Νόμος 2214/94 - Άρθρο 58

Άρθρο 58: Γενικοί γραμματείς


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε θέσεις γενικών γραμματέων Υπουργείων, γενικών γραμματέων προϊσταμένων γενικών γραμματειών, ειδικών γραμματέων και όσων εξομοιώνονται με αυτούς, επιτρέπεται, κατά τις κείμενες διατάξεις, ο διορισμός υπαλλήλων και λειτουργών του δημόσιου τομέα, όπως αυτός είχε οριοθετηθεί πριν από την ισχύ του άρθρου 51 παράγραφος 1 του νόμου 1892/1990, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 55/Α/1982), ανεξάρτητα από τη σχέση με την οποία υπηρετούν σε αυτόν. Ο χρόνος υπηρεσίας τους που διανύεται στις θέσεις αυτές λογίζεται για όλες τις συνέπειες ως πραγματική υπηρεσία στην οργανική τους θέση. Σε περίπτωση αποχώρησής τους από τις παραπάνω θέσεις επανέρχονται αυτοδικαίως στη θέση που κατείχαν πριν από το διορισμό τους.

 

Αν η θέση αυτή δεν είναι κενή, θεωρούνται ότι κατέχουν ομοιόβαθμη προσωρινή θέση, που συνιστάται αυτοδικαίως και καταργείται επίσης αυτοδικαίως, όταν αποχωρήσουν από την υπηρεσία.

 

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 1835/1989 (ΦΕΚ 76/Α/1989) εξακολουθούν να ισχύουν.

 

3. Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων και λειτουργών του κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δημόσιου τομέα στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

 

4. Για την απόσπαση των κατά την προηγούμενη παράγραφο δημόσιου τομέα υπαλλήλων και λειτουργών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 150 του Υπαλληλικού Κώδικα (προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 611/1977), όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με τις διατάξεις του άρθρου 58 του νόμου [Ν] 1943/1991 (ΦΕΚ 50/Α/1991).

 

5. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων ισχύουν αναδρομικά από 13-10-1993.

 

6. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου καταργούνται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 1835/1989.

 

7. Κάθε διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος νόμου καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.