Νόμος 2224/94 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Επιδόματα ανεργίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του νομοθετικού διατάγματος[Ν] 2961/1954 (ΦΕΚ 197/Α/1954), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Το βασικό επίδομα ανεργίας ορίζεται σε σαράντα τοις εκατό (40%) του ημερομισθίου ή προκειμένου για τους υπαλλήλους σε πενήντα τοις εκατό (50%) του μισθού, με τον περιορισμό ότι δεν θα είναι κατώτερο από τα δύο τρίτα (2/3) του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ούτε ανώτερο του ποσού που καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, έπειτα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 

Αν η σχέση εισφορών - παροχών του Λογαριασμού Ανεργίας δεν επιτρέπει την εφαρμογή των παραπάνω ορίων, είναι δυνατόν ο Υπουργός Εργασίας, έπειτα από αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, να αναπροσαρμόζει αναλόγως τα ανωτέρω όρια.}

 

2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 21 του νόμου [Ν] 2961/1954, όπως τροποποιείται με την παράγραφο 1 αυτού του άρθρου,προστίθεται πέμπτο εδάφιο ως εξής:

 

{Το καταβαλλόμενο την 31-12-1993 βασικό ημερήσιο επίδομα αυξάνεται κατά τριάντα τοις εκατό (30%) από 01-01-1994.}

 

3. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) αντικαθίσταται από 01-01-1994 ως εξής:

 

{Η πραγματοποίηση από το δικαιούχο κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος 95 έως 210 ημερομισθίων σε οικοδομικές εργασίες.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.