Νόμος 2446/96 - Άρθρο 18

Άρθρο 18


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α/1995) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Επιτρέπεται η μετάταξη των εργαζομένων στην εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΑΕ οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση μετάταξης μέχρι την 30-04-1996, σε όλες τις υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα των περιπτώσεων α' έως και στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994. Η μετάταξη διενεργείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 2266/1994 (ΦΕΚ 218/Α/1994) και δεν επιτρέπεται για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής τους στις ρυθμίσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου και σε όσους κρίνονται απαραίτητοι από τη διοίκηση της εταιρίας για την ορθολογική οργάνωση και λειτουργία της.

 

Η μετάταξη των παραπάνω εργαζομένων διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του εποπτεύοντος την οικεία υπηρεσία, επιχείρηση, οργανισμό ή νομικό πρόσωπο Υπουργού με την ίδια σχέση εργασίας, σε κλάδο ή ειδικότητα της εκπαιδευτικής βαθμίδας που ανήκει ο μετατασσόμενος. Οι μετατάξεις μπορεί να γίνονται σε ειδικότητα συναφών τυπικών προσόντων της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας σε κενές οργανικές θέσεις ή εφόσον δεν υπάρχουν τέτοιες, σε προσωποπαγείς θέσεις, που συνιστώνται με την περί μετατάξεως πράξη και καταργούνται αυτοδίκαια με την κατά οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του μετατασσομένου.

 

Οι μετατασσόμενοι κατατάσσονται σε βαθμό ανάλογο με τα προσόντα τους και το χρόνο προϋπηρεσίας τους που έχει αναγνωρισθεί από την εταιρία και σύμφωνα με τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο μετατάσσονται και σε μισθολογικά κλιμάκια της οικείας κατηγορίας ανάλογα με το συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους. Τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές διατηρούνται ως προσωπική διαφορά, η οποία μειώνεται με τη χορήγηση του επόμενου μισθολογικού κλιμακίου ή επιδόματος χρόνου υπηρεσίας μέχρι την εξαφάνισή της. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του μετατασσομένου που έχει αναγνωρισθεί από την εταιρεία θεωρείται ως πραγματική υπηρεσία για θέματα υπηρεσιακής του κατάστασης. Κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας παραγράφου ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης.}

 

2. Οι παραπάνω αιτήσεις μετάταξης ικανοποιούνται κατά προτεραιότητα το αργότερο μέχρι 28-02-1997.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.