Νόμος 2300/95 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Εκτίμηση ακινήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 16 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

1. Η εκτίμηση της αγοραίας οικοπεδικής αξίας των ακινήτων (βαρυνόμενου και ωφελούμενου) ανεξάρτητα από το ύψος της αξίας αυτής και ο προσδιορισμός της αξίας τους ανά m2, όπως και της αξίας ανά m2 διαμερίσματος Α' ορόφου και καταστήματος πρώτου πάνω από το έδαφος ορόφου (ισογείου) στις θέσεις βαρυνόμενου και ωφελούμενου (μεγέθη ΑΒ, ΑΩ, ΣΕΒ και ΣΕΩ του άρθρου 5 του παρόντος) γίνεται:

 

α) Για τις περιοχές που καλύπτονται από το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, η αξία ανά m2 γης βαρυνόμενου και ωφελούμενου ακινήτου για τον τύπο μετασχηματισμού επιφανειών κατά τη διαδικασία της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης, προσδιορίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο:

 

Αξία ενός m2 γης (βαρυνόμενου ή ωφελούμενου ακινήτου) =

Eqn127

 

όπου τα μεγέθη ΣΟ, ΤΖ, ΣΑΟ, Κ, ΣΕ και ΣΣΟ καθορίζονται εκάστοτε στους πίνακες του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών. Στην περίπτωση που το μέγεθος ΣΑΟ δεν συμπίπτει με το συντελεστή δόμησης του ακινήτου, για τον προσδιορισμό της αξίας ενός m2 γης βαρυνόμενου ή ωφελούμενου ακινήτου αντί του ΣΑΟ λαμβάνεται ο δυνάμενος να υλοποιηθεί συντελεστής δόμησης του οικοπέδου, σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους δόμησης της περιοχής.

 

β) Για τις λοιπές περιοχές και μέχρι να καλυφθούν από το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας των ακινήτων, από τις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της περιοχής του υπό εκτίμηση ακινήτου, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη νομοθεσία περί φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων και πλοίων.

 

Η έκθεση εκτίμησης συντάσσεται από τον αρμόδιο ελεγκτή και θεωρείται από τον προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας. Σε αυτήν την περίπτωση η αξία ανά m2 γης βαρυνόμενου η ωφελούμενου ακινήτου για τον τύπο μετασχηματισμού επιφανειών πολλαπλασιάζεται με συντελεστή συγκρισιμότητας (ΣΣ), που ισούται με 0.60.

 

Σε περίπτωση που, μεταξύ του χρόνου καθορισμού των αντικειμενικών αξιών μιας περιοχής και του χρόνου εκτίμησης της αξίας του άλλου ακινήτου από τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, υπάρχει διαφορά πλέον του ενός εξαμήνου, ο παραπάνω συντελεστής συγκρισιμότητας μειώνεται κατά 5% για κάθε εξάμηνο.

 

2. Στην περίπτωση β' της προηγούμενης παραγράφου 1, οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες επιλαμβάνονται του έργου της εκτίμησης μετά από αίτηση της αρμόδιας περιφερειακής υπηρεσίας. Δεν επιτρέπεται η αμφισβήτηση της έκθεσης της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας μετά την πραγματοποίηση της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης. Η συνέχιση της διαδικασίας νοείται σαν αποδοχή της έκθεσης από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Εάν πριν από την πραγματοποίηση της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης αμφισβητηθεί από κάποιο ενδιαφερόμενο μέρος η έκθεση εκτίμησης, αναστέλλεται κάθε ενέργεια για την πραγματοποίηση της μεταφοράς αυτής.

 

3. Η κατά τα παραπάνω εκτιμηθείσα αγοραία αξία είναι ανακοινώσιμη σε οποιοδήποτε πρόσωπο, έστω και αν δεν επικαλείται έννομο συμφέρον, μπορεί δε να τύχει και δημοσιότητας.

 

4. Σε κάθε περίπτωση Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης επί ωφελούμενου ακινήτου και εφόσον με την αίτηση του ενδιαφερομένου έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του παρόντος νόμου, ως αξία γης του ωφελούμενου και βαρυνόμενου ακινήτου (όπως αυτή προσδιορίζεται από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου) λαμβάνεται η αξία κατά την ημερομηνία υποβολής της παραπάνω αίτησης. Σε περίπτωση μη πληρότητας των δικαιολογητικών, ως αξία γης λαμβάνεται η αξία των ακινήτων κατά την ημερομηνία υποβολής των πλήρων δικαιολογητικών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.