο 150: Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων για την εκλογή παρέδρων

Άρθρο 151: Αρμοδιότητες των παρέδρων των συνοικισμών

Άρθρο 152: Λειτουργία δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων με συμμετοχή των παρέδρων των συνοικισμών

Άρθρο 153: Συνέλευση συνοικισμού

Άρθρο 154: Υποχρεώσεις παρέδρων συνοικισμών

Άρθρο 155: Αξίωμα παρέδρου - Έξοδα κινήσεως

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Συνοικιακά συμβούλια

 

Άρθρο 156: Λαϊκή συμμετοχή στις τοπικές υποθέσεις - Συνοικίες

Άρθρο 157: Όργανα της συνοικίας

Άρθρο 158: Αρμοδιότητες συνοικιακού συμβουλίου

Άρθρο 159: Εκλογή και λειτουργία συνοικιακού συμβουλίου

 

Κεφάλαιο Ζ: Έξοδα παραστάσεως και κινήσεως των δημοτικών και κοινοτικών αρχών

 

Άρθρο 160: Έξοδα παραστάσεως

Άρθρο 161: Έξοδα κινήσεως - Έξοδα κηδείας

 

Κεφάλαιο Η: Εποπτεία των πράξεων των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων και της δημαρχιακής επιτροπής

 

Άρθρο 162: Εκτελεστότητα πράξεων

Άρθρο 163: Ακυρότητα πράξεων

Άρθρο 164: Άσκηση ουσιαστικού ελέγχου από το νομάρχη

Άρθρο 165: Εποπτεία των πράξεων της δημαρχιακής επιτροπής

Άρθρο 166: Προσφυγή κατά των αποφάσεων του νομάρχη

Άρθρο 167: Προθεσμία για την έγκριση κ.λ.π. από άλλες αρχές των πράξεων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως

 

Κεφάλαιο Θ: Ευθύνες των αιρετών οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης

 

Άρθρο 168: Αστική ευθύνη

Άρθρο 169: Πειθαρχική ευθύνη

Άρθρο 170: Πειθαρχική διαδικασία

Άρθρο 171: Αποκλειστική άσκηση της πειθαρχικής δικαιοδοσίας από το νομάρχη

Άρθρο 172: Έκπτωση εξαιτίας καταδίκης

Άρθρο 173: Απόλυση

 

Κεφάλαιο Ι: Δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα - ιδρύματα

 

Άρθρο 174: Σύσταση

Άρθρο 175: Διοίκηση

Άρθρο 176: Συμμετοχή δωρητών στη διοίκηση

Άρθρο 177: Εκλογή και θητεία των μελών των διοικητικών συμβουλίων

Άρθρο 178: Χαρακτήρας του αξιώματος των μελών του διοικητικού συμβουλίου

Άρθρο 179: Αναπλήρωση του προέδρου απαρτία του διοικητικού συμβουλίου

Άρθρο 180: Εκτελεστική επιτροπή

Άρθρο 181: Αρμοδιότητες

Άρθρο 182: Λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου και εποπτεία

Άρθρο 183: Πόροι

Άρθρο 184: Οικονομική διοίκηση

Άρθρο 185: Κατάργηση

Άρθρο 186: Ιδρύματα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που συνενώνονται

Άρθρο 187: Λοιπά δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα

Άρθρο 188: Νομικά πρόσωπα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που συνενώνονται

Άρθρο 189: Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων

 

Κεφάλαιο ΙΑ: Σύνδεσμοι δήμων και κοινοτήτων

 

Άρθρο 190: Σύσταση

Άρθρο 191: Διοίκηση

Άρθρο 192: Αρμοδιότητες και λειτουργίες των οργάνων του συνδέσμου

Άρθρο 193: Έξοδα παράστασης και κινήσεως

Άρθρο 194: Πόροι

Άρθρο 195: Διάλυση

Άρθρο 196: Αναπτυξιακοί σύνδεσμοι

Άρθρο 197: Σύνδεσμοι Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που συνενώνονται

 

Μέρος τέταρτο: Οικονομική διοίκηση - περιουσία - έργα - απαλλοτριώσεις

 

Τμήμα Α: Οικονομική διοίκηση

 

Κεφάλαιο Α: Προϋπολογισμοί δήμων και κοινοτήτων

 

Άρθρο 198: Περιεχόμενο προϋπολογισμού

Άρθρο 199: Οικονομικό έτος και παράτασή του

Άρθρο 200: Έσοδα

Άρθρο 201: Δαπάνες

Άρθρο 202: Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού

Άρθρο 203: Διάρκεια της ισχύος του προϋπολογισμού

Άρθρο 204: Μεταφορά πιστώσεως για την εκτέλεση έργου - αποθεματικό

Άρθρο 205: Έλεγχος προϋπολογισμού

 

Κεφάλαιο Β: Απολογισμοί δήμων και κοινοτήτων

 

Άρθρο 206: Απολογισμός δήμων

Άρθρο 207: Απολογισμός κοινοτήτων

Άρθρο 208: Υποβολή στατιστικών στοιχείων

 

Κεφάλαιο Γ: Λογοδοσία

 

Άρθρο 209: Λογοδοσία δημάρχου

Άρθρο 210: Λογοδοσία του προέδρου της κοινότητας

 

Κεφάλαιο Δ: Ταμιακή υπηρεσία

 

Άρθρο 211: Διεξαγωγή

Άρθρο 212: Είσπραξη εσόδων

Άρθρο 213: Έλεγχος της ταμιακής διαχειρίσεως

Άρθρο 214: Αναστολές χρεών - διευκολύνσεις οφειλετών

 

Κεφάλαιο Ε: Δημοτική και κοινοτική διαχείριση

 

Άρθρο 215: Έντοκη κατάθεση εσόδων των δήμων και κοινοτήτων

Άρθρο 216: Εντάλματα προπληρωμής

Άρθρο 217: Πάγια προκαταβολή

Άρθρο 218: Διαγραφή χρεών

Άρθρο 219: Γενικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Δάνεια

 

Άρθρο 220: Διαδικασία συνομολογήσεως

Άρθρο 221: Δαπάνες για τη συνομολόγηση

Άρθρο 222: Παράταση της ισχύος φορολογιών έως την εξόφληση των δανείων

 

Τμήμα Β: Περιουσία

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 223: Γενικές υποχρεώσεις - προστασία

Άρθρο 224: Ακίνητη περιουσία σε περίπτωση αναγνωρίσεως δήμου ή κοινότητας

Άρθρο 225: Τύχη της περιουσίας δήμων ή κοινοτήτων σε περίπτωση ενώσεως

Άρθρο 226: Κατανομή οφειλών σε περίπτωση προσαρτήσεως ή αναγνωρίσεως

Άρθρο 227: Διάθεση - διαχείριση βοσκοτόπων

Άρθρο 228: Κτηματολόγια

Άρθρο 229: Δωρεές ακινήτων

Άρθρο 230: Δωρεάν παραχώρηση της χρήσεως δημοτικών και κοινοτικών ακινήτων

Άρθρο 231: Εκποίηση ακινήτων

Άρθρο 232: Εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους δημότες

Άρθρο 233: Διάθεση αποκαλυπτομένων καλλιεργητικών εκτάσεων

Άρθρο 234: Ανταλλαγή ακινήτων

Άρθρο 235: Αγορά ακινήτων

Άρθρο 236: Εκμίσθωση ακινήτων των δήμων και των κοινοτήτων

Άρθρο 237: Μίσθωση ακινήτων από τους δήμους και τις κοινότητες

Άρθρο 238: Εκμίσθωση γης των δήμων και κοινοτήτων

Άρθρο 239: Μεταγραφή συμβάσεων

Άρθρο 240: Εκμετάλλευση δημοτικών και κοινοτικών δασών

Άρθρο 241: Ακίνητη περιουσία που ανήκει σε περισσότερους δήμους ή κοινότητες

Άρθρο 242: Κινητά πράγματα των δήμων και κοινοτήτων

 

Κεφάλαιο Β: Ειδικές διατάξεις

 

Άρθρο 243: Παραχώρηση περιουσιακών στοιχείων σε δήμους και κοινότητες

Άρθρο 244: Ανέγερση κατοικιών και διδακτηρίων

Άρθρο 245: Επιχορηγήσεις και βοηθήματα

Άρθρο 246: Συμβιβασμός και κατάργηση δίκης

Άρθρο 247: Δημοπρασίες

 

Τμήμα Γ: Έργα και Προμήθειες απαλλοτριώσεις

 

Κεφάλαιο Α: Έργα και προμήθειες

 

Άρθρο 248: Τεχνικό πρόγραμμα

Άρθρο 249: Κατάργηση ουσιαστικού ελέγχου

Άρθρο 250: Εκτέλεση προμηθειών και εργασιών

Άρθρο 251: Απευθείας ενέργεια εξαιρουμένων προμηθειών και ανάθεση ή εκτέλεση εργασιών από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας ή τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου των φορέων του άρθρου 250

Άρθρο 252: Περιορισμοί και όροι για την εκτέλεση μεταφορών και εργασιών και τη διενέργεια εξαιρουμένων προμηθειών της παραγράφου 2 του άρθρου 250

Άρθρο 253: Παρεκκλίσεις

Άρθρο 254: Επίλυση διαφορών

Άρθρο 255: Αστυνόμευση των έργων

Άρθρο 256: Γενικές Διατάξεις

 

Κεφάλαιο Β: Απαλλοτριώσεις και επεμβάσεις στην ιδιοκτησία

 

Άρθρο 257: Απαλλοτρίωση, δουλεία, εξαγορά επιχειρήσεων

Άρθρο 258: Κήρυξη της απαλλοτρίωσης και σύσταση δουλείας

Άρθρο 259: Λοιπές επεμβάσεις στην ιδιοκτησία

 

Μέρος πέμπτο: Επιχειρήσεις

 

Άρθρο 260: Σύσταση και νομική φύση

Άρθρο 261: Διοίκηση

Άρθρο 262: Αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου

Άρθρο 263: Διαχείριση

Άρθρο 264: Ταμιακή υπηρεσία και διαχειριστικός έλεγχος

Άρθρο 265: Εποπτεία των επιχειρήσεων

Άρθρο 266: Κανονισμοί

Άρθρο 267: Διάλυση

Άρθρο 268: Διαδημοτικές και διακοινοτικές επιχειρήσεις

Άρθρο 269: Κατάργηση μικρών επιχειρήσεων - Τύχη προσωπικού

Άρθρο 270: Εξουσιοδοτήσεις - Ανάλογη εφαρμογή

Άρθρο 271: Δημοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις συνεταιριστικού χαρακτήρα

Άρθρο 272: Ανώνυμες εταιρείες με συνεταιρισμούς

Άρθρο 273: Δημοτικές Εταιρείες Λαϊκής Βάσης

Άρθρο 274: Επιχειρήσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης - Κίνητρα

Άρθρο 275: Επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που συνενώνονται

 

Μέρος έκτο: Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

 

Τμήμα Α: Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 276: Αρμοδιότητα για την έκδοση διαταγμάτων

Άρθρο 277: Πληθυσμός

Άρθρο 278: Ρύθμιση της σταθμεύσεως οχημάτων

Άρθρο 279: Εκτέλεση ειδικών καθηκόντων των δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων

Άρθρο 280: Συμμετοχή εκπροσώπων των δήμων και κοινοτήτων σε συλλογικά όργανα

Άρθρο 281: Ειδική άδεια για την άσκηση καθηκόντων των αιρετών οργάνων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο 282: Αδελφοποίηση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο 283: Αποζημιώσεις των μελών των επιτροπών και των συμβουλίων

Άρθρο 284: Οδοιπορικά έξοδα αποζημιώσεως μελών της επιτροπής ορίων

Άρθρο 285: Γενικές διατάξεις για τις επιδόσεις, κοινοποιήσεις και δημοσιεύσεις

Άρθρο 286: Διατήρηση διατάξεων που προβλέπουν την παραχώρηση ακινήτου σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοικήσεως

Άρθρο 287: Φορολογικές απαλλαγές, ατέλειες, προνόμια

Άρθρο 288: Αναπροσαρμογή χρηματικών ορίων και ποσών

Άρθρο 289: Χρηματικά πρόστιμα

Άρθρο 290: Αμοιβή πληρεξουσίων δικηγόρων

Άρθρο 291: Διατάξεις που καταργούνται ή διατηρούνται

Άρθρο 292: Έκδοση διαταγμάτων - Ισχύς διαταγμάτων που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις

 

Τμήμα Β: Μεταβατικές διατάξεις

 

Άρθρο 293: Δημοτικότητα των ανηλίκων

Άρθρο 294: Υφιστάμενοι δήμοι και κοινότητες που δεν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του Κώδικα

Άρθρο 295: Λειτουργία δημοτικών και κοινοτικών ιδρυμάτων, νομικών προσώπων, συνδέσμων και επιχειρήσεων που έχουν συσταθεί με ειδικούς νόμους

Άρθρο 296: Νομικά πρόσωπα που εκτελούν σκοπούς αποκλειστικής αρμοδιότητας δήμων και κοινοτήτων

Άρθρο 297: Λειτουργία συνοικιακών συμβουλίων

 

Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευσή και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 31-05-1989

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.