Νόμος 2214/94 - Άρθρο 55

Άρθρο 55: Σύσταση Ειδικού Νομικού Γραφείου Φορολογίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Υπουργείο Οικονομικών συνιστάται Ειδικό Νομικό Γραφείο Φορολογίας, το οποίο αποτελεί Υπηρεσιακή Μονάδα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες γι' αυτό διατάξεις.

 

Η οργανική σύνθεση του Γραφείου αυτού αποτελείται:

 

α) από 1 αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως προϊστάμενο

 

β) 4 νομικούς συμβούλους

 

γ) 10 παρέδρους και

 

δ) 15 δικαστικούς αντιπροσώπους.

 

2. Στην αρμοδιότητα του Γραφείου αυτού ανήκουν:

 

α) Η υπεράσπιση όλων των φορολογικών και τελωνειακών υποθέσεων του Δημοσίου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

β) Η υπεράσπιση όλων των φορολογικών και τελωνειακών υποθέσεων του Δημοσίου ενώπιον των δευτεροβάθμιων διοικητικών δικαστηρίων Αθηνών-Πειραιώς, εφόσον το ποσό του αμφισβητούμενου φόρου ή δασμού υπερβαίνει τις 300.000 δραχμές με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος του ποσού αυτού.

 

γ) Η υπεράσπιση των φορολογικών και τελωνειακών υποθέσεων του Δημοσίου ενώπιον των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων διοικητικών δικαστηρίων Αθηνών- Πειραιώς, εφόσον λόγω της ιδιαίτερης σοβαρότητάς τους, με πράξη του Υπουργού Οικονομικών ανατεθούν στο Γραφείο αυτό.

 

δ) Η ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων υπεράσπιση των συμφερόντων του Δημοσίου επί υποθέσεων φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίας και των συναφών αδικημάτων.

 

ε) Η γνωμοδότηση επί ερωτημάτων σχετικών με φορολογικές ή τελωνειακές υποθέσεις ή περί της τηρητέας πορείας επί των υποθέσεων αυτών.

 

στ) Η άμεση ενημέρωση του Γραφείου του Υπουργού Οικονομικών, των αρμόδιων Κεντρικών Διευθύνσεων του Υπουργείου, για τις δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται στις υποθέσεις που χειρίσθηκε το Γραφείο.

 

ζ) Η δημιουργία Τράπεζας Νομικών Πληροφοριών και Τεκμηρίωσης, που να καλύπτει την ελληνική, κοινοτική και διεθνή νομοθεσία, νομολογία και βιβλιογραφία, σε σχέση με το φορολογικά εν γένει δίκαιο.

 

3. Ο Υπουργός Οικονομικών ή ο πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μπορεί με πράξη του να αναθέτει την υπεράσπιση φορολογικών, τελωνειακών υποθέσεων, υποθέσεων φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίας ή συναφών ποινικών υποθέσεων του Δημοσίου ενώπιον όλων των διοικητικών ή ποινικών δικαστηρίων της χώρας, είτε στο Ειδικά Νομικό Γραφείο Φορολογίας, είτε στα κατά τόπους λειτουργούντα γραφεία νομικών συμβούλων ή δικαστικά γραφεία, είτε στους δικηγόρους του Δημοσίου, οι οποίοι υπηρετούν στις έδρες των δικαστηρίων.

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να λειτουργεί στις μεγάλες δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, κλιμάκιο του Γραφείου αυτού. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το νομικό αντικείμενο του κλιμακίου και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εκτέλεση του έργου του.

 

5. Στον Υπουργό Οικονομικών υποβάλλεται στην αρχή κάθε χρόνου, με ευθύνη του προϊσταμένου του Γραφείου, έκθεση στην οποία περιέχονται ο αριθμός των υποθέσεων που χειρίσθηκε το Γραφείο κατά το προηγούμενο έτος, συνοπτική παράθεση της νομολογίας για το ίδιο έτος επί φορολογικών και τελωνειακών υποθέσεων, τυχόν σχετικές παρατηρήσεις και απόψεις, και ο,τι άλλο, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του, κρίνεται αναγκαίο για την προάσπιση των συμφερόντων του Δημοσίου.

 

6. Για τη στελέχωση του ως άνω Γραφείου οι οργανικές θέσεις του κυρίου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αυξάνονται κατά τρεις των νομικών συμβούλων, κατά έξι των παρέδρων και κατά δέκα των δικαστικών αντιπροσώπων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.