Νόμος 2300/95 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Έκθεση ελέγχου τίτλων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 16 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

1. Προς εξακρίβωση της νομικής κατάστασης του βαρυνόμενου ακινήτου, ακριβή περιγραφή αυτού και προσδιορισμό των προσώπων των οποίων πρέπει να παρασχεθεί η συναίνεση (όπου απαιτείται) ή στα οποία πρέπει να ανακοινωθεί κατά την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού η πρόθεση προς μεταφορά του συντελεστή δόμησης, με έκδοση σχετικού τίτλου Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης, συντάσσεται έκθεση ελέγχου τίτλων κυριότητας του βαρυνόμενου ακινήτου, η οποία αφ' ενός μεν κατατίθεται στο συμβολαιογράφο που συντάσσει την πράξη συναίνεσης, στην οποία και μνημονεύεται, αφ' ετέρου δε, μαζί με την πράξη αυτή και τους σχετικούς τίτλους ιδιοκτησίας, λοιπά κατά περίπτωση αναγκαία έγγραφα και πιστοποιητικά, υποβάλλεται προς έκδοση της κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 του παρόντος νόμου απόφασης.

 

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο έκθεση ελέγχου τίτλων συντάσσεται από δικηγόρο τουλάχιστον παρ' Εφέταις και θεωρείται από τον αρμόδιο δικηγορικό σύλλογο. Η έκθεση περιλαμβάνει πλήρη περιγραφή του βαρυνόμενου ακινήτου, μετά του ιστορικού της νομικής κατάστασης αυτού και των αντίστοιχων τίτλων, πρέπει δε να καταλήγει στην ανεπιφύλακτη διακρίβωση όλων των εχόντων δικαιώματα κυριότητας ή άλλα εμπράγματα δικαιώματα σε αυτό ή εχόντων προσημειώσει τέτοια δικαιώματα ή τυχόν διεκδικούντων ή εχόντων ασκήσει δικαιώματα κατάσχεσης ή άλλα ενοχικά δικαιώματα πάνω σε αυτό. Η έκθεση πρέπει επίσης να μνημονεύει ρητά το χρόνο μέχρι τον οποίο διαπίστωσε την κατάσταση που βεβαιώνεται, ο οποίος χρόνος δεν δύναται να απέχει πλέον του μηνός από τη σύνταξη της πράξης συναίνεσης.

 

3. Η παραπάνω έκθεση συμπληρώνεται για το μετέπειτα χρόνο από την υπογραφή της απόφασης μέχρι και πριν από την έκδοση του τίτλου Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 12 παράγραφος 2 του νόμου αυτού.

 

4. Η πρόθεση των κυρίων του ακινήτου να ζητήσουν τη χορήγηση τίτλου Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης γνωστοποιείται και σε όλους τους μνημονευόμενους στην έκθεση ως έχοντες δικαιώματα στο ακίνητο. Τα σχετικά αποδεικτικά κοινοποίησης της γνωστοποίησης αυτής υποβάλλονται επίσης για την έκδοση της απόφασης έγκρισης χορήγησης τίτλου Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης. Οι παραπάνω δύναται να λάβουν οποιοδήποτε ασφαλιστικό των δικαιωμάτων τους, κατά τα νόμιμα, μέτρο, από αυτό όμως ή από την τυχόν μη άσκησή του δεν κωλύεται η έκδοση της πιο πάνω απόφασης ούτε η έκδοση των τίτλων Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης, εφαρμοζομένου εν προκειμένω του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.