Νόμος 2335/95 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 40 του νόμου [Ν] 2084/1992 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:

 

{1. Ως χρόνος ασφάλισης στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης λογίζεται, πλην του χρόνου πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης:

 

α) ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας,

β) ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών,

γ) ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας και τακτικής ανεργίας και

δ) ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών και μέχρι δύο (2) ετών, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού.}

 

2. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 40 του νόμου [Ν] 2084/1992 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας αναγνωρίζεται με αίτηση του ενδιαφερομένου για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή προσαύξηση της σύνταξης και εξαγοράζεται βάσει του ποσοστού εισφοράς εργοδότη και ασφαλισμένου του οικείου φορέα και των αποδοχών του ασφαλισμένου κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, το ποσό δε της εξαγοράς βαρύνει τον ασφαλισμένο. Η αίτηση υποβάλλεται στον ασφαλιστικό οργανισμό που υπαγόταν ο ασφαλισμένος κατά το χρόνο χορήγησης της εκπαιδευτικής άδειας και συνοδεύεται από βεβαίωση του εργοδότη που εκδόθηκε κατά τον ίδιο χρόνο, από την οποία να προκύπτει ο λόγος και η διάρκεια της άδειας.}

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 40 του νόμου [Ν] 2084/1992 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Οι ασφαλιστικές εισφορές για την κατά τα παραπάνω αναγνώριση στην ασφάλιση του,χρόνου της γονικής και εκπαιδευτικής άδειας καταβάλλονται είτε εφάπαξ, εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της απόφασης, οπότε παρέχεται έκπτωση 15% είτε σε μηνιαίες δόσεις, ίσες με τους αναγνωριζόμενους μήνες. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα της κοινοποίησης της απόφασης. Καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται επιβάρυνσή της με πρόσθετο τέλος, κατά τα ισχύοντα για κάθε ασφαλιστικό οργανισμό.

 

Καθυστέρηση καταβολής δόσης πέραν του εξαμήνου από τη λήξη της τελευταίας δόσης συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος προς αναγνώριση του χρόνου που αντιστοιχεί στις δόσεις που δεν έχουν εξοφληθεί. Το δικαίωμα της αναγνώρισης ασκείται για κάθε περίπτωση μόνο μια φορά.}

 

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 40 του νόμου [Ν] 2084/1992 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Ο χρόνος κατά τον οποίο ο ασφαλισμένος έλαβε σύνταξη αναπηρίας συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος.}

 

5. Οι διατάξεις που προβλέπουν αναγνώριση χρόνων, πλην των αναφερομένων στο άρθρο 40 του νόμου [Ν] 2084/1992 (ΦΕΚ 165/Α/1992) ή προσμέτρηση άλλου πλασματικού χρόνου για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, καταργούνται από 01-05-2001.

 

Παραμένουν σε ισχύ οι εξαιρέσεις που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 47 του ίδιου νόμου.

 

Δικαίωμα αναγνώρισης έχουν μόνο οι ασφαλισμένοι οι οποίοι μέχρι 31-12-1993 μπορούσαν να αναγνωρίσουν τους πιο πάνω χρόνους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του νόμου 2874/2000 (ΦΕΚ 285/Α/2000).

 

6. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 62 του νόμου [Ν] 2084/1992 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Εξαγορά, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, γίνεται και στην περίπτωση χρόνου απασχόλησης σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, ο οποίος διανύθηκε στην ασφάλιση του Δημοσίου, φορέων κύριας ασφάλισης μισθωτών ή φορέων κύριας ασφάλισης αυτοτελώς απασχολούμενων προσώπων και υπολογίζεται με τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις περί βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων του φορέα αυτού.}

 

7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 825/1978 (ΦΕΚ 189/Α/1978), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 1759/1988 (ΦΕΚ 50/Α/1988), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{3. Ο χρόνος εκτόπισης και φυλάκισης των ασφαλισμένων, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως συντάξιμος κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 172/1974 (ΦΕΚ 345/Α/1974) περί αναγνωρίσεως ως συνταξίμου του χρόνου εκτοπίσεως και φυλακίσεως ενίων ασφαλισμένων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων, συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων χρονικών προϋποθέσεων σε βαριές και ανθυγιεινές εργασίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού, που εγκρίθηκε με την [Α] 101960/06-12-1963 απόφαση του Υπουργού Εργασίας περί βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων (ΦΕΚ 567/Β/1963), εφόσον το επιθυμεί ο ασφαλισμένος, ύστερα από αίτησή του και εφόσον με το χρόνο αυτόν θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, σύμφωνα με τον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Η πρόσθετη ασφαλιστική εισφορά για την εξαγορά του αναγνωριζόμενου σαν συντάξιμου χρόνου στον ΚΒΑΕ, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, υπολογίζεται στις αποδοχές του τελευταίου πριν από την υποβολή της αίτησης μήνα ενεργού απασχόλησης και ασφάλισης τους και καταβάλλεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 13 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 38/1975 (ΦΕΚ 83/Α/1975).}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.