Νόμος 2166/93 - Άρθρο 13

Άρθρο 13


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εσωτερική οργάνωση και η διοίκηση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς θα ρυθμιστούν με νόμο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 39 του νόμου [Ν] 2324/1995 (ΦΕΚ 146/Α/1995).

 

2. Οι κανονιστικού περιεχομένου αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύουν από την έκδοσή τους εφόσον τούτο ρητά ορίζεται σ' αυτές. Δεν απαιτείται δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των ατομικού περιεχομένου αποφάσεων των παραπάνω οργάνων, οι οποίες ισχύουν από την έκδοσή τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με παράγραφο 3 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α/1994), με την παράγραφο 1 του άρθρου 39 του νόμου [Ν] 2324/1995 (ΦΕΚ 146/Α/1995).

 

3. Μέχρι της εκδόσεως του νόμου που προβλέπεται στην παράγραφο 1:

 

(α) Οι εποπτικές, λειτουργικές, ελεγκτικές, νομικές και ερευνητικές δραστηριότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, από 03-02-1994, θα υποστηρίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας ορίζονται οι υπάλληλοι, από τους υπηρετούντες στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, στους οποίους ανατίθενται καθήκοντα υποστήριξης των εργασιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά το ανωτέρω χρονικά διάστημα. Η διαπίστωση του χρόνου λήψεως της ως άνω υποστήριξης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.

 

(β) Το έσοδα που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου 79 του νόμου [Ν] 1969/1993 (ΦΕΚ 167/Α/1993), όπως ισχύει, κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος. Εφόσον οι πόροι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επαρκούν για την κάλυψη των δαπανών του προϋπολογισμού της, περιλαμβανομένων και των δαπανών της για πάγια και πάσης φύσεως εξοπλισμό, το τυχόν προκύπτον κατά την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους πλεόνασμα κατά τα ανωτέρω αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας διάταξης, το τυχόν πλεόνασμα αποτελείται από τη διαφορά των αυλικών εσόδων μείον τις συνολικές δαπάνες, όπως αυτά προκύπτουν μετά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με παράγραφο 4 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α/1994) και τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 39 του νόμου [Ν] 2324/1995 (ΦΕΚ 146/Α/1995).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.