Νόμος 2214/94

Ν2214/1994: Αντικειμενικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2214/1994: Αντικειμενικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 75/Α/1994), 11-05-1994.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Αντικειμενικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος

 

Άρθρο 1: Ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος από Εμπορική επιχείρηση

Άρθρο 2: Ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος από ελευθέριο επάγγελμα

Άρθρο 3: Συμπληρωματικές διατάξεις

Άρθρο 4

Άρθρο 5: Προσδιορισμός ακαθάριστων εσόδων των εργολάβων, υπεργολάβων και εν γένει επιτηδευματιών, που εκτελούν οποιανδήποτε επί μέρους εργασία σε ανεγειρόμενες οικοδομές

Άρθρο 7: Υπόχρεοι σε δήλωση - Χρόνος υποβολής

Άρθρο 8: Εκπτώσεις - Απαλλαγές - Κίνητρα

Άρθρο 9: Μίσθωμα και εκμίσθωση γαιών

Άρθρο 12: Τεκμήρια δαπανών

 

Κεφάλαιο Β: Φορολογία εισοδήματος

 

I. Φυσικά Πρόσωπα

 

Άρθρο 13: Εκπτώσεις δαπανών από το συνολικό εισόδημα

Άρθρο 14: Υπολογισμός του φόρου και μειώσεις αυτού

Άρθρο 15: Διεύρυνση της φορολογικής βάσης

Άρθρο 16: Καταβολή του φόρου της δήλωσης του άρθρου 16A και εξαιρέσεις από αυτόν

Άρθρο 17: Εκπτώσεις από το ακαθάριστο εισόδημα των επιχειρήσεων

Άρθρο 18: Εισόδημα τεχνικών επιχειρήσεων

Άρθρο 19: Παρακράτηση και απόδοση φόρου

Άρθρο 20: Προσδιορισμός καθαρού εισοδήματος αρχιτεκτόνων και μηχανικών

Άρθρο 22: Εναρμόνιση των διατάξεων του Ζ' ψηφίσματος του έτους 1975 με τις ισχύουσες διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος

 

II. Νομικά Πρόσωπα

 

Άρθρο 23: Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων

Άρθρο 24: Ονομαστικοποίηση μετοχών ανώνυμων εταιριών

 

Κεφάλαιο Γ: Μέτρα για την περιστολή της φοροδιαφυγής

 

Άρθρο 25: Υποχρέωση παροχής πληροφοριών προς τις φορολογικές αρχές

Άρθρο 28: Συμπλήρωση μελών επιτροπής για την αναστολή λειτουργίας καταστημάτων επιτηδευματιών

 

Κεφάλαιο Δ: Κυρώσεις

 

Άρθρο 29: Πρόσθετος φόρος

Άρθρο 30: Πρόστιμα

Άρθρο 31: Ποινικές κυρώσεις

Άρθρο 32: Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις για μη απόδοση παρακρατούμενων φόρων, επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών

Άρθρο 33: Διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου σε περίπτωση φοροδιαφυγής

 

Κεφάλαιο Ε: Είσπραξη δημόσιων εσόδων

 

Άρθρο 34: Ρύθμιση χρεών

Άρθρο 35: Επιστροφή φόρων

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Ρυθμίσεις φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλων φορολογιών

 

Άρθρο 38: Απαλλαγές

Άρθρο 40: Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων

Άρθρο 42: Ανταποδοτικά τέλη και εισφορές - Κατάργηση κρατήσεων

 

Κεφάλαιο Ζ: Κώδικας βιβλίων και στοιχείων

 

Άρθρο 43: Τροποποιήσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων

Άρθρο 45: Ειδικές περιπτώσεις φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων - Απαλλαγή από φόρο για απόκτηση πρώτης κατοικίας

 

Κεφάλαιο Η: Φορολογία κεφαλαίου

 

Κεφάλαιο Θ: Τελωνειακές ρυθμίσεις

 

Άρθρο 51: Φορολογική μεταχείριση πετρελαίου θέρμανσης που χρησιμοποιήθηκε παράνομα

 

Κεφάλαιο Ι: Ειδικές ταινίες ποιοτικού ελέγχου και φορολογίας αλκοόλης - αλκοολούχων ποτών

 

Κεφάλαιο ΙΑ: Οργανωτικά θέματα

 

Άρθρο 55: Σύσταση Ειδικού Νομικού Γραφείου Φορολογίας

Άρθρο 57: Σύσταση Τράπεζας Δημοσιονομικών Δεδομένων

Άρθρο 58: Γενικοί γραμματείς

 

Κεφάλαιο ΙΒ: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 59: Συνοδευτικά στοιχεία Κρατικού Προϋπολογισμού

Άρθρο 60: Δημοτικός φόρος Δωδεκανήσου

Άρθρο 62: Ρύθμιση θεμάτων χορήγησης στεγαστικών δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Άρθρο 63: Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 1468/1984 (ΦΕΚ 109/Α/1984)

Άρθρο 64

Άρθρο 65: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 66: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 09-05-1994

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.