Νόμος 2160/93 - Άρθρο 38

Άρθρο 38: Εταιρείες αναπτύξεως έργων υποδομής - Πεδίο εφαρμογής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πεδίο εφαρμογής αυτού του κεφαλαίου είναι τα κάθε είδους έργα υποδομής, ανεξαρτήτως φύσης, προϋπολογισμού άνω των 25 δισεκατομμυρίων δραχμών, τα οποία χρηματοδοτούνται είτε από τον τακτικό προϋπολογισμό είτε από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων είτε από τον προϋπολογισμό Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα είτε από κοινοτικούς πόρους ή χρηματοδοτούνται εν όλω ή εν μέρη από τρίτους, είτε με οποιονδήποτε συνδυασμό των ανωτέρω.

 

2. Για την ταχύτερη προώθηση, συντονισμό, οργάνωση και εφαρμογή των διαδικασιών, την εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών και την υλοποίηση γενικά έργων υποδομής στην Ελλάδα, δύναται με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του καθ' ύλην αρμόδιου υπουργού, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να ιδρύονται νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και να εγκρίνεται το καταστατικό αυτών, το κείμενο του οποίου θα δημοσιεύεται επίσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι εταιρείες αυτές, που εφεξής θα ονομάζονται για τους σκοπούς του παρόντος εταιρείες ανάπτυξης έργων υποδομής, θα έχουν τη μορφή ανωνύμου εταιρείας. Με τις ίδιες αποφάσεις δύναται να καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες σχετικά με την οργάνωση, λειτουργία και διοίκηση των εταιρειών ανάπτυξης έργων υποδομής.

 

3. Σκοπός των εταιρειών ανάπτυξης έργων υποδομής είναι η εκπόνηση όλων των απαιτουμένων μελετών και ο συντονισμός, η οργάνωση, διοίκηση, εκτέλεση, λειτουργία και εκμετάλλευση έργων υποδομής στην Ελλάδα.

 

4. Για την εκπλήρωση του σκοπού τους, οι εταιρείες μπορούν ενδεικτικά:

 

α) να συνεργάζονται με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, με οποιονδήποτε τρόπο,

β) να αντιπροσωπεύουν οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς,

γ) να συνάπτουν συμβάσεις προς εξεύρεση οικονομικών πόρων, στις οποίες το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να χορηγεί την εγγύησή του,

δ) να αναθέτουν σε τρίτους οποιοδήποτε έργο, υπηρεσία ή προμήθεια εξοπλισμού και

ε) να αναθέτουν καθήκοντα συμβούλου σε ημεδαπά ή αλλοδαπά ή φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

 

5. Το καταστατικό των εταιρειών ανάπτυξης έργων υποδομής θα περιλαμβάνει το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψης αυτού και τον αριθμό και το είδος των μετοχών της εταιρείας, τα ονόματα των μελών του πρώτου διοικητικού συμβουλίου, καθώς και όλες τις λοιπές διατάξεις που απαιτούνται σύμφωνα με τον κωδικοποιημένο νόμο [Ν] 2190/1920, ο οποίος για ότι δεν ρυθμίζεται και δεν αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού θα εφαρμόζεται συμπληρωματικά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από την παράγραφο 18 του άρθρου 5 του νόμου 2229/1994 (ΦΕΚ 138/Α/1994).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.