Νόμος 2336/95 - Άρθρο 10

Άρθρο 10


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η προβλεπόμενη από την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α/1994) εισφορά, καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους εργοδότες συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για τους ασφαλισμένους που υπάγονται έστω και σε έναν κλάδο ασφάλισης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, συνεισπράττεται με τις υπέρ Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων εισφορές και υπολογίζεται επί των αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

2. Το εδάφιο β της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του νόμου 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α/1994) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Επιχειρήσεις, κοινοπραξίες ή συνεταιρισμοί, που σχεδιάζουν και εκτελούν δικά τους εκπαιδευτικά προγράμματα, σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τη διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού, έχουν την ευχέρεια να διαθέτουν το ποσοστό 0,45% για τη χρηματοδότηση αυτών των προγραμμάτων. Το ποσό, που δαπανήθηκε για την υλοποίησή τους και το οποίο δεν υπερβαίνει την κατ' έτος καταβληθείσα εισφορά, θα επιστρέφεται από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού στις επιχειρήσεις, παρακρατουμένου ποσοστού 10% για τις διοικητικές δαπάνες, στις οποίες υποβλήθηκε ο Οργανισμός, εφόσον επιτελέσουν το πρόγραμμα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4. Εφόσον οι ανωτέρω επιχειρήσεις δεν διέθεσαν χρήματα για την υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων, ουδεμία υποχρέωση επιστροφής έχει ο Οργανισμός.}

 

3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 14 του νόμου 2224/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Από τον Ειδικό Λογαριασμό Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης επιχορηγείται το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, καθώς και τα Εκπαιδευτικά Κέντρα τα οποία έχουν ιδρυθεί ή θα ιδρυθούν με τη συμμετοχή ενός ή περισσότερων από τους φορείς που υπογράφουν την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, σε ποσοστό που μπορεί να φθάνει το 10% επί του συνόλου των ετήσιων εισφορών υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης.}

 

4. Οι Επιτροπές Διαχείρισης των Λογαριασμών Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας και Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης μπορούν να αποφασίζουν την πραγματοποίηση δαπανών:

 

α. Με τη διενέργεια ελέγχων που αφορούν την εκτέλεση των σχετικών προγραμμάτων,

β. για την αμοιβή των μελών τους, λόγω συμμετοχής στις συνεδριάσεις των Επιτροπών και

γ. για κάθε άλλη ενέργεια αναγκαία για την υλοποίηση των σκοπών των Λογαριασμών.

 

Οι παραπάνω δαπάνες δεν υπόκεινται στους περιορισμούς των διατάξεων των νόμων [Ν] 1256/1982 και [Ν] 1505/1984.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 19 του νόμου 2639/1998 (ΦΕΚ 205/Α/1998).

 

5. Από τα έσοδα υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης και του Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας, ουδεμία παρακράτηση γίνεται υπέρ του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΤΕΑΠΟΚΑ), του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Εκπροσώπων και Υπαλλήλων των Εργατικών - Επαγγελματικών Οργανώσεων (ΤΕΑΕΥ ΕΕΟ).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.