Νόμος 2300/95 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Κλοπή ή καταστροφή ή απώλεια τίτλου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 16 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

1. Στην περίπτωση κλοπής, καταστροφής ή απώλειας τίτλου δύναται να εκδοθεί αντίγραφό του από το τηρούμενο υπηρεσιακό πρωτότυπό του.

 

2. Για την έκδοση αντιγράφου υποβάλλεται σχετική αίτηση αυτού υπέρ του οποίου έχει εκδοθεί ο τίτλος ή του εκ τούτου που έλκει δικαιώματα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση υποβάλλονται και τα δικαιολογητικά που στηρίζουν τα δικαιώματα αυτά.

 

3. Μαζί με την αίτηση υποβάλλεται και υπεύθυνη δήλωση περί των συνθηκών κλοπής, απώλειας κ.λ.π. (άρθρο 8 του νόμου 1599/1986).

 

4. Για την έκδοση του αντιγράφου εκδίδεται απόφαση του προϊστάμενου της αρμόδιας κεντρικής υπηρεσίας. Ο προϊστάμενος αυτός δύναται πάντοτε να διενεργήσει ή να διατάξει τη διενέργεια οποιασδήποτε πρόσφορης έρευνας ή και να επιβάλει στους αιτούντες τη δημοσίευση σχετικής αναγγελίας στον τύπο. Η απόφαση ορίζει την ακύρωση του παλαιού τίτλου.

 

5. Το εκδιδόμενο στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου αντίγραφο του τίτλου μνημονεύει την απόφαση με βάση την οποία εκδίδεται και ότι επέχει κατά πάντα θέση πρωτοτύπου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.