Νόμος 2335/95 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 12 του άρθρου 28 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1846/1951, που αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 1976/1991, προστίθεται διάταξη ως εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση που, κατά τον παραπάνω υπολογισμό, το ποσό της σύνταξης των μελών οικογένειας θανόντος συνταξιούχου υπολείπεται του πλήρους κατώτατου ορίου συντάξεως λόγω θανάτου, καταβάλλεται στους δικαιούχους το επιπλέον ποσό μέχρι τη συμπλήρωση του κατώτατου ορίου, επιφυλασσομένων των διατάξεων της παραγράφου 14 του άρθρου 29 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1846/1951, όπως ισχύει, καθώς και διατάξεων ειδικών νόμων, σύμφωνα με τις οποίες ο συνταξιούχος ελάμβανε οργανικό ποσό σύνταξης.}

 

2. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης ε' της παραγράφου 5 του άρθρου 28 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1846/1951, που προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 27 του νόμου [Ν] 1902/1990 (ΦΕΚ 138/Α/1990), καταργείται.

 

3. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 6 του άρθρου 29 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1846/1951, όπως ισχύουν σήμερα, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση, το δικαίωμα σε σύνταξη των παιδιών, εγγονών ή προγονών, εφόσον δεν εργάζονται ή δεν ασκούν κάποιο επάγγελμα ή δεν παίρνουν σύνταξη από δική τους εργασία από το Δημόσιο, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, παρατείνεται μέχρι το τέλος του μήνα που συμπληρώνουν το 24ο έτος της ηλικίας τους αν: α) φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή β) είναι παιδιά ορφανά και από τους δύο γονείς ή γ) παιδιά που η συντήρησή τους βάρυνε αποκλειστικά τον εγκαταλελειμμένο θανόντα γονέα.

 

Τα παραπάνω όρια ηλικίας δεν ισχύουν προκειμένου για παιδιά, εγγόνια, προγονούς, που είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία, εφόσον η ανικανότητά τους επήλθε πριν από τη συμπλήρωση των προαναφερόμενων ορίων ηλικίας.}

 

4. Τα ορφανά από δύο γονείς παιδιά των ασφαλισμένων των οργανισμών κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πλην Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, δικαιούνται σύνταξη λόγω θανάτου του ασφαλισμένου γονέα τους, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη συνταξιοδότηση των παιδιών των ασφαλισμένων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ευνοϊκότερες καταστατικές διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν.

 

5. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου 1469/1984, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 28 του νόμου [Ν] 1539/1985 (ΦΕΚ 64/Α/1985), προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Στην παραπάνω εξαίρεση υπάγονται και τα πρόσωπα που κατοικούν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.}

 

6. α. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του νόμου [Ν] 1694/1987 (ΦΕΚ 35/Α/1987), προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Για τη συμπλήρωση των ημερών ασφάλισης του προηγούμενου εδαφίου συνυπολογίζονται οι ημέρες ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν σε εργασίες και ειδικότητες που περιλαμβάνονται στην περίπτωση 2 του εδαφίου Α της παραγράφου 1 του άρθρου 104 του κανονισμού ασφάλισης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.}

 

β. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 43 του νόμου [Ν] 1543/1985 (ΦΕΚ 73/Α/1985), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 1759/1988, προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Συνυπολογίζονται επίσης οι ημέρες ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν σε εργασίες και ειδικότητες που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 36 του νόμου [Ν] 1694/1987.}

 

γ. Στο τέλος του εδαφίου β' της παραγράφου 12 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 1759/1988 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Συνυπολογίζονται επίσης οι ημέρες ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν σε εργασίες και ειδικότητες που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 36 του νόμου [Ν] 1694/1987.}

 

7. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 47 του νόμου [Ν] 2084/1992 προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:

 

{Οι ασφαλισμένοι των ταμείων μισθωτών, εφόσον μετά τη διακοπή της ασφάλισής τους καταστούν ανίκανοι σε ποσοστό 67% και άνω και δεν δικαιωθούν άλλης σύνταξης για την αιτία αυτή ή αποβιώσουν και έχουν συμπληρώσει τον πιο πάνω ελάχιστο χρόνο, θεμελιώνουν οι ίδιοι ή τα μέλη οικογένειάς τους δικαίωμα σύνταξης. Η σύνταξή τους ή των μελών οικογένειάς τους αρχίζει να καταβάλλεται από την ημέρα υποβολής της σχετικής αίτησης. Στις πιο πάνω περιπτώσεις, όπου από τις καταστατικές διατάξεις των οικείων ασφαλιστικών οργανισμών δεν ρυθμίζεται διαφορετικά, η σύνταξη όσων ασφαλισμένων διακόψουν την ασφάλιση τους πριν από τη συμπλήρωση του 65ου έτους υπολογίζεται επί των αποδοχών του χρόνου διακοπής της ασφάλισης και προσαυξάνεται με όλες τις αυξήσεις των συντάξεων που έχουν στο μεταξύ χορηγηθεί στους συνταξιούχους κάθε ασφαλιστικού οργανισμού.}

 

8. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 656/1977 (ΦΕΚ 217/Α/1977), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 11 παράγραφος 3 του νόμου [Ν] 1027/1980 (ΦΕΚ 49/Α/1980), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος, καθορίζεται η συμμετοχή ή μη των δικαιούχων περίθαλψης του Ταμείου στις δαπάνες για την προμήθεια θεραπευτικών μέσων.}
 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.