Νόμος 2166/93 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Λοιπά κίνητρα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 43/1975 περί ιδρύσεως εθνικής βιομηχανίας αεροπορικού υλικού προστίθεται εδάφιο δεύτερο ως εξής:

 

{Σκοπός επίσης της Εταιρίας είναι οι κατασκευές και η παροχή υπηρεσιών στον τομέα ηλεκτρονικών (τηλεπικοινωνίες - πληροφορική - συστήματα ελέγχου πυρός - αναμεταδότες τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων), σε παντός είδους κινητήρες (στρατιωτικούς και πολιτικούς), καθώς και στα παρελκόμενα αυτών, σε συστήματα ήπιων μορφών ενέργειας και σε οπλικά συστήματα παντός τύπου (εγκατεστημένα επί ιπτάμενων μέσων, εδάφους, πλοίων και παντός τύπου χερσαίων οχημάτων), και η παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης πάνω στα αντικείμενα δραστηριότητας της Εταιρίας. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατόν να επεκτείνεται ο σκοπός της Εταιρίας και σε άλλες συναφείς δραστηριότητες.}

 

2. Οι ρυθμίσεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 25 του νόμου 1914/1990 (ΦΕΚ 178/Α/1990) δεν εφαρμόζονται υποχρεωτικώς, αλλά μόνο δυνητικώς, κατόπιν σχετικής ειδικής αποφάσεως της ΔΕΑ.

 

3. Η παράγραφος 1)β' εδάφιο πέμπτο του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2000/1991 τροποποιείται ως εξής:

 

{Για την εφαρμογή της διαδικασίας αυτής πρέπει πριν την υποβολή των δεσμευτικών προσφορών να έχει υποβληθεί αποτίμηση της επιχείρησης ή εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων αυτής από ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο, διάφορο του μεσολαβούντος στην πώληση.}

 

4. Στο τέλος του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2000/1991 όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 70 παράγραφος 1 του νόμου 2065/1992 (ΦΕΚ 113/Α/1992) προστίθεται νέα παράγραφος 4, η οποία έχει ως εξής:

 

{4. Οι προσλαμβανόμενοι, κατά τις προηγούμενες παραγράφους ή κατά άλλο τρόπο κάθε ειδικότητος οι συμβούλων ή ανάδοχοι εκδόσεως, έχουν κατά την εκτέλεση των βάσει της συμβάσεως τους με το Δημόσιο καθηκόντων, δικαίωμα άμεσης προσβάσεως χρήσεως και λήψεως αντιγράφων όλων των αναγκαίων οικονομικών, λογιστικών, νομικών και λοιπών στοιχείων της επιχειρήσεως και έχουν εν γένει δικαιώματα ελέγχου αντίστοιχα προς εκείνα των Ορκωτών Ελεγκτών, εφαρμοζομένων των κυρώσεων των προβλεπομένων στην παράγραφο 12 του άρθρου 38 του νόμου 2065/1992, όπως ισχύει.}

 

5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 28 του νόμου [Ν] 2075/1992 (ΦΕΚ 129/Α/1992) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η ΕΕΤ εκδίδει μέχρι τέλους Αυγούστου 1993 άδεια αποκλειστικής παροχής υπηρεσιών σταθερής (φωνητικής) τηλεφωνίας στον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Στην άδεια ορίζονται και οι άλλες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, που παρέχονται από τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος επί αποκλειστικής ή μη βάσεως, καθώς και οι όροι ασκήσεως των εκ της άδειας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων σύμφωνα με τη νομοθεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 

Μέχρι την έκδοση της ως άνω άδειας, ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος εξακολουθεί να παρέχει όλες τις από αυτόν διατιθέμενες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και να χρησιμοποιεί τις συχνότητες του ραδιοφάσματος στις οποίες εκπέμπει.

 

Κατ' εξαίρεση από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και αποκλειστικά μέχρι την ημερομηνία συστάσεως της ΕΕΤ και συγκροτήσεως αυτής σε σώμα, οι Υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών με κοινή απόφασή τους εκδίδουν την ως άνω άδεια του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος με τους ίδιους κατά το παρόν άρθρο όρους, εφόσον παρίσταται ανάγκη άμεσης εκδόσεως της άδειας του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος.}

 

6. Στον όγδοο στίχο της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του νόμου [Ν] 2075/1992 η πρόταση αποκλειστικά σε ιδιωτικούς φορείς γίνεται σε φορείς απαλειφόμενων των λέξεων αποκλειστικά και ιδιωτικούς.

 

7. Το άρθρο 7 του νόμου [Ν] 87/1975 (ΦΕΚ 152/Α/1975) καταργείται.

 

8. α. Η περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2000/1991 (ΦΕΚ 206/Α/1991) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Πώληση στοιχείων ενεργητικού ή και παθητικού, μεμονωμένων ή λειτουργικών συνόλων.}

 

β. Στην περίπτωση ε της ίδιας παραγράφου του άρθρου 5 διαγράφονται οι λέξεις σε ιδιώτες από τον πρώτο στίχο και οι λέξεις περιουσιακών και του φορέα από το δεύτερο στίχο.

 

γ. Η περίπτωση ζ της ίδιας παραγράφου του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2000/1991 καταργείται.

 

δ. Από τον πρώτο στίχο της περίπτωσης στ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2000/1991 (ΦΕΚ 206/Α/1991) απαλείφονται οι λέξεις σε ιδιώτες και της επιχείρησης.

 

ε. Η περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2000/1991 (ΦΕΚ 206/Α/1991) καταργείται.

 

στ. Στον πρώτο στίχο της περίπτωσης της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2000/1991 (ΦΕΚ 206/Α/1992) μεταξύ των λέξεων του συνόλου και των μετοχών προστίθενται οι λέξεις ή μέρους ενώ απαλείφονται οι λέξεις σε ιδιώτες και η φράση ή του πακέτου της πλειοψηφίας των μετοχών.

 

ζ. Από τον πρώτο στίχο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2000/1991 (ΦΕΚ 206/Α/1992) απαλείφονται οι λέξεις σε ιδιώτες.

 

9. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2000/1991, όπως αυτή προσετέθη με το άρθρο 70 του νόμου 2065/1992, προστίθεται στο τέλος της δεύτερης προτάσεως η ακόλουθη φράση: Περιλαμβανομένων των συμβούλων και αναδόχων εκδόσεως μετοχών.

 

10. Στην παράγραφο 12 του άρθρου 38 του νόμου [Ν] 2000/1992 (ΦΕΚ 113/Α/1992), στο πρώτο εδάφιο οι λέξεις γενικούς διευθυντές ή διευθυντές αντικαθίστανται με τις λέξεις γενικούς διευθυντές και στο προσωπικό κάθε βαθμίδας και κάθε ειδικότητας.

 

11. Οι επιχειρήσεις, οι οποίες εγκαθιστούν γραφεία στην Ελλάδα βάσει των αναγκαστικού νόμου [Ν] 89/1967, αναγκαστικού νόμου [Ν] 378/1968 και του νόμου [Ν] 814/1978, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ασφάλισης του αλλοδαπού προσωπικού τους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, Ταμείο Ασφαλίσεως Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων ή σε άλλο δημόσιο ασφαλιστικό φορέα, ή Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης στην Ελλάδα, για όλο το διάστημα που ισχύει η άδεια εργασίας και παραμονής τούτου, με την εξαίρεση του αλλοδαπού προσωπικού, που προέρχεται από χώρες της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας καθώς και από χώρες από τις οποίες αναγνωρίζεται ο εν Ελλάδι χρόνος ασφάλισης βάσει διμερών συμβάσεων κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ των χωρών αυτών και της Ελλάδας. Η παραπάνω απαλλαγή ισχύει και για τις εταιρίες που έχουν ήδη εγκατασταθεί και λειτουργούν στην Ελλάδα με το καθεστώς των ανωτέρω νόμων.

 

12. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του νόμου 1775/1988 τροποποιείται ως εξής:

 

{1. Οι εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου είναι ανώνυμες εταιρείες που έχουν σκοπό την προώθηση και υλοποίηση κυρίως επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας και σε ποσοστό τουλάχιστον 51% του χαρτοφυλακίου τους.

 

Οι εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου μπορούν ιδίως:

 

α. να ιδρύουν νέες επιχειρήσεις,

β. να συμμετέχουν στην αύξηση του κεφαλαίου υφιστάμενων εταιρειών,

γ. να παρέχουν εγγυήσεις για τη χορήγηση δανείων στις ανωτέρω επιχειρήσεις,

δ. να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις παραπάνω επιχειρήσεις για την έρευνα της αγοράς, την ανάλυση επενδυτικών προγραμμάτων, την οργάνωση τους και γενικά κάθε άλλη υπηρεσία πρόσφορη για την πραγματοποίηση των σκοπών τους.}

 

13. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 1775/1988 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

{Για τον υπολογισμό του ύψους της επένδυσης υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας, εκτός από τις δαπάνες για την απόκτηση υλικών παγίων περιουσιακών στοιχείων λαμβάνονται υπόψη και οι δαπάνες για την κάλυψη προ-λειτουργικών δαπανών έρευνας αγοράς, εκπαίδευσης προσωπικού, απόκτησης τεχνογνωσίας και εξόδων ιδρύσεως και οργανώσεως.}

 

14. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του νόμου 1775/1988 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

{Η ανωτέρω απόφαση μπορεί να εκδοθεί και μετά την υλοποίηση της επένδυσης εφόσον η σχετική αίτηση έχει υποβληθεί πριν από την έναρξή της.}

 

15. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του νόμου 1775/1988 τροποποιείται ως εξής:

 

{1. Τα κέρδη που πραγματοποιούν οι εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου από την πώληση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχουν, απαλλάσσονται από το σχετικό φόρο εισοδήματος και εμφανίζονται σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού για την κάλυψη μελλοντικών ζημιών ή την προώθηση και υλοποίηση επενδύσεων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει το 15% της συνολικής επένδυσης.}

 

16. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του νόμου 1775/1988 τροποποιείται ως εξής:

 

{3. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει από κοινού με την εταιρεία παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου στην πραγματοποίηση επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας από επιχειρήσεις σύμφωνα με το εδάφιο δεύτερο, περίπτωση α' της παραγράφου 1, του άρθρου 1 έχει δικαίωμα να εκπέσει από τα εισοδήματα του τα πενήντα στα εκατό της συμμετοχής του. Η έκπτωση αυτή δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει κάθε έτος τα 25% της συμμετοχής και τα 50% των ετήσιων συνολικών εισοδημάτων.}

 

17. Στη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2008/1992 συμπεριλαμβάνονται και οι Ανώνυμες Γεωργικές Εταιρίες λαϊκής βάσης που έχουν κάθετη οργάνωση της παραγωγής και που το μετοχικό τους κεφάλαιο είναι σε ονομαστικές μετοχές και ο κάθε μέτοχος δεν δικαιούται να αποκτήσει μετοχές πάνω από το 1% του μετοχικού κεφαλαίου.

 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 32 του νόμου 2008/1992.

 

18. Επιτρέπεται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος η διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων ή με τη συμμετοχή με άλλα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ιδρύματα, διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων. Η διαχείριση αυτή υπάγεται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Οικονομικών κατά τα οριζόμενα με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και των αρμόδιων κοινοτικών οργάνων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.