Νόμος 2300/95 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Ορισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 16 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

Κατά την έννοια του παρόντος νόμου:

 

α) Βαρυνόμενο ακίνητο είναι εκείνο το ακίνητο για το οποίο δύναται να χορηγηθεί τίτλος δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος νόμου.

 

β) Ωφελούμενο ακίνητο είναι το ακίνητο στο οποίο πραγματοποιείται η μεταφορά πρόσθετου συντελεστή δόμησης (ΣΔ) από βαρυνόμενο ακίνητο.

 

γ) Μεταφορά συντελεστή δόμησης (ΜΣΔ) είναι η αφαίρεση συντελεστή δόμησης από βαρυνόμενο ακίνητο και η προσθήκη αυτού σε ωφελούμενο ακίνητο.

 

δ) Πραγματοποίηση Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης είναι η υλοποίηση πρόσθετου συντελεστή δόμησης σε ωφελούμενο ακίνητο λόγω μεταφοράς συντελεστή δόμησης. Ως υλοποίηση νοείται η έκδοση της απόφασης του προϊσταμένου της αρμόδιας περιφερειακής υπηρεσίας της παραγράφου 5 του άρθρου 17 του παρόντος νόμου ή της απόφασης Υπουργού της παραγράφου 6 του άρθρου 21 αυτού.

 

ε) Περιοχή υποδοχής συντελεστή δόμησης (ΠΥΣΔΟ) είναι η περιοχή όπου συντρέχουν τα κριτήρια της ενότητας Β του άρθρου 4 του παρόντος νόμου και επιτρέπεται η πραγματοποίηση Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης εντός αυτής, σύμφωνα με τα κριτήρια των ενοτήτων Γ και Ε του ίδιου άρθρου 4.

 

στ) Ειδική ζώνη υποδοχής συντελεστή (ΕΖΥΣ) είναι η ζώνη όπου συντρέχουν τα κριτήρια της ενότητας Δ του άρθρου 4 και μέσα στην οποία επιτρέπεται η πραγματοποίηση μεταφοράς συντελεστή δόμησης, σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται από το διάταγμα έγκρισής της ή της ενότητας Ε του ίδιου άρθρου, εφόσον δεν καθοριστούν διαφορετικά κριτήρια.

 

ζ) Αρμόδια κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ή απλώς Αρμόδια κεντρική υπηρεσία είναι η οργανική μονάδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, η αρμόδια να εισηγηθεί την έγκριση χορήγησης τίτλου Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης, να τηρεί το μητρώο μεταφοράς συντελεστή δόμησης και το βιβλίο τίτλων μεταφερόμενων συντελεστών δόμησης.

 

η) Αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία είναι το αντίστοιχο τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών του νομού, στα διοικητικά όρια του οποίου βρίσκεται το βαρυνόμενο ή ωφελούμενο ακίνητο ή οι αντίστοιχες Διευθύνσεις Πολεοδομίας για τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης. Οι υπηρεσίες αυτές είναι αποκλειστικά αρμόδιες για τη χορήγηση αδειών οικοδομής, όταν γίνεται χρήση δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης, καθώς και για τον έλεγχο εκτέλεσης των σχετικών οικοδομικών εργασιών και εφαρμογής των διατάξεων για τα αυθαίρετα.

 

θ) Τίτλος δικαιώματος Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης ή απλώς Τίτλος είναι ο κατά το άρθρο 12 τίτλος που χορηγείται στους δικαιούχους βαρυνόμενων ακινήτων και στον οποίο ενσωματώνεται το εγκριθέν δικαίωμα αυτών για μεταφορά συντελεστή δόμησης,

 

ι) Μητρώο Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης ή απλώς Μητρώο είναι το κατά το άρθρο 11 του παρόντος τηρούμενο βιβλίο και φάκελος των αποφάσεων έγκρισης χορήγησης τίτλου Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης και πραγματοποίησης Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης σε ωφελούμενα ακίνητα,

 

ι)α) Βιβλίο Τίτλων Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης ή απλώς Βιβλίο Τίτλων είναι το τηρούμενο βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται οι τίτλοι και οι μεταβολές αυτών.

 

ι)β) Πολεοδομικό συγκρότημα είναι το πολεοδομικό σύνολο, μέσα στα διοικητικά όρια περισσοτέρων του ενός δήμων ή νομαρχιών, που χαρακτηρίζεται από τη συνέχεια του οικιστικού ιστού και καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Το Πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει τους δήμους και κοινότητες που αναφέρονται στο νόμο 1561/1985, άρθρο 14 ενότητα Α παράγραφος 1.3.

 

ι)γ) Περιοχή αμιγούς κατοικίας, Περιοχή γενικής κατοικίας, Πολεοδομικό κέντρο είναι οι περιοχές οι οποίες σύμφωνα με τον πολεοδομικό τους κανονισμό έχουν τις χρήσεις Αμιγούς ή Γενικής Κατοικίας κ.λ.π., όπως αυτές εξειδικεύονται στο από 23-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 166/Δ/1987). Ως περιοχές αμιγούς κατοικίας θεωρούνται επίσης αυτές στις οποίες επιτρέπεται η χρήση μόνο κατοικίας.

 

ι)δ) Πολεοδομικώς ενδιαφέρον σημείο της πόλης είναι το σημείο όπου η δημιουργία κοινόχρηστου χώρου συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής της συγκεκριμένης περιοχής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.