Νόμος 2190/94

Ν2190/1994: Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2190/1994: Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης, (ΦΕΚ 28/Α/1994), 03-03-1994.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 1: Πλήρωση θέσεων - αρμόδια όργανα - Δημόσιος τομέας

 

Κεφάλαιο Β: Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού

 

Άρθρο 2: Σύσταση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού

Άρθρο 3: Αρμοδιότητες

Άρθρο 4: Συγκρότηση

Άρθρο 6: Λειτουργία

Άρθρο 7: Οργάνωση - Προσωπικό

Άρθρο 8: Γραφείο Επιθεώρησης

Άρθρο 9: Επικουρική ασφάλιση

Άρθρο 10: Ετήσια έκθεση

Άρθρο 12: Υποχρεώσεις υπηρεσιών - λοιπών φορέων

Άρθρο 13: Μεταβατικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Γ: Σύστημα προσλήψεων στο δημόσιο τομέα

 

Άρθρο 14: Έκταση εφαρμογής - τρόπος πρόσληψης

Άρθρο 14Α: Τήρηση αρχείου / μητρώου

Άρθρο 15: Πλήρωση θέσεων με διαγωνισμό - είδη διαγωνισμών - προετοιμασία υποψηφίων

Άρθρο 16: Προκήρυξη θέσεων - υποβολή αιτήσεων

Άρθρο 17: Διενέργεια διαγωνισμού - πίνακες επιτυχίας. Διορισμός

Άρθρο 18: Πλήρωση θέσεων βάσει προτεραιότητας. Διαδικασία - Διορισμός

Άρθρο 19: Πλήρωση θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού και υπαλλήλων επί θητεία

Άρθρο 20: Προσωπικό για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες

Άρθρο 21: Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών

Άρθρο 22: Προσωπικό γραφείων διοικητών κ.λ.π.

Άρθρο 23: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 24: Καταργούμενες διατάξεις

 

Κεφάλαιο Δ: Επανέλεγχος μεταβολών προσωπικού και ρύθμιση ειδικών θεμάτων

 

Άρθρο 25: Επαναπρόσληψη απολυθέντων

Άρθρο 27: Μονιμοποίηση συμβασιούχων μετατροπή συμβάσεων

 

Κεφάλαιο Ε: Μεταβολές υπηρεσιακής κατάστασης κατά την περίοδο εκλογών

 

Άρθρο 28: Ρύθμιση προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά τις προεκλογικές περιόδους

Άρθρο 28Α

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Υπηρεσιακά Συμβούλια

 

Άρθρο 29: Λήξη θητείας μελών - ανασυγκρότηση

 

Κεφάλαιο Ζ: Ρύθμιση λοιπών θεμάτων διοίκησης

 

Άρθρο 30: Οργανωτικές - λειτουργικές ρυθμίσεις

Άρθρο 31: Σύσταση επιτροπών

Άρθρο 32: Ειδικά θέματα

Άρθρο 33: Προσωπικό σχεδιασμού και ανάλυσης πολιτικής

 

Κεφάλαιο Η: Βαθμολογικό σύστημα διάρθρωσης θέσεων του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου

 

Άρθρο 34: Βαθμολογική κλίμακα και διάρθρωση θέσεων - Προαγωγές

Άρθρο 35: Κατάταξη θέσεων σε κλάδους

Άρθρο 36: Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων - Επίδομα θέσης ευθύνης

Άρθρο 37: Υπηρεσιακά συμβούλια

Άρθρο 38: Κατάταξη υπηρετούντων υπαλλήλων Μεταβατικές - Τελικές διατάξεις

Άρθρο 39

Άρθρο 40

Άρθρο 44: Ισχύς

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 01-03-1994

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.