Νόμος 2206/94 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 1746/1988 προστίθεται το εξής εδάφιο:

 

{Εάν οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, η μεταβίβασή τους μπορεί να γίνεται και με τη διαδικασία μεταβίβασης ονομαστικών μετοχών ανωνύμων εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, των άρθρων 33 και επόμενα του νόμου [Ν] 1806/1988 Τροποποίηση της Νομοθεσίας για τα Χρηματιστήρια Αξιών και της λοιπής χρηματιστηριακής νομοθεσίας, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά. Η Εταιρεία Αποθετηρίων υποχρεούται να θέτει στη διάθεση εκπροσώπων του Υπουργείου Εμπορίου, της Γενικής Γραμματείας Τύπου και πληροφοριών, της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, το Αρχείο Μετόχων, Αποθετηρίων Εγγράφων και Τίτλων Αποθετηρίων, που κατά νόμο τηρεί, ώστε να καθίσταται δυνατός ο έλεγχος και η παρακολούθηση της διακίνησης των μετοχών αυτών, καθώς και να παρέχει στους παραπάνω κάθε σχετική πληροφορία. Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών ανωνύμων εταιρειών που είναι ιδιοκτήτριες εφημερίδων ή περιοδικών ή ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών, καθώς και οι περιορισμοί στη συγκέντρωση μετοχών ανωνύμων εταιρειών που είναι ιδιοκτήτες τηλεοπτικών σταθμών, εξακολουθούν σε κάθε περίπτωση να ισχύουν, η δε παράβασή τους επιφέρει τις προβλεπόμενες διοικητικές και άλλες κυρώσεις. Ειδικά ως προς τις εταιρείες που είναι ιδιοκτήτριες τηλεοπτικών σταθμών, όποιος αποκτά μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε (25%) του μετοχικού κεφαλαίου τους, στερείται του δικαιώματος παράστασης και ψήφου στις γενικές συνελεύσεις μετόχων καθώς και οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων της πλειοψηφίας ή της μειοψηφίας ως προς τις μετοχές που υπερβαίνουν το πιο πάνω ποσοστό. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης επιβάλλει πρόστιμο ίσο με το πεντηκονταπλάσιο της χρηματιστηριακής αξίας των μετοχών που υπερβαίνουν το παραπάνω όριο ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διοικητική κύρωση.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.