Νόμος 2160/93 - Άρθρο 39

Άρθρο 39


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι εταιρείες ανάπτυξης έργων υποδομής λειτουργούν σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, δεν υπάγονται στην κατηγορία των οργανισμών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και δεν εφαρμόζονται σε αυτές οι διατάξεις που διέπουν εταιρείες που άμεσα ή έμμεσα ανήκουν στο Δημόσιο. Οι εταιρείες ανάπτυξης έργων υποδομής είναι εταιρείες κοινής ωφέλειας.

 

2. Το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να είναι ο αποκλειστικός ή κύριος μέτοχος των εταιρειών ανάπτυξης έργων υποδομής κατά την ίδρυση αυτών.

 

3. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και του καθ' ύλην αρμόδιου υπουργού, δύναται να μεταβιβάζεται τμήμα ή ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τίμημα, όρους και προϋποθέσεις που θα καθορίζονται από τις αποφάσεις αυτές. Στην περίπτωση που τμήμα ή σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας ανάπτυξης έργων υποδομής μεταβιβαστεί σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει αναλάβει την εκτέλεση έργου για λογαριασμό της εταιρείας, διακόπτεται από την ημερομηνία μεταβίβασης των μετοχών, οποιαδήποτε χρηματοδότηση του έργου από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ή από τον τακτικό προϋπολογισμό.

 

4. Επιφυλασσομένων των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου, η νομοθεσία περί δημοσίων έργων δεν ισχύει για τις εταιρείες ανάπτυξης έργων υποδομής, εκτός αν άλλως ρητά ορίζεται στο καταστατικό της εταιρείας.

 

5. Η στελέχωση των εταιρειών γίνεται ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες, με μετατάξεις ή αποσπάσεις υπαλλήλων από άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή με πρόσληψη προσωπικού κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων περί προσλήψεων και αμοιβών στο δημόσιο τομέα.

 

Η μισθοδοσία του πάσης φύσεως προσωπικού και γενικώς οι δαπάνες της εταιρείας για την υλοποίηση των έργων βαρύνουν τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου προγράμματος και αποτελούν μέρος του κόστους των έργων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από την παράγραφο 18 του άρθρου 5 του νόμου 2229/1994 (ΦΕΚ 138/Α/1994).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.