Νόμος 2224/94 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Ειδικός Λογαριασμός Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (ΕΛΚΕΠΕ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η προβλεπόμενη από το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 1988, που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του νόμου [Ν] 1766/1988, εργοδοτική εισφορά για την ενίσχυση προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ορίζεται από την 01-01-1994 σε ποσοστό μηδέν κόμμα σαράντα πέντε τοις εκατό (0,45%), σύμφωνα με το άρθρο 4 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των ετών 1991 - 1992 (πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 10/04-04-1991), ως και το άρθρο 4 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας του έτους 1993 (πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 37/11-06-1993).

 

Η εισφορά αυτή καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους εργοδότες, που απασχολούν προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα και συνεισπράττεται με την υπέρ του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθοριζόμενη από το νόμο εργοδοτική εισφορά και υπολογίζεται επί των καταβαλλόμενων αποδοχών.

 

Στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού συνιστάται ο Ειδικός Λογαριασμός Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης στο οποίο θα περιέχεται η ανωτέρω εισφορά.

 

2. Τα ποσά που περιέχονται στον Ειδικό Λογαριασμό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του παρόντος, διατίθενται για το σκοπό που ορίζεται στις Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας των ετών 1991 - 1992 και του έτους 1993, δηλαδή την ενίσχυση των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης, καθώς και προγραμμάτων και δραστηριοτήτων για θέματα συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.

 

Επιχειρήσεις, κοινοπραξίες ή συνεταιρισμοί, που σχεδιάζουν και εκτελούν δικά τους εκπαιδευτικά προγράμματα, σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τη διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού, έχουν την ευχέρεια να διαθέτουν το ποσοστό 0,45% για τη χρηματοδότηση αυτών των προγραμμάτων. Το ποσό, που δαπανήθηκε για την υλοποίησή τους και το οποίο δεν υπερβαίνει την κατ' έτος καταβληθείσα εισφορά, θα επιστρέφεται από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού στις επιχειρήσεις, παρακρατουμένου ποσοστού 10% για τις διοικητικές δαπάνες, στις οποίες υποβλήθηκε ο Οργανισμός, εφόσον επιτελέσουν το πρόγραμμα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4. Εφόσον οι ανωτέρω επιχειρήσεις δεν διέθεσαν χρήματα για την υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων, ουδεμία υποχρέωση επιστροφής έχει ο Οργανισμός.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του νόμου 2336/1995 (ΦΕΚ 189/Α/1995).

 

3. Η διαχείριση του ειδικού λογαριασμού της παραγράφου 1 γίνεται από διαρκή εννεαμελή επιτροπή διαχείρισης, αποτελούμενη από το διοικητή του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ή το νόμιμο αναπληρωτή του ως πρόεδρο, 4 εκπροσώπους με ισάριθμους αναπληρωματικούς από τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος, 2 εκπροσώπους με ισάριθμους αναπληρωματικούς από το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών, 1 εκπρόσωπο με τον αναπληρωτή του από την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου και 1 εκπρόσωπο με τον αναπληρωτή του από τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας.

 

Μέσα σε 1 μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, οι οργανώσεις γνωστοποιούν τους εκπροσώπους τους στο διοικητή του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, ο οποίος συγκροτεί την επιτροπή διαχείρισης. Κάθε οργάνωση μπορεί να αντικαθιστά, όποτε κρίνει αναγκαίο, έναν ή περισσότερους εκπροσώπους της, οπότε εκδίδεται διαπιστωτική πράξη ανασυγκρότησης της επιτροπής. Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού αναλαμβάνει τη γραμματειακή υποστήριξή της.

 

4. Η επιτροπή διαχείρισης καταρτίζει ετήσιο πρόγραμμα, διαθέσεως και διαχείρισης του ειδικού λογαριασμού, σύμφωνα με τους σκοπούς της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των ετών 1991 - 1992, και του έτους 1993 ή μεταγενέστερων Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Πριν την οριστική έγκριση αυτού του προγράμματος, η επιτροπή διαχείρισης γνωστοποιεί το πρόγραμμα στις οργανώσεις που υπογράφουν την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και ζητεί τις παρατηρήσεις τους. Οι οργανώσεις οφείλουν να απαντούν εντός μηνός.

 

Το πρόγραμμα διάθεσης και διαχείρισης του λογαριασμού εκτελείται μέσω των υπηρεσιών του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του.

 

Εφόσον παραμένουν αδιάθετα κονδύλια στο λογαριασμό, μεταφέρονται στην επόμενη χρήση και η επιτροπή τα χρησιμοποιεί αποκλειστικά για τους ίδιους σκοπούς. Με τη συμπλήρωση κάθε δωδεκάμηνου λειτουργίας του λογαριασμού, η επιτροπή διαχείρισης υποβάλλει απολογισμό στις διοικήσεις των οργανώσεων που υπογράφουν την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

 

Οι αποφάσεις, που αναφέρονται στην τροποποίηση σκοπών και εισφορών, στη διαχείριση του λογαριασμού και στη μεταφορά κονδυλίων από χρήση, λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία έξι (6) ψήφων. Για τα υπόλοιπα θέματα αρκεί η πλειοψηφία των παρόντων, εάν συγκεντρώνει τουλάχιστον τέσσερις (4) ψήφους.

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, έπειτα από γνώμη της επιτροπής της παραγράφου 3, η οποία εκδίδεται σε εφαρμογή όρων Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, είναι δυνατόν να τροποποιούνται τα ποσοστά εισφορών και ο σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης, που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου.

 

6. Από τον Ειδικό Λογαριασμό Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης επιχορηγείται το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, καθώς και τα Εκπαιδευτικά Κέντρα τα οποία έχουν ιδρυθεί ή θα ιδρυθούν με τη συμμετοχή ενός ή περισσότερων από τους φορείς που υπογράφουν την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, σε ποσοστό που μπορεί να φθάνει το 10% επί του συνόλου των ετήσιων εισφορών υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του νόμου 2336/1995 (ΦΕΚ 189/Α/1995).

 

7. Χρηματικά ποσά, που έχουν περιέλθει στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού από τη μέχρι 31-12-1993 εργοδοτική εισφορά του μηδέν κόμμα είκοσι τοις εκατό (0,20%) και που παραμένουν αδιάθετα μετά την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης των σχετικών με αυτήν εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, μέχρι 31-12-1993 παρακρατούνται υπέρ του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Έναντι της παρούσας ρύθμισης ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού υποχρεούται σε εφάπαξ καταβολή ποσού 1 δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) δραχμών στον ειδικό λογαριασμό που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 μέσα σε δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση αυτού του νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.